Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ a. s.

PŘEDSTAVUJEME SE
8. 12. 2005
 |  Vesmír 84, 722, 2005/12

V červnu t. r. uplynulo 50 let od založení Ústavu jaderné fyziky v Řeži, v malebném vltavském údolí asi 20 km severně od Prahy. Stalo se tak na základě vládního usnesení č. 30/1955 Sb. ze dne 10. 6. 1955, kterým byl zřízen Vládní výbor pro mírové využívání jaderné energie, jemuž ústav zpočátku podléhal. Po několika reorganizacích a změně názvu na Ústav jaderného výzkumu, vystihujícím lépe rozmanitost činnosti, je dnes prosperující akciovou společností, jejímiž hlavními akcionáři jsou ČEZ, a. s., SE, a. s., a ŠKODA JS, a. s. Ústav provozuje řadu detašovaných pracovišť (v Praze, Plzni, Ostravě, Temelíně, Dukovanech, na Slovensku a na Ukrajině). Má osm dceřiných společností nebo společností s kapitálovou účastí ústavu. Téměř 900 pracovníků ústavu, rozdělených do pěti hlavních technických divizí (Jaderná bezpečnost a energetika, Integrita a technický inženýring, Energoprojekt Praha, Reaktorové služby, Radiofarmaka), zajišťuje celkový výnos kolem 900 milionů Kč za rok.

Současný Ústav jaderného výzkumu Řež a. s., je organizací výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů i zařízení a expertních činností týkajících se energetiky, průmyslu a zdravotnictví. Jeho hlavním posláním je:

 • být klíčovou organizací přispívající k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky v ČR,
 • být významnou součástí Evropského výzkumného prostoru v oblasti energetiky a své znalosti promítat do služeb zákazníkům v EU i v oblastech strategických zájmů EU,
 • zhodnocovat znalosti získané v oblasti energetiky v ostatních průmyslových oblastech.

Vizí ústavu je získat v ČR vedoucí technicko-inženýrskou a výzkumnou pozici v elektroenergetice, především zvyšováním úrovně know-how, poskytováním integrovaných řešení, rozšiřováním technické infrastruktury a výchovou mladé generace. Soustřeďuje se hlavně na tyto cíle:

 • Technicko-inženýrskými službami v oblasti elektroenergetiky podporovat dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz výrobních zařízení ČEZ, a. s., a SE, a. s.
 • Být technickým zázemím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v oblasti bezpečnosti a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v oblasti energetické koncepce.
 • Získat významné postavení v oblasti inženýrských služeb pro ostatní provozovatele reaktorů VVER i pro další zákazníky.
 • Být hlavním projektantem budovaných a provozovaných energetických zařízení Skupiny ČEZ. Podílet se na projektové přípravě investic do energetiky v ČR i ve světě a získat postavení hlavního projektanta společností ŠKODA PRAHA, a. s., a ŠKODAEXPORT, a. s., pro jejich aktivity v zahraničí.
 • Získat vedoucí pozici ve výzkumu energetiky v ČR, dosáhnout významné pozice v Evropském výzkumném prostoru a významně se podílet na vývoji nových energetických zdrojů i energetických nosičů k nasazení po roce 2025.
 • Zajišťovat komplexní služby pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) včetně přípravy a projektování hlubinného úložiště. Integrovat nakládání s nízkoaktivními radioaktivními odpady v ČR. Zlikvidovat staré ekologické zátěže Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s.
 • Přispívat k využívání jaderných technologií ve zdravotnictví ČR výzkumem, vývojem a výrobou klasických i nových radiofarmak.
 • Zajišťovat ozařovací služby na reaktorech Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s., pro zákazníky i mimo oblast energetiky. Zhodnocovat získané know-how v ostatních průmyslových oblastech, v armádě, v chemickém a leteckém průmyslu.
 • Vyčlenit významnou část prostředků na vytváření předpokladů k naplnění této vize, především na zvyšování úrovně know-how i úrovně infrastruktury a na výchovu mladé generace.
 • Této vizi podřídit politiku, strategii a podnikovou kulturu společnosti ve všech oblastech.

K 50. výročí založení ústavu byla vydána řada publikací a uveřejněna řada článků. Současné aktivity ústavu jsou podrobněji rozvedeny v publikaci „Vstupujeme do 21. století“, jejíž souhrn je v tabulce.

„Padesátiny“ byly vzpomenuty na slavnostním zasedání vědecké rady, představenstva a dozorčí rady ústavu dne 8. června 2005 v Betlémské kapli. Kromě prvního ředitele a současného generálního ředitele ústavu na tomto zasedání s pozdravnými projevy vystoupili představitelé vlády, MPO, SÚJB, ČEZ, a. s., a spolupracujících zahraničních organizací (IAEA, OECD/NEA, EU, Rusko). Dne 9. června 2005 se konala v Kongresovém centru Praha odborná konference.

Kontakt: tel.: 266 173 532, fax: 220 940 840, e-mail: paz@ujv.cz, www.ujv.cz

ČÍM SE ZABÝVÁME – CO NABÍZÍME

energetika

 • výzkum, vývoj a inženýrské služby v oblasti výstavby nových a modernizace provozovaných jaderných zařízení, řešení jejich poruchových stavů a podporu přípravy jejich vyřazování z provozu

 • podporu trvale udržitelné energetiky v ČR prostřednictvím návrhu a rozboru scénářů dlouhodobého vývoje energetiky včetně dopadů na životní prostředí, účasti na vývoji jaderných elektráren s reaktory 4. generace (GEN IV) a přípravy pro přechod na vodíkové hospodářství projekční a inženýrské služby v oblasti energetiky využívající klasické, jaderné i obnovitelné zdroje (zpracování dokumentace, rozborů a analýz);

 • podporu čistého a efektivního provozu fosilní energetiky a pomoc při zajištění spolehlivosti a stability provozu energetických sítí

 • výzkum palivového cyklu jaderných elektráren – vývoj a údržbu výpočetních programů pro návrh, monitorování a optimalizaci provozu aktivní zóny, analýzy podporující bezpečné skladování a transport jaderného paliva, návrh koncepce konce palivového cyklu (geologické hlubinné úložiště i transmutační technologie); technickou podporu SÚJB

životní prostředí

 • služby podporující ochranu životního prostředí před znečištěním průmyslového původu (zpracování hodnotící dokumentace, vypracování odborných vyjádření a zpracování energetických auditů)

 • výzkum, vývoj a služby týkající se radioaktivních odpadů – RAO (řešení nakládání s institucionálními RAO, zpevňování RAO, provoz úložiště nízkoaktivních RAO); technickou podporu SÚRAO

ostatní aktivity

 • výzkum, vývoj a zajištění výroby radiofarmak pro diagnostiku a terapii, výrobu a dodávky generátorů Tc, kitů a ra diofarmak PET

 • využití výzkumného rektoru LVR-15 pro výrobu radioizotopů pro průmysl a zdravotnictví, jako ozařovací servis pro výzkum a průmysl, výrobu radiačně dopovaného křemíku pro elektroniku, vývoj a preklinické testy borové neutronové záchytové terapie pro léčbu mozkových nádorů (BNCT), poskytování LVR-15 jako zdroje neutronů pro základní i aplikovaný výzkum jiných organizací

 • realizaci projektů aplikovaného výzkumu, služby a dodávky (materiálový výzkum, predikce životnosti komponent a systémů, analýzy bezpečnosti a spolehlivosti) a působení i mimo tradiční energetiku a zdravotnictví (vědeckovýzkumné projekty zasahující do leteckého a vojenského průmyslu, využití vodíku v dopravě, plynárenství a chemickém průmyslu)

know-how

 • budování evropského výzkumného prostoru zapojením do projektů IAEA, OECD/NEA, EU a dalších (zejména v oblasti jaderné energetiky)

 • zajištění výchovy a výcviku nové generace odborných i vědeckých pracovníků

Ke stažení

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné