Aktuální číslo:

2022/7

Téma měsíce:

Rovnováha

ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ a. s.

PŘEDSTAVUJEME SE
8. 12. 2005
 |  Vesmír 84, 722, 2005/12

V červnu t. r. uplynulo 50 let od založení Ústavu jaderné fyziky v Řeži, v malebném vltavském údolí asi 20 km severně od Prahy. Stalo se tak na základě vládního usnesení č. 30/1955 Sb. ze dne 10. 6. 1955, kterým byl zřízen Vládní výbor pro mírové využívání jaderné energie, jemuž ústav zpočátku podléhal. Po několika reorganizacích a změně názvu na Ústav jaderného výzkumu, vystihujícím lépe rozmanitost činnosti, je dnes prosperující akciovou společností, jejímiž hlavními akcionáři jsou ČEZ, a. s., SE, a. s., a ŠKODA JS, a. s. Ústav provozuje řadu detašovaných pracovišť (v Praze, Plzni, Ostravě, Temelíně, Dukovanech, na Slovensku a na Ukrajině). Má osm dceřiných společností nebo společností s kapitálovou účastí ústavu. Téměř 900 pracovníků ústavu, rozdělených do pěti hlavních technických divizí (Jaderná bezpečnost a energetika, Integrita a technický inženýring, Energoprojekt Praha, Reaktorové služby, Radiofarmaka), zajišťuje celkový výnos kolem 900 milionů Kč za rok.

Současný Ústav jaderného výzkumu Řež a. s., je organizací výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů i zařízení a expertních činností týkajících se energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Jeho hlavním posláním je:

 • být klíčovou organizací přispívající k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky v ČR,
 • být významnou součástí Evropského výzkumného prostoru v oblasti energetiky a své znalosti promítat do služeb zákazníkům v EU i v oblastech strategických zájmů EU,
 • zhodnocovat znalosti získané v oblasti energetiky v ostatních průmyslových oblastech.

Vizí ústavu je získat v ČR vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v elektroenergetice, především zvyšováním úrovně know-how, poskytováním integrovaných řešení, rozšiřováním technické infrastruktury a výchovou mladé generace. Soustřeďuje se hlavně na tyto cíle:

 • Technicko-inženýrskými službami v oblasti elektroenergetiky podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz výrobních zařízení ČEZ, a. s., a SE, a. s.
 • Být technickým zázemím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v oblasti bezpečnosti a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v oblasti energetické koncepce.
 • Získat významné postavení v oblasti inženýrských služeb pro ostatní provozovatele reaktorů VVER i pro další zákazníky.
 • Být hlavním projektantem budovaných a provozovaných energetických zařízení Skupiny ČEZ. Podílet se na projektové přípravě investic do energetiky v ČR i ve světě a získat postavení hlavního projektanta společností ŠKODA PRAHA, a. s., a ŠKODAEXPORT, a. s., pro jejich aktivity v zahraničí.
 • Získat vedoucí pozici ve výzkumu energetiky v ČR, dosáhnout významné pozice v Evropském výzkumném prostoru a významně se podílet na vývoji nových energetických zdrojů i energetických nosičů k nasazení po roce 2025.
 • Zajišťovat komplexní služby pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) včetně přípravy a projektování hlubinného úložiště. Integrovat nakládání s nízkoaktivními radioaktivními odpady v ČR. Zlikvidovat staré ekologické zátěže Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s.
 • Přispívat k využívání jaderných technologií ve zdravotnictví ČR výzkumem, vývojem a výrobou klasických i nových radiofarmak.
 • Zajišťovat ozařovací služby na reaktorech Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s., pro zákazníky i mimo oblast energetiky. Zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových oblastech, v armádě, v chemickém a leteckém průmyslu.
 • Vyčlenit významnou část prostředků na vytváření předpokladů k naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how i úrovně infrastruktury a na výchovu mladé generace.
 • Této vizi podřídit politiku, strategii a podnikovou kulturu společnosti ve všech oblastech.

K 50. výročí založení ústavu byla vydána řada publikací a uveřejněna řada článků. Současné aktivity ústavu jsou podrobněji rozvedeny v publikaci „Vstupujeme do 21. století“, jejíž souhrn je v tabulce.

„Padesátiny“ byly vzpomenuty na slavnostním zasedání vědecké rady, představenstva a dozorčí rady ústavu dne 8. června 2005 v Betlémské kapli. Kromě prvního ředitele a současného generálního ředitele ústavu na tomto zasedání s pozdravnými projevy vystoupili představitelé vlády, MPO, SÚJB, ČEZ, a. s., a spolupracujících zahraničních organizací (IAEA, OECD/NEA, EU, Rusko). Dne 9. června 2005 se konala v Kongresovém centru Praha odborná konference.

Kontakt: tel.: 266 173 532, fax: 220 940 840, e-mail: paz@ujv.cz, www.ujv.cz

ČÍM SE ZABÝVÁME – CO NABÍZÍME

energetika

 • výzkum, vývoj a inženýrské služby v oblasti výstavby nových a modernizace provozovaných jaderných zařízení, řešení jejich poruchových stavů a podporu přípravy jejich vyřazování z provozu

 • podporu trvale udržitelné energetiky v ČR prostřednictvím návrhu a rozboru scénářů dlouhodobého vývoje energetiky včetně dopadů na životní prostředí, účasti na vývoji jaderných elektráren s reaktory 4. generace (GEN IV) a přípravy pro přechod na vodíkové hospodářství projekční a inženýrské služby v oblasti energetiky využívající klasické, jaderné i obnovitelné zdroje (zpracování dokumentace, rozborů a analýz);

 • podporu čistého a efektivního provozu fosilní energetiky a pomoc při zajištění spolehlivosti a stability provozu energetických sítí

 • výzkum palivového cyklu jaderných elektráren – vývoj a údržbu výpočetních programů pro návrh, monitorování a optimalizaci provozu aktivní zóny, analýzy podporující bezpečné skladování a transport jaderného paliva, návrh koncepce konce palivového cyklu (geologické hlubinné úložiště i transmutační technologie); technickou podporu SÚJB

životní prostředí

 • služby podporující ochranu životního prostředí před znečištěním průmyslového původu (zpracování hodnotící dokumentace, vypracování odborných vyjádření a zpracování energetických auditů)

 • výzkum, vývoj a služby týkající se radioaktivních odpadů – RAO (řešení nakládání s institucionálními RAO, zpevňování RAO, provoz úložiště nízkoaktivních RAO); technickou podporu SÚRAO

ostatní aktivity

 • výzkum, vývoj a zajištění výroby radiofarmak pro diagnostiku a terapii, výrobu a dodávky generátorů Tc, kitů a ra diofarmak PET

 • využití výzkumného rektoru LVR-15 pro výrobu radioizotopů pro průmysl a zdravotnictví, jako ozařovací servis pro výzkum a průmysl, výrobu radiačně dopovaného křemíku pro elektroniku, vývoj a preklinické testy borové neutronové záchytové terapie pro léčbu mozkových nádorů (BNCT), poskytování LVR-15 jako zdroje neutronů pro základní i aplikovaný výzkum jiných organizací

 • realizaci projektů aplikovaného výzkumu, služby a dodávky (materiálový výzkum, predikce životnosti komponent a systémů, analýzy bezpečnosti a spolehlivosti) a působení i mimo tradiční energetiku a zdravotnictví (vědeckovýzkumné projekty zasahující do leteckého a vojenského průmyslu, využití vodíku v dopravě, plynárenství a chemickém průmyslu)

know-how

 • budování evropského výzkumného prostoru zapojením do projektů IAEA, OECD/NEA, EU a dalších (zejména v oblasti jaderné energetiky)

 • zajištění výchovy a výcviku nové generace odborných i vědeckých pracovníků

Ke stažení

Doporučujeme

Sirovodík chrání spermie mužů

Sirovodík chrání spermie mužů audio

Jaroslav Petr  |  18. 7. 2022
Samci savců včetně mužů si ve varlatech vyrábějí toxický plyn. S jeho pomocí chrání spermie před poškozením v nepříznivých podmínkách.
„Méně jíst a více cvičit!“

„Méně jíst a více cvičit!“ uzamčeno

Adam Obr  |  12. 7. 2022
Tuto radu dostal prakticky každý, kdo se někdy ve svém životě rozhodl zhubnout. Snížit „aspoň o dvě kila“ hmotnost svých tukových zásob...
Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022

Spolupráce s Ruskem po 24. únoru 2022 uzamčeno

Vladimír Wagner  |  11. 7. 2022
Ruská invaze dopadá i na vědeckou spolupráci, mnohé z mezinárodních projektů byly po invazi zrušeny nebo jsou významně ohroženy. Zmínit lze třeba...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné