Aktuální číslo:

2019/10

Téma měsíce:

Sesuvy

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY

pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ)
16. 6. 2005
 |  Vesmír 84, 312, 2005/6

Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ) vznikl r. 1927 jako součást „Státních pokusných objektů zemědělských“ v Průhonicích. Od té doby působí jako rezortní výzkumný ústav s převahou činnosti aplikovaného a základního výzkumu, dříve ve všech oblastech zahradnické činnosti, později v oblasti tvorby a péče o krajinu a v okrasném zahradnictví.

V ústavu je prováděna analýza a koncepce řešení systémů vegetace v mezích trvale udržitelného rozvoje v urbanizované, kulturně historické, zemědělské a postindustriální krajině. Aktuální řešené projekty jsou zaměřeny především do oblastí monitoringu a ochrany prvků historické kulturní krajiny, poznávání funkcí trvalé vegetace v území, krajinného plánování, ekologicky šetrných a ekonomicky efektivních technologií pro zakládání a údržbu vegetace v sídlech a krajině, ekologicky příznivých postupů při rozvoji urbanizace území, podpory řešení krajinotvorných programů, revitalizace a restrukturalizace krajiny postižené následky těžby a průmyslové výroby, ekologie dřevin, pilotních studií a projektů s relevantní tematikou a jejich aplikací pro výzkum, metodiky, zásady, principy atp. V rámci poradenské a informační činnosti v oblasti sadovnictví a krajinářství je postihováno i řešení speciálních problémů souvisejících (bioindikace, legislativy, norem, ochrany stromů, znečištění prostředí, limitů využití atd.), a vytváří se tak dostatečné odborné i znalostní zázemí pro řešení navrhované problematiky.

V ústavu je soustředěn největší genofond okrasných rostlin v ČR, který je vysoce hodnocen i v zahraničí. Postupně je ve VÚKOZ hodnoceno přes 5000 taxonů dřevin a trvalek. Tato genetická základna je systematicky řízena. V rámci Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin je prováděno hodnocení genofondu okrasných rostlin. Úloha VÚKOZ v této oblasti je nenahraditelná, ústav je jediným pracovištěm tohoto druhu v ČR.

V současné době má VÚKOZ pověření MŽP k vypracování vhodných technik množení (in vitro a klasické metody) u 20 kriticky ohrožených taxonů s cílem jejich zachování v podmínkách ex- a in situ. Výzkum na oddělení biodiverzity krajiny zahrnuje analýzu přirozeného rozšíření a současného stavu populací ohrožených taxonů v ČR, zjištění stupně jejich ohrožení a dynamiky šíření z hlediska změn v krajině, vypracování standardních technologií množení a sledování variability druhů a možnosti vzniku hybridů metodami DNA analýz. Výzkum podporuje zachování a obnovení biodiverzity ekosystémů aktivitami vedoucími k ochraně jejich přirozeného druhového složení a k zachování kriticky ohrožených druhů rostlin.

VÚKOZ je jediným pracovištěm v ČR, které se zabývá problematikou výzkumu biotechnologických podmínek produkce školkařských výpěstků, ekonomikou a monitoringem stavu výrobní základny a produkce školkařských výpěstků využitelných pro budování a rekonstrukci zeleně v intravilánu i extravilánu sídelních útvarů a v krajině. Vzhledem k úkolům vyvstávajícím z cílů stanovených v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí je nezbytné, aby tato oblast měla výzkumné zázemí, jež by v předstihu řešilo veškerou problematiku, která se k dané otázce vztahuje. Zároveň je nutné soustřeďovat údaje o školkařské a zahradnické produkci jako podklad pro potřebu MZe a EU.

Jsme jediné výzkumné pracoviště v České republice, které se u okrasných rostlin (dřevin, květin) systematicky zabývá výživou a organickými pěstebními substráty. Studium této problematiky umožňuje zlepšovat a zefektivňovat pěstební technologie v zahradnických a školkařských podnicích, výsledky v oblasti pěstebních substrátů jsou využitelné i v zelinářství a lesnictví, a především u podniků, které se výrobou substrátů zabývají.

VÚKOZ je jediné pracoviště resortu MŽP, které se zabývá problematikou biologického monitorování kvality životního prostředí – především spadu 35–40 prvků a jejich sloučenin – a to na celém území ČR.

V oblasti fytoenergetiky je výzkum zaměřen zejména na selekci a šlechtění vybraných rostlin vhodných pro záměrnou produkci biomasy. V našich podmínkách jde zejména o klony rychle rostoucích dřevin a některé druhy travin a trvalek. Předmětem výzkumu je také sledování krajinných a dalších mimoprodukčních funkcí porostů. Ve spolupráci s jinými organizacemi řeší pracovníci odd. fytoenergetiky také otázky zpracování a průmyslového využití biomasy, standardizace biopaliv a v neposlední řadě ekonomiku tohoto u nás nového způsobu obhospodařování krajiny.

VÚKOZ je prakticky poslední pracoviště v ČR zabývající se problematikou šlechtění okrasných rostlin. Šlechtění má význam pro rozvoj okrasného zahradnictví – vedle nových odrůd též jako zdroj levného a kvalitního množitelského materiálu. Významná je i poradenská činnost v oblasti technologií pěstování nových odrůd. Nové odrůdy mají významné uplatnění i v mezinárodním měřítku.

V oboru rostlinolékařství jsme jediné výzkumné pracoviště v ČR, které systematicky řeší problematiku škodlivých činitelů okrasných bylin a dřevin. Výsledky našeho výzkumu přinášejí nezbytné podklady pro Státní rostlinolékařskou správu ČR na úseku fytosanitární péče, tvorby ochranných opatření proti zavlékání a šíření hospodářsky významných a karanténních škodlivých činitelů v konkrétních podmínkách ČR. VÚKOZ je garantem řešení problematiky karanténních virových a virům podobných infekcí v okrasných rostlinách v ČR, je pověřen činností Referenční fytosanitární diagnostické laboratoře. Zajišťuje potřebný výzkum v oblasti herbologie a regulace plevelů v okrasných bylinách a dřevinách.

Ústav plní vzdělávací funkci v řadě krajinářských oborů. Někteří vědečtí a výzkumní pracovníci přednášejí problematiku biologie, botaniky a zahradnictví na univerzitách a na středních odborných školách. Vzdělávací středisko VÚKOZ Průhonice zajišťuje i odborné konference a semináře. Odborná knihovna ústavu poskytuje informační zdroje v oblasti sadovnictví, květinářství, krajinářství, životního prostředí a v mnoha souvisejících disciplínách ostatním výzkumným subjektům, odborné veřejnosti a studentům.

KONTAKT: Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí

Ředitel: Doc. Ing. Ivo Tábor, CSc.

Tel.: 296 528 111, Fax: 267 750 023; 267 075 0440, e-mail: vukoz@vukoz.cz, www.vukoz.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Zhasněte světla!

Zhasněte světla!

Pavel Pecháček  |  7. 10. 2019
V důsledku technologického pokroku i rostoucí lidské populace stále přibývá míst, která jsou v noci vystavena umělému osvětlení (někdy...
Negativní dopady sesuvů

Negativní dopady sesuvů

Jan Klimeš  |  7. 10. 2019
Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...
Odkrytá skrytá tvář Měsíce

Odkrytá skrytá tvář Měsíce uzamčeno

Pavel Gabzdyl  |  7. 10. 2019
Po celou dobu existence lidstva nám Měsíc ukazoval jen přivrácenou polokouli. Pouhých 60 let (od října 1959) známe díky ruské sondě Luna 3 i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné