Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Nad knihami

 |  3. 11. 2003
 |  Vesmír 82, 654, 2003/11
FRANTIŠEK VRHEL: Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 4. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2002, 80 stran, cena 200 Kč, ISBN 80-210-2821-1, 80-86258-24-6, náklad neuveden.

JAROSLAV ZVĚŘINA, JAROSLAV MALINA: Sexuologie pro antropology. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 5. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2002, 68 stran, cena 200 Kč, ISBN 80-210-2822-X, 80-86258-25-4, náklad neuveden.

JAROSLAV SKUPNIK: Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 7. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2002, 75 stran, 200 Kč, ISBN 80-210-2840-8, 80-86258-27-0, náklad neuveden.

VÁCLAV VANČATA, MARINA VANČATOVÁ: Sexualita primátů. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 10. Nadace Universitatis Masarykiana, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno 2003, 91 stran, cena 200 Kč, ISBN 80-210-2865-3, 80-86258-30-0, náklad neuveden.

Problematika sexuality je a bude vždy atraktivním tématem (viz Vesmír 81, 646, 2002/1182, 537, 2003/9), ale zároveň souvisí se základními biologickými procesy – např. s reprodukcí, a posléze i s evolucí. O sexualitě bylo napsáno velmi mnoho knih a publikací, málokdy se však setkáme s širším nadhledem, který by zahrnoval různé přístupy či názory. V rámci edice Scientia, kterou vydává Nadace Universitatis Masarykiana ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brně a Nakladatelstvím a vydavatelstvím NAUMA, vyšly s podporou Fondu rozvoje vysokých škol čtyři publikace věnované sexualitě. Vydány byly sice samostatně, ale navazují na sebe a doplňují se pohledem z více úhlů. Editorem tohoto vydavatelského počinu je Jaroslav Malina, vedoucí katedry antropologie brněnské Přírodovědecké fakulty. V edici Scientia má na starosti Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, což jsou učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů. Cílem editora i autorů je vytvořit systém učebních textů, které by jako samostatné moduly byly postupně nabídnuty studentům antropologie. Doposud vyšlo 13 textů, z nichž čtyři tvoří již poměrně ucelené pojendání o sexualitě. Pro všechny publikace této řady je typická stavba a úprava. Vedle vlastního textu obsahují rejstříky důležitých pojmů a jmen, připojeny jsou též úryvky z odborných děl či krásné literatury (např. z Krvavého románu Josefa Váchala či z Malého velkého muže Thomase Bergera) a výtvarného umění (v uvedených pracích jde o Eduarda Ovčáčka, Sylvu Lacinovou a Adolfa Borna). Tím vznikají příjemné a osvěžující knížky. Určitou vadou je u mnoha fotografií nízká úroveň reprodukce, přestože cena publikací je vzhledem k rozsahu nemalá.

 • Antropologie sexuality: Sociokulturní hledisko. F. Vrhel podává stručný nástin antropologických východisek studia sexuality, v němž zdůrazňuje význam kulturních aspektů rolí muže a ženy, resp. mužství a ženství, ve společnosti, včetně různého chápaní hraničních jevů. V mnoha kulturách není dichotomie mužství a ženství vnímána zcela ostře – někde mohou jedinci „na pomezí“ plnit specifické, dokonce i významné funkce, jinde zůstávají na okraji společnosti. „Rozostření“ mužství a ženství může souviset i s dospíváním, s mytologickými představami apod. Na pojetí mužství a ženství navazují různé sexuální praktiky nebo rituály, které jsou v daném kulturním kontextu zcela přirozené, kdežto v jiných kulturách mohou být chápány jako sexuální deviace. Zvláště výrazně se kulturní rozdíly projevují v přístupu k homosexualitě a transvestitizmu. Z pohledu kulturní a sociální antropologie však můžeme sledovat i historické změny krášlení, hodnocení krásy těla či sexuálních praktik.
 • Sexuologie pro antropology. Publikace J. Zvěřiny a J. Maliny je výstižným a velmi stručným přehledem hlavních problémů a pojmů sexuality se zaměřením na lékařské a základní biologické aspekty (např. na význam pohlavních hormonů, tělesný pohlavní vývoj, sexuální identifikace a orientace, emoční prožívání, sexuální chování), a to spíše z pohledu našeho kulturněcivilizačního rámce. Kniha doplňuje celkový obraz sexuality, a tím usnadňuje pochopení ostatních textů.
 • Manželství a sexualita z antropologické perspektivy. J. Skupnik se zaměřil na jednu z klasických domén kulturní antropologie, kterou bezesporu otázka manželství je. Autor odhaluje čtenáři nejrůznější kombinace utváření manželského páru až k vícečetné rodině s vyšším počtem žen, mužů či lidí obou pohlaví a systematicky dává tyto varianty do vztahu s životními podmínkami a kulturními i náboženskými tradicemi. Nezapomíná samozřejmě ani na otázku sexuálního chování a sexuálních praktik vzhledem k formám manželství a dotýká se i kulturní podmíněnosti tolerance či netolerance nevěry, incestu apod. Pojetí manželství je velmi různorodé a plní také různé funkce (od zabezpečení reprodukce a výchovy potomků přes vymezení sociálního statutu jedinců včetně dětí, kontrolu sexu, vytváření vazeb mezi příbuznými až po zajištění a kontrolu pracovní síly i majetku prostřednictvím manželství).
 • Sexualita primátů. Práce V. a M. Vančatových sice s ostatními publikacemi souvisí volněji, zato je z nich nejkomplexněji zpracována a obsahuje i skutečnosti, které nejsou příliš známé. Autoři zdůrazňují těsný vztah sexuálního chování a sexuality k sociální struktuře daného primátího druhu i k jeho reprodukční strategii. Zvláště u vyšších primátů plní sexuální chování různé sociální funkce (slouží např. k rozlišení dominantního a submisivního postavení či k manipulaci druhým jedincem). Dokonce se dá říci, že u obou druhů šimpanzů má sexuální chování větší sociální význam než u člověka. U šimpanze bonobo je popsán vysoký podíl sociosexuálních aktivit bez reprodukčního kontextu (což zřejmě vede k nižší úrovni agresivních projevů ve skupině a k posílení role samic) a také velmi pestré sexuální praktiky – např. je pro něj typická kopulace „face to face“, jež se mimo člověka vyskytuje jen výjimečně. Srovnání sexuálního a sociálního chování lidoopů a člověka je v mnohém inspirativní pro interpretaci různých kulturních schémat u člověka, i když lze těžko přijmout chování kteréhokoliv z nich jako přímý model výchozích fází chování a kultury člověka. Evoluce lidoopů a člověka včetně jejich sexuality vyšla ze společných kořenů, probíhala však odděleně (byť zřejmě v některých aspektech obdobně).
 • Jednotlivé díly Panorámy jsou svou modulovitostí, která umožňuje operativní spoluúčast více autorů, alternativou psaní vysokoškolských učebních textů. Vybrané publikace věnované sexualitě to dokumentují. Tyto práce jsou svým charakterem, pestrostí a srozumitelností vhodné nejen pro studenty antropologie, ale i pro každého náročnějšího zájemce o kořeny chování člověka a lidské sexuality.

  Ke stažení

  O autorovi

  Vladimír Blažek

  RNDr. Vladimír Blažek, CSc., (*1952) vystudoval antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Vyučuje biologickou antropologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Odborně se zabývá především etologií člověka a evolucí mozku.

  Doporučujeme

  Slavný všude, jen ne u nás

  Slavný všude, jen ne u nás

  Marek Vácha  |  30. 5. 2022
  „Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
  Nejstarší Evropanka

  Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

  Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
  Prolévat luteránskou krev

  Prolévat luteránskou krev uzamčeno

  Petr Vorel  |  30. 5. 2022
  Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

  Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

  Tištěná i elektronická
  verze časopisu
  Digitální archiv
  od roku 1994
  Speciální nabídka
  pro školy a studenty

   

  Objednat předplatné