Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Encyklopedie všeho, co souvisí s energií

Živel oheň – energie (kolektiv autorů) Agentura Koniklec, Praha 2004, 328 stran, ilustrace Jan Štěpánek,doporučená cena 280 Kč, náklad neuveden, ISBN 80-902606-4-0
 |  17. 1. 2005
 |  Vesmír 84, 55, 2005/1

Kniha o energii, tištěná barevným ofsetem dvousloupcově, je rozdělena do pěti částí. První se energií zabývá v kulturně-společenských souvislostech, druhá z hlediska využitelnosti jejích zdrojů, třetí z pohledu fyziky, chemie a biologie, čtvrtá v technických souvislostech a pátá z globálních pohledů a s ohledem na životní prostředí.

Formálně je kniha velice dobře upravena, doplněna černobílými i barevnými obrázky a ilustracemi, je čtivá a do značné míry se dá používat i jako encyklopedie. Nejzdařilejší dvě části jsou hned ty úvodní, Čím je zemi slunce z pera V. Cílka a Oheň jako filosofický archetyp z pera Z. Neubauera. Následující části jsou koncipovány zajímavě, i když některé přesahují rámec knihy, např. kapitola V. Matouška Oheň a hudba. V druhé části by si asi zasloužila větší prostor termodynamika – už proto, že jsou v knize často uváděny jako zdroj informací (cituji) „Feynmanovi přednášky z fyziky“, přestože jsou dostupné i v (bezchybném) českém překladu. Tabulka, resp. přehled energetických přeměn na s. 66, není zcela objektivní, přitom autoři mohli přihlédnout k pramenům dostupným v řadě referenčních knih (viz seznam v rámečku). Totéž platí o převodní tabulce energií na s. 312. V kapitole K. Murtingera Energie na zemi je zcela opomenuta role entropie jako zásadního mechanizmu dostupnosti energie. 1) Popis fotovoltaických systémů (s. 92) je uveden v tak redukované formě, že přestává být vnímatelný, podobně i partie o energii větru, kde graf výkonu v závislosti na rychlosti větru (s. 99) ztrácí svoji vypovídací schopnost. Není totiž uvedena základní charakteristika, že dostupný větrný výkon je úměrný pohybující se mase vzduchu a mění se v závislosti na třetí mocnině rychlosti větru a na rozpětí lopatek, které nemohou překročit určitou limitu danou jejich maximální obvodovou rychlostí (únosnost materiálu vzhledem k odstředivé síle, překročení rychlosti zvuku). V kapitole o energii biomasy není zmíněna energie potřebná k jejímu vytvoření (motorová paliva spotřebovaná při obdělávání a sklizni, hnojiva apod.), takže není zcela jasné, jak čistá je tato takzvaně čistá (green) energie. Kapitola o fosilních palivech je sice napsána přehledně, ale nedosahuje úrovně, jakou měla např. ve Velké knize o energii, exkluzivní publikaci (tištěné na křídovém papíru), která byla uvedena na trh už v roce 2001 a donedávna se dala koupit ve výprodeji za dumpingovou cenu 99 Kč. Zejména pasáž o ukládání jaderného odpadu je v porovnání se zmíněným vzorem nedostatečná. Na druhé straně je nutno ocenit dobře zpracovanou část o tepelných čerpadlech (autorem je rovněž K. Murtinger) a o zlepšení využívání neobnovitelných zdrojů, i když zmínka o životaschopnosti Stirlingova motoru v nových aplikacích (s. 131) je bez vysvětlení jeho principu neúčinná.

Třetí část, kterou psala z pohledu přírodních věd Š. Klementová, je přes svoji omezující stručnost napsaná šťastně, s nezbytnou dávkou nadhledu, i když u energií záření a u energie působící na krátkou vzdálenost mohla být zmíněna i energie elektromagnetického záření vakua a související působnost Casimirových sil. V kapitolách o motorech je nedostatečně zmíněna role všeomezující termodynamiky (Carnotův cyklus) a v části o akumulaci energie chybí perspektivní možnost akumulace zbytkového tepla v procesu vratné fázové přeměny kapalina–pevná látka. Dobře napsané jsou kapitoly R. Kynčla o úloze energie v domácnosti, sportu, komunikaci a kultuře, i když by bylo vhodné doplnit tuto informační část o širší termodynamické souvislosti (jako jsou entropie a informace). Osobně (a s lítostí) musím považovat za nejhorší poslední část knihy, která se zabývá úlohou energie v životním prostředí. Obsah je tendenční, pohled – často jednostranný – dává někdy přednost neprofesionálnímu přístupu ekologických aktivistů, kde převažuje přání nad odbornými znalostmi. Totéž dokumentuje i scénář možného vývoje spotřeby energie podle Greenpeace (s. 258), podle nějž bude úloha solární energie a biomasy převažující už v r. 2050. Toho však bez nových technologických objevů (a zatím nenahraditelné jaderné energie) nelze dostupnými prostředky docílit (ledaže by razantně klesla početnost lidské populace – což však patrně nebylo do úvah jako možnost zahrnuto). Tendenčnost je zjevná v nekritickém upozornění na nebezpečí jaderného odpadu, jehož nebezpečnost vůbec není porovnána s rizikovostí ostatních odpadů (s. 257). O naivním pohledu na efektivitu produkce škodlivin svědčí poznámka, že odstavením domácího (obvykle málo efektivního) kotle jsou škodliviny v ještě větší měře produkovány v centralizovaném místě elektrárny (s. 270). Naopak, pouze taková elektrárna si může dovolit dosáhnout maximální účinnosti spalování s využitím všech ekologických kritérií. Otázky šetrné energie je nutno uvažovat v daleko širším měřítku, vedle vysokých zřizovacích nákladů nelze například zanedbat vliv větrných elektráren na životní prostředí (i neslyšitelné vibrace mohou vyhnat živočichy, popř. – v blízkosti vod – ryby). Je také třeba zmínit, že velkoplošné solární elektrárny mají značné nároky na odlehlost a rozsah pokryté plochy, údržbu, čištění a také na distribuci vyprodukované elektrické energie. Stejně tak je diskutabilní otázka co je opravdu čistá energie a jak lze zajistit její lokalizovaný odběr, protože nelze rozlišt jednotlivé zdroje a jejich čistotu, zejména když společné velkokapacitní emise uhelných elektráren jsou často ekologicky rizikovější než koncentrovaný jaderný odpad. Samozřejmě bychom rádi umožnili přežít i našim dětem, a tak bude využívání solární energie opravdu nezbytné. Vedle technicko-ekonomických potíží se však musíme naučit čelit i lobistickým tlakům, a dokud je kilowatt elektrické energie produkované z fosilních paliv několikanásobně levnější, bude politika šetrnějšího přístupu k životnímu prostředí naším zatím nesplnitelným přáním.

Kniha je v celkovém pohledu hodnotným přínosem pro českou veřejnost. Pro ucelenější pohled na související problematiku však čtenářům doporučuji i odborně fundovanější knihy (viz přehled vlevo), které chybějí ve stručných přehledech literatury, uváděných na koncích jednotlivých pasáží.

Literatura

Velká kniha o energii (kol.), L. A. Consulting Agency, s. r. o., Praha 2001
P. Svoboda (ed.): Zdroje a výroba elektrické energie, speciální číslo Českosl. časopisu pro fyziku A2, Vol. 52, 2002
J. M. Flower: Energy and Environment, McGraw Hill, New York 1984
J. McPhee: Control of Nature, Farrar Giroux, New York 1989
M. J. Moran, H. N. Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley, New York 1992
J. A. Curry, P. J. Webster: Thermodynamics of Atmosphere, Academic Press, New York 1999
D. Yergin: Price: the Epic Quest for Money, Oil and Power, Wiley, New York 1995
J. Trefil, R. M. Hazen: Science: an Integrated Approach, Wiley, New York 2000
C. J. Clevelan (ed.): Encyclopedia of Energy, Elsevier, Amsterdam 2004 (6 svazků)
M. K. Hill: Understanding Environmental Pollution, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2004
P. Gipe: Wind Power, James & James, London 2004
J. Šesták: Heat, Thermal Analysis and Society Nucleus, Hradec Králové 2004

Poznámky

1) Viz např. F. Maršík, Fil. čas. 32, 892, 1984 nebo Biotermodynamika, Academia, Praha 1998.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jaroslav Šesták

 

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné