Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

První valné shromáždění Učené společnosti České republiky

 |  8. 11. 1995
 |  Vesmír 74, 635, 1995/11

„Učená společnost České republiky vznikla z iniciativy prof. Otto Wichterleho a prof. Rudolfa Zahradníka po třech letech příprav dne 10. května 1994. Stalo se tak na slavnostním ustavujícím zasedání v historickém Vlasteneckém sále pražského Karolina, kde svého času zasedala Královská česká společnost nauk, na jejíž tradice tak Učená společnost navázala (pozn. red.: viz předchozí článek a Vesmír 73, 303, 1994/6). Zakládajícími členy Učené společnosti se stalo 36 českých badatelů, kteří pak byli dne 25. května 1994 přijati na Pražském hradě prezidentem republiky Václavem Havlem. Prvním předsedou Učené společnosti se na základě tajné volby stal prof. Rudolf Zahradník (fyzikální chemik), současný předseda Akademie věd ČR. Čestným předsedou byl zvolen prof. Otto Wichterle.

Od té doby se členové Učené společnosti scházejí jednou měsíčně na pracovních zasedáních v budově Akademie věd v Praze. Během prvního roku existence Učené společnosti se uskutečnilo celkem devět schůzí, na nichž členové Společnosti přednesli sedm souhrnných odborných přednášek. Jedno zasedání bylo věnováno státní vědní politice a vztahům mezi vysokými školami a Akademií věd ČR. Jako hosté přednášeli v Učené společnosti PhDr. Milan Uhde, předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a doc. PhDr. ThDr. Tomáš Halík.

Dne 16. května 1995 se uskutečnilo ve vile Lanna v Praze první valné shromáždění Učené společnosti za účasti 29 řádných členů. Milým překvapením pro všechny přítomné se stala odpolední návštěva prezidenta republiky Václava Havla, který si vyšetřil bezmála hodinu ze svého bohatého pracovního programu a zúčastnil se živé diskuse o aktuálních problémech i perspektivách Učené společnosti.

Výroční zprávu o činnosti Společnosti přednesl prof. R. Zahradník. Zabýval se v ní nejenom výčtem a zhodnocením dosavadní práce Společnosti, ale zejména výhledy pro nejbližší budoucnost. Již od příštího roku budou na valná shromáždění zváni představitelé obdobných učených společností ze sousedních zemí a počítá se též s udělováním cen Společnosti jednak zasloužilým badatelům, jednak nadějným mladým vědeckým osobnostem. Na podporu těchto cílů bude aktivizována Nadace pro podporu Učené společnosti. Důležitou součástí činnosti Společnosti se též má stát všestranné informování odborné i široké laické veřejnosti o činnosti a poslání Učené společnosti i o stanoviscích, která Společnost zaujímá k různým odborným problémům. Jako zvláště akutní se jeví zaujetí rozhodného postoje k současnému vpádu pavědy ve sdělovacích prostředcích i do povědomí laiků.

V další části jednání pak proslovil prof. J. Petráň přednášku o historii českých učených společností. Zvláště pak připomněl perzekuci české vědecké inteligence v průběhu druhé světové války, kdy zahynulo mnoho vysokoškolských učitelů a vědců, mimo jiné 17 členů Královské české společnosti nauk a členů České akademie věd a umění.

Členové Učené společnosti pak schválili některé drobnější změny stanov. V mezinárodním styku bude Společnost užívat název „The Czech Learned Society“. Cílem Společnosti je zejména podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky ve veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice. Společnost sdružuje významné vědce. Předpokladem členství je výrazný a tvůrčí přínos vědě, otevřenost a integrita. Výjimečně se členem může stát i osobnost, která se mimořádně zasloužila o šíření vědeckých hodnot ve společnosti. Počet členů Společnosti není určen, avšak počet členů mladších 65 let je omezen na 50 osobností. Stanovy též zavedly možnost čestného členství pro vědce žijící v cizině. Nové členy Společnosti přijímá valné shromáždění na základě doporučení třemi stávajícími členy a posouzení třemi dalšími členy Společnosti. Tajné hlasování o přijetí probíhá ve dvou kolech.


Ve shodě se stanovami pak byli poprvé zvoleni noví řádní členové Učené společnosti:

RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. (fyzik),

prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. (chemik),

RNDr. Svatopluk Krupička, CSc. (fyzik),

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. (fyzik),

doc.Dr.Ing. Jaromír Plešek, CSc. (chemik),

doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. (historik),

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (matematik),

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (architekt),

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (historik),

doc. MUDr. Jan J. Štěpán, DrSc. (lékař).


Dále byli poprvé zvoleni čestní členové Učené společnosti:

prof. Jiří Čížek, DrSc., FRSC, z Kanady (fyzik),

prof. Dr. Zdeněk Johan z Francie (geolog),

prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc., ze Slovenska (biochemik),

prof. Dr. Jaroslav Koutecký ze SRN (chemik),

prof. Jaroslav Krejčí z Velké Británie (filozof),

prof. RNDr. Josef Michl, CSc., z USA (chemik),

prof. Josef Paldus, FRSC, z Kanady (fyzik),

prof. RNDr. Miroslav Plavec, DrSc., z USA (astronom),

doc. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc., z Holandska (astronom).

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost

O autorovi

Jiří Grygar

RNDr. Jiří Grygar, CSc., (*1936) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU v Brně a Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR se věnuje výzkumu interagujících dvojhvězd a astrofyzice vysokých energií. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.
Grygar Jiří

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné