i

Aktuální číslo:

2021/11

Téma měsíce:

Velká data

Probíhající výzkum v rámci projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“

 |  1. 9. 2017
 |  Vesmír 96, 521, 2017/9
komerční prezentace

Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5

e-mail: michal.ponavic@geology.cz, 251 085 348

Obdobně jako v ostatních evropských zemích je i v rámci České republiky vě nována pozornost výzkumu kritických - nerostných surovin. V současné době je v rámci programu Centra kompetence Technologické agentury ČR řešen projekt „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“. Hlavním příjemcem je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ostatními spolupříjemci jsou Česká geologická služba, DIAMO, s. p., RPS Ostrava, a. s., Sedlecký kaolin, a. s., a Watrad, spol. s r. o. Cílem projektu je revize zdrojů vybraných rudních a nerudních neenergetických surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU, doplněné o kaolin a lithium, včetně vytipování vhodných ložisek nerostných surovin a návrhu efektivního a environmentálně šetrného způsobu jejich těžby a úpravy, a to pro území celé ČR.

Projekt přináší řadu nových upřesňujících zjištění v oblasti geochemického a mineralogického výzkumu. Detailní studium strukturního vrtu CS-1, odvrtaného počátkem šedesátých let v západní části cínoveckého Sn-W-Li revíru, přineslo nové poznatky, které upřesnily víceetapové procesy greisenizace a  další postmagmatické procesy přeměny granitů, se kterými je spojen vznik lithných slíd (především zinwalditu), rud cínu, wolframu a dalších zajímavých doprovodných minerálů, např. topazu, fluoritu, berylu, turmalínu či molybdenitu.

Ve spolupráci s kanadskou firmou SGS Mineral Services byly metodou QEMSCAN provedeny simulované sítové analýzy archivních vzorků greisenů. Výsledkem jsou kumulativní zrnitostní klasifikace rudních a hlušinových minerálů a velikostní a tvarové charakteristiky užitných složek. Pro úpravu greisenové suroviny při případném budoucím využití ložiska Sn-W-Li rud Cínovec–Jih je důležité zjištění, že uvolnitelnost zrn lithných slíd je na úrovni až 89 %. Jako možná doprovodná surovina se jeví fluorit, sice s nízkým obsahem (do 1 %), ale s uvolnitelností až 75 %. Vítaným dalším produktem s dobrou uvolnitelností zrn může být topaz (využitelný např. jako abrazivum), jeho obsah v greisenech je až 13 %.

Zajímavým indikátorem kritických surovin jsou těžké minerály ve fluviálních sedimentech. Ve spolupráci s firmou Geomin, s. r. o., byly přehodnoceny a graficky interpretovány potenciální zdroje kritických surovin na celém území ČR. Následně vybrané významné šlichové anomálie byly ověřeny odběry srovnávacích vzorků. Na základě výsledků doporučujeme detailní výzkum několika perspektivních území.

Velká pozornost je věnována studiu grafitů. Výzkum grafitu probíhá ve dvou úrovních: jednak jsou zpracovávány regionální grafitové studie a jednak je to detailní výzkum ložiska Český Krumlov-Městský vrch. V rámci regionálních studií jsou shromažďovány dostupné archivní údaje a u nejvýznamnějších ložisek jsou prováděny odběry suroviny. Kromě běžných chemických analýz je společně s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., sledována morfologie krystalů grafitu a jsou hodnoceny vzájemné vztahy grafitu s dalšími minerálními fázemi. Tyto komplexní výsledky mohou přispět ke zvýšení účinnosti úpravy grafitové suroviny.

Na ložisku Český Krumlov–Městský vrch byly ve spolupráci s organizací Grafitový důl, a. s., odebrány velkoobjemové (technologické) vzorky grafitické suroviny a na VŠB byly provedeny technologické zkoušky její upravitelnosti.

V rámci projektu Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin bude výzkum kritických nerostných surovin probíhat až do roku 2019.

 Poděkování: Práce jsou součástí projektu TA ČR „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“ TE02000029.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie

O autorech

Michal Poňavič

Petr Rambousek

Bohdan Kříbek

Doporučujeme

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem

(Ne)chemické toulky chemickým prostorem uzamčeno

Ivan Čmelo, Daniel Svozil  |  1. 11. 2021
Zkusme si představit všechny chemické látky, které by bylo možno připravit, od vodíku až po makromolekuly včetně nukleových kyselin a bílkovin....
Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Život spjatý s krví: od nemocí k adaptacím

Ondřej Vrtiška  |  1. 11. 2021
Život hematologa Josefa Prchala se mohl vyvíjet jinak, kdyby… Kdyby se v šedesátých letech daly v Praze snadno sehnat látky potřebné pro výzkum....
Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Skleníkové peklo na Venuši a šance na život

Julie Nováková, Martin Ferus  |  1. 11. 2021
Byla Venuše už od svého zrození horkým peklem? Co když ještě donedávna překypovala životem a z modrého, Zemi podobného drahokamu ji ve žhnoucí pec...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné