Aktuální číslo:

2023/6

Téma měsíce:

Signál a šum

Obálka čísla

Einsteinův jazyk

 |  16. 9. 2004
 |  Vesmír 83, 483, 2004/9

Kdykoliv někdo cituje nějaký Einsteinův aforizmus (například: „Když slyším slovo filozofie, mám pocit, že polykám něco, co jsem neměl na jazyku…“), vybaví se mi známá fotografie Einsteina s vyplazeným jazykem (na obligátní žádost fotografa, aby se usmíval, se tehdy slavný fyzik rozhodl reagovat trochu jinak). 1) Fotografie jako by nám připomínala, že Einstein leccos řekl s dávkou poťouchlé ironie (angl. „tongue-in-cheek“). Jiný příklad: „Neodpovídají-li fakta teorii, tím hůře pro fakta.“

Někteří vědci, i úspěšní, mají problém s filozofií. Je to také věda? Pokud ano, jakpak si svá mlhavá tvrzení ověřuje? A také, proč se tolik shlíží ve své vlastní minulosti? Pokud to však není věda, proč by se vědci měli rozptylovat filozofováním? František Koukolík, patolog a neurovědec, se ve své nové a ke čtenáři přátelské knížce s (filozoficky relevantním) názvem „Já“ přiznává mimo jiné k úžasu nad tím, „jak rádi si filozofové hrají se slovy,“ a nad životností „gigantického vetešnictví“ čili filozofie. 2) Možná právě tato přiznání vyprovokovala filozofa Jaroslava Peregrina k zamyšlení, které uveřejňujeme v tomto čísle (Vesmír 83, 535, 2004/9).

Náš známý astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar byl poté, co byl čerstvě zvolen předsedou Učené společnosti, dotázán, co je podle něho učenost ve srovnání se vzdělaností, chytrostí a moudrostí. 3) Grygar reagoval (ale neodpověděl) připomínkou výše citovaného Einsteinova aforizmu o filozofii a poznamenal, že se „vědecká práce stala technicky tak složitou a náročnou na čas i soustředění, že většině z nás, kteří se vědou zabýváme, na takové filozofické zamyšlení nezbývá čas a patrně ani motivace“. Čas je vždy problém, to víme dobře, ale proč chybí motivace

Myslím, že důvodem nedostatku motivace nemusí být averze, nýbrž prostě neporozumění. Soudím tak z toho, že si Grygar vzápětí vzpomíná na „kouzelný výrok“ Stevena Weinberga: „Filozofie vědy je vědcům stejně užitečná jako ornitologie ptákům.“ 4) Stejně tak by se dalo říci „…jako astrofyzika hvězdám“, a bylo by to dokonce trefnější, protože ptákům ornitologie užitečná být může (například když mapuje vzácné druhy a doporučuje ochranu jejich habitatů). Je jistě možné, že ptáci nepotřebují nic vědět o ornitologii (a hvězdy o astrofyzice), to však nelze tak snadno říci o vědcích ve vztahu k filozofii vědy, a dodávám, k filozofii obecně. V tom mohu odkázat například na zmíněnou Peregrinovu úvahu.

Každá věda či specializace má horizont „do stran“, který je rozšiřován díky technicky složité a na čas i soustředění náročné práci vědecké komunity, má však také horizont „do hloubky“, který překročit znamená zabývat se povahou základních, výchozích či „primitivních“ pojmů dotyčné vědy. Které jsou to pojmy, odkud se vzaly, kam nás vedou? Jsou spolu svázány, nebo jsou nezávislé? To přece již zasahuje do domény filozofie. Cílem nemusí být víc než správně formulovat otázku, pojmenovat záhadu, konceptuálně uchopit problém.

Bohužel to nelze vyřídit takto jednoduše. Onen horizont do hloubky může totiž mít podobu většího či menšího „pásma nikoho“, k němuž se z jedné strany propracovává obezřetný vědec, z druhé strany přemýšlí filozof. Někdy se setkají, jindy minou, často se vzájemně nevnímají. Myslím, že všechny tyto tři možnosti by šlo demonstrovat na vztahu mezi neurovědci na jedné straně a filozofy uvažujícími o mysli, vědomí, vůli, svobodě na straně druhé. Stejně tak by to šlo ukázat na vztahu mezi astrofyziky a filozofy uvažujícími o prostoru, času, energii, kauzalitě, náhodě. Jednou jde o hlubiny duše, jindy o dálavy vesmíru.

Za zvláštní zmínku stojí kvantová fyzika, velký dar dvacátého století vědě. Americký fyzik A. J. Legett (který nedávno navštívil Prahu) uvádí tři směry, v nichž lze vyhlížet hranice platnosti kvantové fyziky: 1) u extrémně malých prostorových měřítek (pod tzv. Planckovou délkou), 2) u dějů, u nichž jsou relativně velké vzdálenosti kombinovány s relativně malými časovými intervaly (princip nelokality) a 3) kdykoliv dochází k vazbě mezi kvantově-mechanickým světem a světem naší každodenní zkušenosti. 5) Podle mého názoru jde o hezký příklad proplétání horizontu „do stran“ s horizontem „do hloubky“; vědec se tu stává (v poněkud užším slova smyslu) také filozofem.

Je možné, že kolega Grygar chápe pod slovem „filozofie“ něco jiného než já, měl by ovšem prozradit co, chce-li počítat (a snad považovat za hodně?), že v Učené společnosti je přibližně jedno procento filozofů. Rozhodně nemohu než zcela souhlasit s jeho názorem, že „učenost je vzácné koření, jímž jsou obdařeni nemnozí vědečtí pracovníci, kteří dokážou dohlédnout za hranice vlastní specializace, ale současně se pořád ještě umějí ve své specializaci prosadit“. Povaha zmíněných „hranic“ by, pravda, stála za hlubší zamyšlení.

Poznámky

2) F. Koukolík: Já, Karolinum, Praha 2003, s. 301.
3) Viz Akademický bulletin 7-8/2004.
4) Dle A. Daviese autor tohoto výroku „bohužel není znám“, viz www.angelfire.com/tx/StatBook/sciencebookre....
5) Legett se zaměřuje hlavně na poslední směr. Viz A. J. Legett: „Testing the limits of quantum mechanics: motivation, state of play, prospects.“ J. Phys.: Condens. Matter 14, R415–R451, 2002.

Ke stažení

RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Včely chodí do tanečních

Včely chodí do tanečních

Kateřina Bezányiová  |  29. 5. 2023
Dělnice včely medonosné (Apis mellifera) umějí svým kolegyním v úlu sdělit, kde se nachází zdroj potravy, za kterým by se měly jako rekrutky...
Signál a šum ve fyzice částic

Signál a šum ve fyzice částic

Tomáš Davídek  |  29. 5. 2023
Ve vědách je šum – na rozdíl od české státní hymny – nežádoucím jevem provázejícím každé měření. Není to však jediná obtíž, s níž se musí...
Zvuk a jeho kvality

Zvuk a jeho kvality uzamčeno

Většina z nás žije celý život obklopena zvukem. Někdy by se chtělo říci hlukem, ale je zřejmé, že některé zvuky jsou pro nás žádoucí, ba i...