Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Biologické centrum AV ČR

světově významné středisko ekologického výzkumu
9. 10. 2008
 |  Vesmír 87, 718, 2008/10
komerční prezentace

V osmdesátých letech minulého století vyrostlo v Českých Budějovicích významné badatelské středisko Československé akademie věd. Pět českobudějovických ústavů po organizačních změnách vytvořilo k 1. 1. 2006 Biologické centrum (BC) AV ČR, které se svou velikostí (okolo čtyř set zaměstnanců) a kvalitou výzkumu řadí mezi přední ekologicky orientované instituce ve světovém měřítku. Ústavy BC si uchovávají svá specifika, vytvářejí akademické prostředí a poskytují přístrojové zázemí pro řešení mezioborových projektů.

Předmětem činnosti 56 vědeckých pracovníků Entomologického ústavu je základní i aplikovaný výzkum, v němž je hmyz buď hlavním předmětem zájmu (např. škůdci), nebo je výhodným modelovým objektem. Metodické přístupy sahají od molekulární a subbuněčné úrovně až po společenstva. Ústav vydává European Journal of Entomology (IF = 0,734).

Hydrobiologický ústav se 43 vědeckými pracovníky je orientován zejména na komplexní výzkum údolních nádrží a vybraných typů jezer. Cílem je objasnit fungování těchto ekosystémů s ohledem na kvalitu vody a jejich ovlivnění lokální lidskou činností i globálními vlivy.

V Parazitologickém ústavu je 49 vědeckých praco vníků. Zabývají se protozoologií, helmintologií a akaroentomologií, včetně studia nákaz přenášených členovci, zejména klišťaty. Ústav vydává mezinárodní časopis Folia Parasitologica (IF = 1,000).

Badatelská činnost 48 vědeckých pracovníků Ústavu molekulární biologie rostlin se týká organizace rostlinného genomu, fotosyntézy, izolace biologicky účinných látek z rostlin, diagnostiky rostlinných patogenů a genového inženýrství.

Ústav půdní biologie se 17 vědeckými pracovníky pokrývá všechny významné oblasti půdní biologie a ekologie od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů a řeší základní otázky spojené s tvorbou, úrodností a regenerací půd.

Vědecká činnost BC

Pracovníci BC řeší základní biologické problémy, jako jsou: řízení buněčného dělení, hormonální signalizace, determinace pohlaví na úrovni genů, mechanizmy editace RNA u parazitických prvoků, fungování biologických cirkadiánních hodin a řízení sezonních rytmů, interakce mezi patogeny a jejich hostiteli atd. K úspěchům molekulárního fylogenetického výzkumu patří důkaz příbuznosti mezi fotosyntetizujícím symbiotickým prvokem z korálů a plazmodii, která způsobují malárii, či toxoplazmou.

Ekologicky zaměřený výzkum v BC převažuje. Aktuální je hledání optimální rekultivace výsypek po povrchové i hlubinné těžbě, objasnění populační dynamiky kůrovců zaměřené na zlepšení prognózy jejich kalamitního výskytu, hodnocení vlivu geneticky modifikovaných plodin na necílové organizmy nebo výzkum struktury hmyzích společenstev v mizejících pralesích Papuy-Nové Guiney. Vodní ekosystémy se studují z hlediska produkčního (např. stanovení živinové zátěže a rybích obsádek v údolních nádržích) i ochranářského. Údaje o sedimentech a acidifikaci jezer na Šumavě a v Tatrách, výsledky dlouhodobého výzkumu půdních organizmů či rozbor netopýřího guána starého stovky let ukazují, jak se mění naše životní prostředí. K prognóze změn klimatu v budoucnosti přispívá výzkum metanogeneze na pastvinách.

Práce několika týmů BC směřuje do biomedicíny. Pracuje se na vývoji vakcíny proti borelióze, veterinární vakcíně proti klíšťatům a terapeutické „jedlé vakcíny“ (vytvářené v geneticky modifikovaném rajčeti) proti papillomaviru, který způsobuje rakovinu děložního čípku. Jiným přístupem k hledání nových léků je využití chmele k produkci enzymů omezujících buněčné dělení.

Pracovníci BC ročně zveřejní asi 250 statí v mezinárodních časopisech, včetně prestižních Nature, Science, PNAS ad. Každoročně někteří pracovníci získávají zvláštní ocenění; v roce 2008 dostal tým Ing. Miroslava Oborníka, Ph.D., pamětní medaili primátora Českých Budějovic a Ing. Pavel Neumann, Ph.D., obdržel od AV ČR prémii Otty Wichterleho.

Vědecká výchova

BC úzce spolupracuje s Jihočeskou univerzitou (JU), na jejímž vzniku a rozvoji se řada pracovníků AV podílela. Mezi vědci BC je 24 docentů a 20 profesorů, kteří na univerzitě vyučují a působí ve významných funkcích. Více než sto studentů bakalářského a magisterského stupně pracuje v BC na vědeckých projektech a diplomových pracích. Ve spolupráci s několika vysokými školami získalo BC akreditaci pro doktorská studia ve 12 oborech a v současnosti školí 87 doktorandů. Absolventy doktorských studií vysílá BC do zahraničí a na stáže přijímá absolventy zahraničních studií.

Infrastruktura a spolupráce

BC a JU společně vytvářejí v naší zemi ojedinělý akademický kampus, jehož rozvoj je podporován vedením města

i kraje. Rozvíjí se spolupráce s podnikatelskou sférou, Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání a nově založeným Jihočeským vědeckotechnickým parkem. Společné úsilí směřuje k rozvoji města jako kulturního centra s velkým vzdělávacím a výzkumným potenciálem, který posílí vývoj a využívání moderních biotechnologií. Výhodou Budějovic jsou malé vzdálenosti, značné možnosti sportovního a kulturního vyžití v okolí se zachovanou přírodou. Přes téměř venkovské prostředí panuje v BC mezinárodní akademická atmosféra a v mnoha laboratořích se mluví víc anglicky než česky. BC nebo JU každoročně pořádají 1–2 mezinárodní konference a řada pracovníků je činná v nadnárodních vědeckých organizacích a redakčních radách časopisů. Účastí v projektech EU se BC stalo respektovanou součástí evropského výzkumného prostoru (ERA).

Plány dalšího rozvoje

Prvotním cílem BC je zajistit špičkovou vědu ve všech zastoupených oborech. Druhým cílem je rozšíření výzkumu s výstupy pro státní správu a podnikání. Přelomem v oblasti cíleného výzkumu bude vybudování Biotechnologického institutu aplikované ekologie.

O peníze na jeho výstavbu bude BC soutěžit projektem BIOEKO v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Projekt bude zaměřen na vývoj a inovaci biotechnologií pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, zdravotní bezpečnost obyvatelstva a ochranu životního prostředí, včetně vypracování metodik pro racionální hodnocení ekologických přínosů a rizik. Tato orientace přispěje k rozvoji cíleného výzkumu v ČR a posílí inovační potenciál regionu jako základu konkurenceschopnosti zemědělského, les nického a navazujícího podnikání. Kvalitní hodnocení rizik vytvoří solidní bázi pro politické rozhodování při zavádění nových biotechnologií. BC hledá kvalifikované pracovníky pro základní i aplikovaný výzkum v rámci ČR i v zahraničí.

Kontaktní údaje

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,

Branišovská 31,

370 05 České Budějovice

(www.bc.cas.cz)

Ředitel: Prof. RNDr. František Sehnal, CSc.

Sekretariát: Michaela.Kristufkova@bc.cas.cz,

tel. 387775051, fax 385310338.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biologie

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné