i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Probíhající výzkum v rámci projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“

 |  1. 9. 2017
 |  Vesmír 96, 521, 2017/9
komerční prezentace

Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5

e-mail: michal.ponavic@geology.cz, 251 085 348

Obdobně jako v ostatních evropských zemích je i v rámci České republiky vě nována pozornost výzkumu kritických - nerostných surovin. V současné době je v rámci programu Centra kompetence Technologické agentury ČR řešen projekt „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“. Hlavním příjemcem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostatními spolupříjemci jsou Česká geologická služba, DIAMO, s. p., RPS Ostrava, a. s., Sedlecký kaolin, a. s., a Watrad, spol. s r. o. Cílem projektu je revize zdrojů vybraných rudních a nerudních neenergetických surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU, doplněné o kaolin a lithium, včetně vytipování vhodných ložisek nerostných surovin a návrhu efektivního a environmentálně šetrného způsobu jejich těžby a úpravy, a to pro území celé ČR.

Projekt přináší řadu nových upřesňujících zjištění v oblasti geochemického a mineralogického výzkumu. Detailní studium strukturního vrtu CS-1, odvrtaného počátkem šedesátých let v západní části cínoveckého Sn-W-Li revíru, přineslo nové poznatky, které upřesnily víceetapové procesy greisenizace a  další postmagmatické procesy přeměny granitů, se kterými je spojen vznik lithných slíd (především zinwalditu), rud cínu, wolframu a dalších zajímavých doprovodných minerálů, např. topazu, fluoritu, berylu, turmalínu či molybdenitu.

Ve spolupráci s kanadskou firmou SGS Mineral Services byly metodou QEMSCAN provedeny simulované sítové analýzy archivních vzorků greisenů. Výsledkem jsou kumulativní zrnitostní klasifikace rudních a hlušinových minerálů a velikostní a tvarové charakteristiky užitných složek. Pro úpravu greisenové suroviny při případném budoucím využití ložiska Sn-W-Li rud Cínovec–Jih je důležité zjištění, že uvolnitelnost zrn lithných slíd je na úrovni až 89 %. Jako možná doprovodná surovina se jeví fluorit, sice s nízkým obsahem (do 1 %), ale s uvolnitelností až 75 %. Vítaným dalším produktem s dobrou uvolnitelností zrn může být topaz (využitelný např. jako abrazivum), jeho obsah v greisenech je až 13 %.

Zajímavým indikátorem kritických surovin jsou těžké minerály ve fluviálních sedimentech. Ve spolupráci s firmou Geomin, s. r. o., byly přehodnoceny a graficky interpretovány potenciální zdroje kritických surovin na celém území ČR. Následně vybrané významné šlichové anomálie byly ověřeny odběry srovnávacích vzorků. Na základě výsledků doporučujeme detailní výzkum několika perspektivních území.

Velká pozornost je věnována studiu grafitů. Výzkum grafitu probíhá ve dvou úrovních: jednak jsou zpracovávány regionální grafitové studie a jednak je to detailní výzkum ložiska Český Krumlov-Městský vrch. V rámci regionálních studií jsou shromažďovány dostupné archivní údaje a u nejvýznamnějších ložisek jsou prováděny odběry suroviny. Kromě běžných chemických analýz je společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., sledována morfologie krystalů grafitu a jsou hodnoceny vzájemné vztahy grafitu s dalšími minerálními fázemi. Tyto komplexní výsledky mohou přispět ke zvýšení účinnosti úpravy grafitové suroviny.

Na ložisku Český Krumlov–Městský vrch byly ve spolupráci s organizací Grafitový důl, a. s., odebrány velkoobjemové (technologické) vzorky grafitické suroviny a na VŠB byly provedeny technologické zkoušky její upravitelnosti.

V rámci projektu Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin bude výzkum kritických nerostných surovin probíhat až do roku 2019.

 Poděkování: Práce jsou součástí projektu TA ČR „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ TE02000029.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie

O autorech

Michal Poňavič

Petr Rambousek

Bohdan Kříbek

Doporučujeme

Záznam diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Záznam diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Můj dobrý kůň

Můj dobrý kůň uzamčeno

Eva Bobůrková  |  2. 5. 2022
Nový lék proti pokročilé rakovině prostaty schválila v březnu americká léková agentura FDA. Radiofarmakum PSMA-617 je výsledkem doktorské práce...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné