mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

INSPIRE

nový nástroj environmentálních politik
14. 6. 2007
 |  Vesmír 86, 372, 2007/6
komerční prezentace

Směrnice 2007/2/ES Evropského parlamentu a Rady o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) přináší členským státům Evropské unie (EU) povinnost vybudovat evropskou infrastrukturu prostorových dat zejména k podpoře environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují.

Proč INSPIRE?

Vznik směrnice byl vyvolán požadavkem na více prostorových informací a jejich lepší přístupnost pro podporu environmentálních politik na úrovni EU i jednotlivých členských států. INSPIRE se zároveň snaží nalézt řešení pro současné nejpalčivější problémy, s nimiž se Evropa potýká, tj. pro restriktivní datovou politiku a nedostatečnou koordinaci, jak přeshraniční, tak na různých úrovních vnitrostátní veřejné správy. Mezi největší technické překážky patří nedořešené standardy a jejich použití, nekompatibilní informace a informační systémy, fragmentace informací a jejich nedostatek či zdvojování na různých místech.

Boj o INSPIRE

21. listopadu 2006 byl završen legislativní proces, který začal již v červnu 2004 a jehož výsledkem bylo schválení směrnice INSPIRE. Dohoda mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou nebyla snadná, nicméně díky ústupkům na obou stranách dospěly nakonec ke konsensu. Parlament vyzdvihoval své zásluhy na nekonfl iktním znění ve vztahu k Arhuské konvenci o přístupu k datům týkajícím se životního prostředí. Rada byla spokojena s tím, že prosadila omezení přístupu k datům a jejich utajení v případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení národní bezpečnosti, že přitom INSPIRE nebude mít negativní vliv na autorská práva státních institucí k datům, která vytvářejí, a že byla garantována finanční udržitelnost producentům prostorových dat a služeb spojených s jejich poskytováním.

Transpozice a implementace INSPIRE v České republice

25. dubna 2007 vyšla směrnice v Úředním věstníku a 15. května 2007 vstoupila v platnost. Od tohoto data začne lhůta dvou let určená pro transpozici směrnice do národní legislativy. Společně s transpozicí směrnice musí vzniknout implementační plán, který vytyčí cestu jak splnit do roku 2013 požadavky, které na nás klade text směrnice. Hlavní gesci za transpozici a implementaci INSPIRE má Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Spolugescí bylo pověřeno Ministerstvo vnitra (MV). MŽP v rámci své hlavní gesce odpovídá za řízení a obsahovou náplň transpozice a implementace INSPIRE jako nástroje pro tvorbu a podporu environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. MV v rámci své spolugesce odpovídá za technické aspekty transpozice a imple mentace směrnice. Činnosti spojené s transpozicí a implementací bude provádět a koordinovat MŽP a CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s meziresortní pracovní skupinou.

Implementace směrnice definuje konkrétní způsob jak naplnit všechny požadavky kladené přijetím směrnice (viz box č. 2 2 ) a bezprostředně navazuje na její transpozici. Lhůta pro implementaci směrnice je v případě příloh I a II 1) dva roky a v případě přílohy III 2) pět let. Lhůta začíná běžet od chvíle schválení implementačních pravidel. Předpokládá se, že ta budou schválena v první polovině roku 2008. V návaznosti na tato schválená pravidla bude vznikat implementační plán směrnice INSPIRE v ČR.

Podkladem pro přípravu implementačního plánu budou mimo zmiňovaná implementační pravidla vytvořená pracovními skupinami v pěti oblastech (viz box č. 1 1 ) i socioekonomická analýza dopadů implementace INSPIRE (viz schéma obrázek) a rovněž analýza potřeb uživatelů prostorových dat. Tyto analýzy mají za úkol identifikovat a kvantifikovat klíčové přínosy a poskytnout politický a strategický pohled na tyto přínosy a dopady. Součástí implementačního plánu bude také strategie pro informační a komunikační kampaň. Jejím východiskem je identifikace cílových skupin a způsob infor mování a komunikace s těmito cílovými skupinami. Do této strategie zapadá i další horizont implementace INSPIRE – osvěta a školení uživatelů prostorových dat z řad odborné i laické veřejnosti.

Socioekonomická analýza dopadů implementace směrnice INSPIRE v České republice

Zavádění nové legislativy do právního řádu České republiky má dopady na občany, právní subjekty i výkon veřejné moci. Proto podkladem pro transpozici a následnou implementaci směrnice musí být socioekonomická analýza. Nová legislativa musí působit v souladu s nynějšími zákonnými předpisy a národními politikami, a proto výsledky hodnocení musíme chápat v těchto souvislostech.

Známe tři hlavní zástupce profesních skupin – tvůrci, uživatelé dat a poskytovatelé služeb. Tvůrci vytvářejí data pro své uživatele, poskytovatelé služeb tvoří nad daty přidanou hodnotu a vzájemně spolu všichni komunikují. Analýza byla rozdělena do dvou oblastí – na jedné straně politický a strategický pohled na přínosy a dopady a na druhé straně kvantifikování ekonomických a sociálních přínosů pro celou společnost.

Co přinese INSPIRE České republice

Pokud sestoupíme po pomyslném žebříčku politických hodnot k praktické úrovni, vidíme potřebu správné implementace INSPIRE pro upevnění naší pozice v EU, bezproblémové předsednictví EU, udržitelný rozvoj a ekonomický růst, posílení občanských práv a svobod, rozvoj znalostní společnosti a celoživotního vzdělávání, ochranu a využívání přírodních zdrojů a další.

A co přinese INSPIRE čtenářům Vesmíru? Již dnes na adrese geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ najdete 4 TB dat pro použití ve vašich výzkumných projektech. Data budou v průběhu implementace směrnice dále přibývat, jejich využití bude zpravidla zdarma, více informací o datech vám poskytnou metadata.

www.cenia.cz, e-mail: info@cenia.cz, tel.: + 420 267 225 111, fax: + 420 271 742 306

Poznámky

1) Data převážně podpůrná.
2) Data pro podporu politik v oblasti životního prostředí.

Box č. 1. Pět oblastí implementačních pravidel


 • metadata – zpracování požadavků INSPIRE na metadata pro data a služby tak, aby mohly být v Evropě konzistentně implementovány,

 • specifikace dat – vytvoření základů pro specifikaci dat, zpracování metodologie pro její harmonizaci a přijetí pravidel k opatřením pro výměnu prostorových dat,

 • síťové služby – definování provozních a neprovozních požadavků na podporu následujících funkcionalit služeb: upload, download, vyhledávání, transformace, prohlížení a vyvolání,

 • sdílení dat a služeb – vytvoření rámce předpisů umožňujících organizacím veřejné správy a evropským institucím sdílet prostorová data a služby za účelem splnění potřeb uživatele ve sféře environmentálně zaměřených politik,

 • monitorování a podávání zpráv – vytvoření metodiky a stanovení indikátorů pro monitoring a reporting.

 • Box č. 2. Cíle implementace


 • funkční národní geoportál s jasnou a přímou návazností na evropský geoportál,

 • fungující trh s geoinformacemi,

 • právní prostředí vycházející z transpozice směrnice,

 • informovaná a vzdělaná odborná i laická veřejnost,

 • založené komunikační kanály mezi producenty a poskytovateli dat a služeb a jejich uživateli.

 • Box č. 3. Strategické cíle jsou vnímány pohledem politika, který je odpovědný za dlouhodobý růst a pozici své země.


 • Konzistentnost: Dostatek stejnorodých informací pro jednotný výkon veřejné správy v území.

 • Transparentnost: Stejná data pro rozhodování pro občana i státní správu.

 • Trh: Kdokoliv může nad daty za jasných pravidel dodávat přidanou hodnotu (a pro stát vyšší DPH).

 • Komunita: Tvůrci a uživatelé GIS dat spolupracují v jedné komunitě.

 • Budoucnost: Státní správa jako služba, eGovernance přesahující rámec ústředních orgánů, řízení státní správy požadavky.

 • Box č. 4. Mikroekonomické úspory a příležitosti,

  tj. zvýšení efektivity práce tam, kde data dnes složitě sháníme a kde je jednoduše budeme mít on-line k dispozici, některá zdarma, jiná zpoplatněná, ale dostupná ve vteřinách. Data spolehlivě dostupná formou mapových služeb i digitálních souborů, perfektně popsaná metadaty a co nejčastěji aktualizovaná se již dnes stávají hnací silou rozvoje nového trhu. Firmy samy chápou příležitosti, které se jim takto otvírají. Zde jsou jen některé niky, na nichž se mohou soukromé firmy uchytit.

 • Územní plánování, projektování – jsou dostupná data.

 • Cestovní ruch – ekoturistika, nové produkty a zákazníci.

 • Životní prostředí – poradenství, sanace, odpady.

 • Logistika a doprava – lepší plánování, nové prostředky.

 • Telekomunikace, energetika – lepší plánování a příležitosti.

 • Investiční příležitosti – dostupné informace o území vč. ŽP.

 • Realitní trh – vím, co kupuji, vím, co nabízím.

 • Pojišťovnictví – záplavové zóny, sesuvy, dopady na zdraví.

 • Developerské firmy – správní, dopravní, ekologický kontext, místní služby.

 • Marketing – prostorové analýzy, slepá místa, zacílení.

 • Vzdělávání – tyto firmy budou vyžadovat nové specialisty.

 • Box č. 5. Makroekonomické přínosy

  jsou rozborem relevantních celostátních ekonomických ukazatelů. Ve středu naší pozornosti jsou celostátní dlouhodobé a kvantifikovatelné přínosy a jejich ekonomické indikátory. Ukazatele jsou vybírány tak, aby byl možný popis přínosů v Kč (monetarizace). Tento způsob je běžně v ČR užíván. Indikátory především musí být relevantní, vhodné, spočitatelné, mezinárodně uznávané, nekorelující, nepřekrývající se atd.

  Ke stažení

  OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie

  Doporučujeme

  Pravá faleš, nebo falešná pravda

  Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

  Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
  Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
  Koho balamutí tořiče

  Koho balamutí tořiče uzamčeno

  Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
  Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
  20 let s grafenem

  20 let s grafenem uzamčeno

  Jan Kunc  |  5. 2. 2024
  Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...