Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

M. MELOUN, J. MILITKÝ: Statistické zpracování experimentálních dat

Plus, Praha 1994
 |  5. 5. 1995
 |  Vesmír 74, 287, 1995/5

Pro představu o rozsahu monografie uvádím výčet témat. Kniha se zabývá chybami měření (klasifikací chyb, charakteristikou přesnosti přístrojů, modely měření, kvantilovými a momentovými odhady chyb). Probírá metody průzkumové analýzy jednorozměrných dat a ověření předpokladů o datech, statistickou analýzu jednorozměrných dat (bodové a intervalové odhady parametrů vybraných rozdělení, robustní odhady a testování statistických hypotéz), statistickou analýzu vícerozměrných dat (zobrazení vícerozměrných dat, charakteristiky vícerozměrných náhodných veličin, odhady jejich parametrů, ověření normality a statistickou analýzou vektoru středních hodnot a kovariančních matic) a jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzu rozptylu.

Nejrozsáhlejší kapitola (č. 6, 220 stran) pojednává o lineární regresi. Zabývá se geometrií metody nejmenších čtverců, konstrukcí intervalů spolehlivosti, testováním hypotéz, porvnáváním regresních přímek, numerickými problémy lineární regrese na počítači, metodami ortogonálních funkcí a racionálních hodností, regresní diagnostikou, postupy při porušení předpokladů použitelnosti metody nejmenších čtverců a kalibrací. Další kapitoly pak probírají problematiku korelace, nelineárních regresních modelů, numerických technik interpolace a extrapolace. Dodatek popisuje interaktivní programový systém ADSTAT pro statistické zpracování dat na PC.

Ve světové, ale i v domácí odborné literatuře se vyskytuje řada monografií věnovaných statistické analýze změřených hodnot. Kniha Melouna a Militkého však mezi nimi zaujímá zcela mimořádné postavení. Mimořádný je jak rozsah knihy (839 stran!), tak kvalita zpracování. Meloun a Militký vynaložili obrovské úsilí na to, aby arzenál statistických technik, jež ve svém díle popisují, byl co nejúplnější. V mnoha případech uvádějí alternativní techniky pro řešení jednoho a téhož problému, což nutí čtenáře jednotlivé metody porovnávat a rozhodovat se o volbě toho kterého postupu podle povahy řešené úlohy. Kniha obsahuje přes 400 řešených příkladů i řadu úloh k samostatnému procvičování látky. Příklady jsou převzaty z literatury nebo laboratorní praxe, nejsou to tedy školní modelové úlohy. Ke knížce je přiložena disketa, na níž jsou uložena data ke všem příkladům a úlohám. Vedle toho je na disketě k dispozici programový soubor ADSTAT, který umožňuje tyto příklady a úlohy řešit a interaktivní statistickou analýzu dat prakticky procvičovat na samočinném počítači. Tímto způsobem a samozřejmě také volbou statistických technik, které jsou v knize popisovány, je vyjádřena její orientace především na postupy, při nichž se využívá výpočetní technika.

Tak rozsáhlé a pečlivě (a také mimořádně zdařile) koncipované dílo nemohlo samozřejmě vzniknout ze dne na den. Ve skutečnosti je to již čtvrté, zcela přepracované vydání knížky, kterou M. Meloun a J. Militký vydali poprvé r. 1988. Je plodem intenzivního cíleného úsilí autorů, kteří dílo dlouhá léta soustavně doplňovali, vybrušovali a přezkušovali v praxi proslulých postgraduálních kurzů chemometrie na VŠCHT v Pardubicích.

Když si čteme v této knížce a promýšlíme možnosti využití materiálu, který je v ní obsažen, uvědomujeme si význam statistiky pro přírodní, technické, medicínské a společenské vědy. Ne náhodou je vůbec nejcitovanější knihou na světě (dle výzkumů Institute for scientific information) právě kniha o statistice (G. W. Snedecor, W. G. Cochran: "Statistical Methods", 6th ed., Iowa 1967). Rozdíl mezi touto statistickou "biblí" a dílem Melouna a Militkého odráží hlavní změnu, ke které došlo mezi daty jejich vydání: automatizaci výpočtů a hromadného zpracování dat pomocí počítačů. Zatímco Snedecor - Cochran se soustřeďuje na interpretaci procedur pro statistickou analýzu dat, Meloun a Militký procedury v podstatě jen popisují a uživatelsky hodnotí. Popisují jich ovšem mnohem větší počet a mezi nimi takové, které by pro čtenáře Snedecorovy - Cochranovy knihy (bez použití počítače) neměly praktický význam. Dalo by se říci, že kvantita nahradila kvalitu. Nebyla by to ale úplná pravda - a tedy by to nebyla pravda vůbec. Kvantitativní dimenze nového pojetí je tak výstižná, že vyjadřuje vpravdě novou kvalitu "computer intensive statistics". Melounovi a Militkému se podařilo koncipovat svou knihu velmi citlivě. Vytvořili dílo, které je důstojným následníkem Snedecorovy - Cochranovy knihy. Lze se jen těšit na to, že jeho anglická verze (M. Meloun, J. Militký, M. Forina: "Chemometrics for Analytical Chemistry, Vol. 1 and 2", Ellis Horwood Limited, London 1992 and 1994) se také stane nejcitovanější monografií na světě.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Matematika
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jaroslav Fiala

 

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes uzamčeno

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...