Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

DIDEROT, nebo UNIVERSUM?

 |  5. 10. 2001
 |  Vesmír 80, 585, 2001/10

Všeobecná encyklopedie je potřebou, produktem, vizitkou a prezentací kulturního národa. Český národ kulturní bezesporu je a českou všeobecnou encyklopedii má již od roku 1862. Většina českých občanů doplňuje svou domácí knihovnu a každá další generace vychovává studenty, kteří navštěvují knihovny odborné. Všeobecná encyklopedie je pro každého – zejména dnes, v době informační exploze, celosvětových změn a převratů – knihovnou informací nezbytných pro práci, studium i zábavu, zejména v oborech, v nichž nejsme odborníky. Získávání, doplňování, ověřování, vyhodnocování a využívání informací je součástí života všech vrstev i skupin. Pro cizince bývá encyklopedie zdrojem základních informací o zemi, v níž se rozhodne žít. Na všech typech škol směřuje výuka stále více k práci s informacemi.

Rokem 1989 se v ČR změnila politická situace, demokratický režim vymýtil cenzuru, mění se pohled na dějiny, společenské vědy, filozofii, jiný je i výběr biografických hesel. Encyklopedie však píší stejně jako dřív lidé, a ti jsou stále stejní. Při jejich odborné práci působí do jisté míry (dnes jako v dobách minulých) autocenzura, neznalost, nezkušenost, nedostatečná informovanost, spěch vyvolaný tlakem na rychlé uvedení do prodeje apod. Všeobecná encyklopedie nemůže být dílem jednoho autora, pracuje na ní vždy tým lidí, v němž doutná spor o to, zda jsou důležitější vědy přírodní, nebo vědy humanitní. Měla by obsahovat současnou míru lidského poznání, umu, společenské a kulturní úrovně, uvádět fakta a data, neměla by obsahovat subjektivní hodnotící stanoviska. Při výběru biografických hesel by měla respektovat všechny proudy a zájmové skupiny, u věcných hesel i různé pohledy na svět. Největší prostor se dává informacím aktuálním nebo převratným; historická hesla zpracovaná důkladně již v předchozích encyklopediích bývají stručnější, hesla přežitá se vypouštějí.

Československé všeobecné encyklopedie vydané před rokem 1992 vznikaly pod ideologickým dozorem ÚV KSČ v Encyklopedickém institutu ČSAV (ten byl zrušen k 1. 1. 1993). Majetek, vydavatelská práva, knihovna a informační zázemí (dnes kartotéka KENCI) se staly majetkem Knihovny Akademie věd ČR a redaktoři, autoři a konzultanti začali pracovat na encyklopediích v  nakladatelstvích soukromých (např. v Encyklopedickém domě, s. r. o., Nakladatelském domě OP, Libri aj.).

V současné době nabízí trh dvě nové všeobecné encyklopedie. Letos v září vyšel poslední díl desetisvazkové encyklopedie UNIVERSUM, z dvacetisvazkové encyklopedie DIDEROT zatím vyšly čtyři díly. Nakladatelství DIDEROT je nástupcem nakladatelství Nakladatelský dům OP, které v letech 1995–1997 provedlo obrovskou reklamní kampaň na projekt nové největší české encyklopedie, a pak muselo tisícovkám zákazníků vysvětlovat zmizení čtyřiceti milionů korun vybraných v roce 1995 na předplatném (dodnes to vyšetřuje policie). Nakladatelství změnilo název na DIDEROT a představilo projekt na tvorbu všeobecných encyklopedií. R. 1998 vydalo čtyřsvazkovou ilustrovanou Encyklopedii, r. 1999 osmisvazkovou ilustrovanou Všeobecnou encyklopedii a dvousvazkový Velký slovník naučný bez ilustrací. Ve všech těchto publikacích je většina hesel stejná. Čtyřsvazková Encyklopedie uvádí 150 000 hesel, více než 20 000 barevných ilustrací, map, grafů a tabulek, používá 358 zkratek. Osmisvazková Všeobecná encyklopedie má 100 000 hesel, 8000 ilustrací, používá pouze 34 zkratek, což vysvětluje potřebou lepší srozumitelnosti. Je určena žákům a studentům základních a středních škol, jejich učitelům i rodičům. Cena s přispěním Národního programu na podporu vzdělanosti je 1992 Kč za celý komplet. Tuto encyklopedii si ale můžete koupit za 999 Kč pod názvem Velký slovník naučný. Je bez ilustrací, na odlehčeném papíře, ve dvou svazcích formátu A4. Všeobecnou Encyklopedii lze též koupit na dvou discích (Encyklopedie Diderot na CD­ROM verze 2001). Je funkční pouze do konce roku 2001, a pak je třeba opatřit si v říjnu 2001 na třech discích aktualizovanou verzi na další rok.

Všechny tyto encyklopedie již obsahují hesla z oblastí dříve opomíjených, jako jsou sci-fi, ezoterika, astrologie, politologie, religionistika a ekologie. Výslovnost je uváděna jen tam, kde to editor považoval za potřebné, a ne mezinárodní fonetickou transkripcí, ale písmeny české abecedy, aby to bylo srozumitelnější žákům a studentům. Čínské zeměpisné názvy jsou uvedeny mezinárodní transkripcí užívanou v současných zeměpisných atlasech. Redakce uvádí spolupracovníky a lektory z předních vědeckých a pedagogických pracovišť jmény bez titulů. U biografických hesel neuvádí místa narození ani úmrtí. U všech hesel měst je uveden počet obyvatel s příslušným datem, datování však chybí u vydání literárních a filmových děl.

Srovnání dvou velkých encyklopedií

  • DIDEROT (dále D) je původní dílo českých autorů, začínající lexikografickými pravidly, vytvořením heslářů, postupným zpracováním jednotlivých hesel se systémem odkazů. Text je členěn do dvou sloupců, fotografie a ilustrace nejsou jen doprovodnou částí, ale u některých hesel jsou dokonce prvkem dominantním.
  • UNIVERSUM (dále U) je encyklopedie, která vznikala dva roky z podkladů německého originálu Das Bertelsman Lexikon. Hesly českého, evropského a východoevropského charakteru ji doplnil tým 350 českých a 500 zahraničních odborných autorů a konzultantů.

D je v pevné šité vazbě, papír je silný s vysokou gramáží, váha a tloušťka svazků vytváří dojem serióznosti a trvalosti. Písmo je typograficky střízlivé, ale ve srovnání s U drobné. Text je vysazen do dvou sloupců. U je pro značnou část populace použitelná i bez brýlí. Je svázána v imitaci kůže se zlatou typografií. Svazek je tenčí a lehčí, text je koncipován do tří sloupců. Barevné označení písmen v horní části stránky je viditelné i při zavřené knize. Lze říci, že encyklopedie je vhodnější pro běžné denní používání.

D nemá velký zkratkový aparát, takže hesla stejného rozsahu jako v U působí rozsáhlejším dojmem. U má zkratkový aparát rozsáhlý, ale ne vždy dobře volený. Některé zkratky jsou zbytečné, jiné chybějí. Např. používá zkratku patogen. (patogenní), ale nemá zkratku tv. (televizní), přičemž četnost tohoto slova je nesrovnatelná. Někteří autoři také používají zkratky, které nejsou v seznamu.

D je výběrem hesel, zejména v zahraničních biografiích, zaměřena převážně na oblast angloamerickou, U na oblast německou. D se orientuje spíše na přírodní vědy, U na vědy humanitní. Srovnejme heslo antinomie. U uvádí: protimluv, paradox, aporie… a obory 1) filos.; 2) teorie práva; 3) náboženství… D má vysvětlení podobné, spíše stručnější, ale krom toho obsahuje heslo antinomie teorie množin, které U vůbec nemá.

D uvádí autory a lektory v prvním díle pod nadpisem Na projektu se podíleli, ale pouze jmény bez titulů. Tato (podle mne neopodstatněná) zvláštnost je alespoň, na rozdíl od předchozích „diderotovských“ encyklopedií, lehce vylepšena tím, že jména jsou přiřazena k oborům, které jmenovaní autoři a lektoři zpracovali. Přínosem pro orientaci čtenáře je uvedení dobře vypracovaných specifik jednotlivých oborů. U uvádí nejen autorský kolektiv a lektory českého vydání se všemi tituly, ale i autory původního vydání Das Bertelsman Lexikon. Přiřazení autorů k oborům však chybí.

D má obsažnější a lexikograficky lépe zpracovaná hesla. V geografické oblasti má přehlednější tabulky, u počtů obyvatel všude datování. U má v geografické části podrobně zpracovaná hesla zahraničních západních, zejm. německých, měst a městeček, která v žádné české encyklopedii nenajdete, chybí však datování údajů o počtu obyvatel, zejm. v oblastech, kde se např. válčilo. Zajímavá jsou hesla s údaji o nejdůležitějších německých (i světových) firmách, včetně obratu, počtu zaměstnanců. Hesla jednotlivých zemí tato encyklopedie zpracovává obsáhle, ale mezi jednotlivými hesly jsou značné disproporce.

D zařazuje latinské výrazy z oboru práva (např. corpus delicti), medicíny (corpus tuteum), přírodovědy (corpora pedunculata) a česky je vysvětluje. U kromě těchto hesel uvádí také hesla latinských citátů, což je pro čtenáře jistě zajímavé – v žádné jiné všeobecné české encyklopedii je nenajde. Obávám se však, že způsob uvedení bude dostupný pouze čtenářům, kteří citát v originále znají a chtějí si svou znalost ověřit. Čtenář neznalý latiny nemá šanci, neboť např. prach jsi a v prach se obrátíš se vyskytuje pouze pod heslem pulvis es et i pulverem reverteris.

U velmi rozsáhlým způsobem zpracovává hudbu, a to všechny směry, skupiny, kapely i biografická hesla interpretů, mnohá poprvé v české literatuře vůbec. Zajímavé je i zařazení hesel filmů se jménem režiséra, popř. herců hlavních rolí. Datování v oborech hudba, film a divadlo je však nesourodé. Někde plné datum 1998, jinde pouze 98. Např. Pecha Jiří hraje Babičku Proškovou v divadelní roli ve hře Babička (1998), ve filmu Zapomenuté světlo (96), v divadle jednoho herce (Nejsem tvůj pes, bez datace). Polívka Bolek …hraje v divadle Šašek a královna (1983), ale ve stejnojmenném filmu (87), dále pak ve filmu Pelíšky (99), Musíme si pomáhat (2000). DEncyklopedii ani ve Všeobecné encyklopedii data u děl hudebních, literárních aj. neuváděl, ale v této encyklopedii již jsou (i když ne vždy).

V příjmeních cizinek D všude dodržuje příponu ­ová, U jak kdy. Např. švédská spisovatelka je Dahlbecková Eva, ale americká folková zpěvačka je Joan Baez. D nemá všude v biografických heslech doplněna data úmrtí, U je na tom lépe. Chyby v datech narození a úmrtí bývají ve všech encyklopediích zaviněny tlakem na rychlost práce. Všimněte si, jak se některá biografická data liší v encyklopediích anglických a německých (francouzské encyklopedie se většinou přesnými daty nezatěžují).

Přírodní vědy po roce 1989 převratnou přeměnou neprošly, výsledky vědy a výzkumu si v jednotlivých heslech všeobecné encyklopedie příliš velké nároky na zvýšení počtu řádek nekladou, změnou politické situace se může (ale nemusí) změnit nanejvýš výběr biografií. Jiná situace je však ve vědách humanitních a společenských, zejména v historii, politologii, religionistice, sociologii, ekonomii a právu. Ekonomie a právo jsou zpracovány zevrubně jak v D, tak v U, v obou jsou dobře vysvětleny všechny pojmy, s nimiž se dnes lidé setkávají v osobním i profesním životě. U v některých heslech přidává způsob zavedení v Německu, popř. v jiných zemích (vždy západních).

Encyklopedie je taková, jaká byla doba, v níž vznikala

Obě encyklopedie (U ve větší míře) se v českých heslech z historie, výtvarného umění, literatury, hudby, divadla či filmu poněkud vyhýbají zpracování let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých. Řada hesel pak víceméně končí rokem 1948, někdy dokonce rokem 1945. Československo existovalo v letech 1948–1989 pod ideologickým jhem KSČ a fungovala zde řada institucí, organizací a společností, hrála kina a divadla. Stavělo se např. metro a jiné architektonické stavby, spisovatelé psali knihy, vycházely noviny a časopisy. V ČSR (ba i ČSSR) žili lidé, kteří vymysleli a vytvořili řadu věcí. Některé tyto „výtvory“ našly ocenění nejen doma, ale i ve světě, a to nejen směrem na východ. U má heslo Praha na čtyřech stránkách. Podrobně zpracovává její historii až k …v květnu 1945 povstání proti něm. okupaci, v srpnu 1968 rezistence proti okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy. Demonstrace od srpna 1988 spoluzpůsobily pád komunistického režimu. Od 1. 1. 2000 je P. správním střediskem Středoč. kraje... Léta 1945–2000 mají 8 řádek textu. Heslo rockové skupiny Pražský výběr má 22 řádek, heslo české bílé ušlechtilé prase má 13 řádek.

D v hesle Akademie věd České republiky (celkem 19 řádek) uvádí ...Činnost zahájila 1992. Patří jí nakladatelství Academia a Grantová agentura ČR, která finančně podporuje vědecké projekty. Ideový projekt jejího uspořádání pochází z let 1861–63, kdy jej zpracoval a publikoval J. E. Purkyně... Následuje stručně nejstarší historie a poslední řádek …přímým předchůdcem AV ČR byla (odkaz) Československá akademie věd. Ve 3. dílu je plný text odkazu Československá akademie věd, předchůdce (odkaz) Akademie věd České republiky.

Encyklopedie je opravdu taková, jaká je doba, ve které vzniká.

D ale také uvádí heslo Česká republika viz Česko – a Česko je velmi dobře zpracováno, rozděleno do logických celků, které nevynechávají žádná léta ani události. Uvádí přehlednou tabulku regionů a největších měst k 1. 1. 1999 s počty obyvatel, velmi aktuálně je zařazena tabulka správního členění k 1. 1. 2000. Autoři D, kteří pracovali na heslech z oboru historie, jsou zřejmě zkušenějšími encyklopedisty než autoři stejných hesel v encyklopedii U. Tato skutečnost je patrná i v jiných oborech. Odborné znalosti jsou rozhodně srovnatelné, ale řada autorů U encyklopedistické zkušenosti evidentně teprve získává. Vynikající odborník nemusí být ještě vynikajícím encyklopedistou. D také drží své autory v určitých pravidlech vymezených pro hesla věcná i biografická, U zřejmě nic takového nedělá. Proto jsou mezi počty řádků u mnoha hesel značné rozdíly. Nadbytečností trpí zejména biografická hesla slovenská.

Československo bylo členem řady mezinárodních organizací, Česká republika je členem stejných a mnoha jiných mezinárodních organizací. Řada mezinárodních organizací ukončila činnost, řada se změnila v něco jiného. Obě encyklopedie mapují všechny organizace vztahující se k Evropské unii. Ostatní mezinárodní organizace řeší výběrem, jehož systém se mi nepodařilo odhalit ani u jedné. D uvádí, zda ČR je členem příslušné organizace a odkdy. U členství ČR neuvádí téměř nikde. Např. v hesle Mezinárodní červený kříž se U o členství Československa či ČR nezmiňuje (navíc chybí důležitý údaj, že v roce 1917 Červený kříž obdržel Nobelovu cenu za mír). D toto heslo nemá vůbec. Ani jedna z těchto velkých encyklopedií nemá heslo MDT – mezinárodní desetinné třídění, což je nejobsáhlejší a nejrozšířenější bibliografické třídění (poprvé vydané 1907 a dodnes používané v celém světě) pro zpracování knih.

Své místo najdou obě

D má vedení, redakci, řadu autorů a lektorů, kteří získali zkušenosti již na EncyklopediiVšeobecné encyklopedii, kdežto U evidentně teprve zkušenosti sbírá. Tato skutečnost, a zejména souboj s časem, je zřejmě příčinou toho, že osmý díl U má na obálce R – Sp, ale hesla obsahuje jen do So. Absence některých důležitých hesel je zřejmě důsledkem toho, že je U encyklopedií překladovou a doplňovanou bez heslářů. Zpětně totiž odkazovat možné je, ale vsazovat hesla vyplývající z odkazů do dílů již vydaných samozřejmě nelze. Nesporným kladem U je, že uvádí německé reálie a biografie, které v jiných českých encyklopediích ani v D nejsou. Diderot slibuje, že počínaje rokem 2002 začne vydávat knižní ročenku s novými a doplněnými geografickými i politickými údaji a každý rok aktualizovanou verzi Lexikonu 21. století na CD-ROM. Kupci Universa by měli dostat s posledním knižním svazkem zdarma kompletní elektronický přepis této encyklopedie na CD-ROM a redakce počítá s průběžnou aktualizací dat na internetu.

Universum má obrovskou výhodu, že dílo bylo dokončeno v krátkém čase. Má-li dnes čtenář v domácí knihovně čtyřsvazkového nebo osmisvazkového Diderota, je určitě dobré a zajímavé doplnit ho desetisvazkovým kompletním Universem. Obávám se, že nákup dalších 20 knih Diderota (postupně až do r. 2006) nebude pro řadu majitelů Všeobecné encyklopedie již tak atraktivní. Avšak děti z rodin, kde se encyklopedie používá, si v dospělosti pořídí encyklopedii vlastní. S tím asi Diderot počítá. Jsem však přesvědčena, že své místo najdou obě nové všeobecné encyklopedie.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Dagmar Hartmanová

Mgr. Dagmar Hartmanová (*1950), absolvent Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy v Praze, obor nakladatelství. V Knihovně AV ČR pracuje jako vedoucí referenčních služeb, zabývá se historií české encyklopedické literatury, zejména biografické, a akvizicí.

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...