Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

M. MELOUN, J. MILITKÝ: Statistické zpracování experimentálních dat

Plus, Praha 1994
 |  5. 5. 1995
 |  Vesmír 74, 287, 1995/5

Pro představu o rozsahu monografie uvádím výčet témat. Kniha se zabývá chybami měření (klasifikací chyb, charakteristikou přesnosti přístrojů, modely měření, kvantilovými a momentovými odhady chyb). Probírá metody průzkumové analýzy jednorozměrných dat a ověření předpokladů o datech, statistickou analýzu jednorozměrných dat (bodové a intervalové odhady parametrů vybraných rozdělení, robustní odhady a testování statistických hypotéz), statistickou analýzu vícerozměrných dat (zobrazení vícerozměrných dat, charakteristiky vícerozměrných náhodných veličin, odhady jejich parametrů, ověření normality a statistickou analýzou vektoru středních hodnot a kovariančních matic) a jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzu rozptylu.

Nejrozsáhlejší kapitola (č. 6, 220 stran) pojednává o lineární regresi. Zabývá se geometrií metody nejmenších čtverců, konstrukcí intervalů spolehlivosti, testováním hypotéz, porvnáváním regresních přímek, numerickými problémy lineární regrese na počítači, metodami ortogonálních funkcí a racionálních hodností, regresní diagnostikou, postupy při porušení předpokladů použitelnosti metody nejmenších čtverců a kalibrací. Další kapitoly pak probírají problematiku korelace, nelineárních regresních modelů, numerických technik interpolace a extrapolace. Dodatek popisuje interaktivní programový systém ADSTAT pro statistické zpracování dat na PC.

Ve světové, ale i v domácí odborné literatuře se vyskytuje řada monografií věnovaných statistické analýze změřených hodnot. Kniha Melouna a Militkého však mezi nimi zaujímá zcela mimořádné postavení. Mimořádný je jak rozsah knihy (839 stran!), tak kvalita zpracování. Meloun a Militký vynaložili obrovské úsilí na to, aby arzenál statistických technik, jež ve svém díle popisují, byl co nejúplnější. V mnoha případech uvádějí alternativní techniky pro řešení jednoho a téhož problému, což nutí čtenáře jednotlivé metody porovnávat a rozhodovat se o volbě toho kterého postupu podle povahy řešené úlohy. Kniha obsahuje přes 400 řešených příkladů i řadu úloh k samostatnému procvičování látky. Příklady jsou převzaty z literatury nebo laboratorní praxe, nejsou to tedy školní modelové úlohy. Ke knížce je přiložena disketa, na níž jsou uložena data ke všem příkladům a úlohám. Vedle toho je na disketě k dispozici programový soubor ADSTAT, který umožňuje tyto příklady a úlohy řešit a interaktivní statistickou analýzu dat prakticky procvičovat na samočinném počítači. Tímto způsobem a samozřejmě také volbou statistických technik, které jsou v knize popisovány, je vyjádřena její orientace především na postupy, při nichž se využívá výpočetní technika.

Tak rozsáhlé a pečlivě (a také mimořádně zdařile) koncipované dílo nemohlo samozřejmě vzniknout ze dne na den. Ve skutečnosti je to již čtvrté, zcela přepracované vydání knížky, kterou M. Meloun a J. Militký vydali poprvé r. 1988. Je plodem intenzivního cíleného úsilí autorů, kteří dílo dlouhá léta soustavně doplňovali, vybrušovali a přezkušovali v praxi proslulých postgraduálních kurzů chemometrie na VŠCHT v Pardubicích.

Když si čteme v této knížce a promýšlíme možnosti využití materiálu, který je v ní obsažen, uvědomujeme si význam statistiky pro přírodní, technické, medicínské a společenské vědy. Ne náhodou je vůbec nejcitovanější knihou na světě (dle výzkumů Institute for scientific information) právě kniha o statistice (G. W. Snedecor, W. G. Cochran: "Statistical Methods", 6th ed., Iowa 1967). Rozdíl mezi touto statistickou "biblí" a dílem Melouna a Militkého odráží hlavní změnu, ke které došlo mezi daty jejich vydání: automatizaci výpočtů a hromadného zpracování dat pomocí počítačů. Zatímco Snedecor - Cochran se soustřeďuje na interpretaci procedur pro statistickou analýzu dat, Meloun a Militký procedury v podstatě jen popisují a uživatelsky hodnotí. Popisují jich ovšem mnohem větší počet a mezi nimi takové, které by pro čtenáře Snedecorovy - Cochranovy knihy (bez použití počítače) neměly praktický význam. Dalo by se říci, že kvantita nahradila kvalitu. Nebyla by to ale úplná pravda - a tedy by to nebyla pravda vůbec. Kvantitativní dimenze nového pojetí je tak výstižná, že vyjadřuje vpravdě novou kvalitu "computer intensive statistics". Melounovi a Militkému se podařilo koncipovat svou knihu velmi citlivě. Vytvořili dílo, které je důstojným následníkem Snedecorovy - Cochranovy knihy. Lze se jen těšit na to, že jeho anglická verze (M. Meloun, J. Militký, M. Forina: "Chemometrics for Analytical Chemistry, Vol. 1 and 2", Ellis Horwood Limited, London 1992 and 1994) se také stane nejcitovanější monografií na světě.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Matematika
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jaroslav Fiala

 

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné