Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Genové základny jedle bělokoré

8. 3. 2012
 |  Vesmír 91, 162, 2012/3
komerční prezentace

V lesním hospodářství České republiky i dalších evropských zemí je v posledních desetiletích věnována zvýšená pozornost realizaci různých opatření k zachování a reprodukci autochtonních porostů lesních dřevin. Tyto dílčí populace, popřípadě již jen jejich pozůstatky, které se do současnosti podařilo zachovat, jsou ve své další existenci více či méně ohroženy. V ČR jsou proto, podobně jako v jiných zemích s vyspělým lesnickým hospodařením, cenné zbytky původních porostů vyhledávány a evidovány a realizují se opatření k záchraně, zachování a reprodukci jejich genofondu. Jedním z nejvýznamnějších realizačních nástrojů těchto činností se stalo navrhování a vyhlašování genových základen, které bylo iniciováno v České republice. Po příkladu ČR se této problematice věnuje stále větší pozornost i v dalších evropských zemích.

Význam genových základen, které tvoří komplexy většinou cenných původních lesních porostů a jejich souborů, spočívá hlavně v tom, že původní populace lesních dřevin a ostatních organismů vznikly na určitých konkrétních lokalitách přirozeným výběrem, a jsou proto adaptovány na místní podmínky prostředí. Mají tak značný význam pro lesní hospodářství, zejména s ohledem na předpokládanou stabilitu, adaptaci k místnímu prostředí a adaptabilitu k jeho možným změnám. Význam genových základen pro lesnickou praxi spočívá především v tom, že mohou být využívány jako potenciální zdroje reprodukčního materiálu, který má mimořádnou hodnotu pro lesnický geneticko-šlechtitelský výzkum.

Jedle bělokorá byla na našem území v minulosti významnou součástí druhové skladby lesů. Její původní zastoupení se odhaduje asi na 18 % redukované plochy. Až do současné doby došlo k významné redukci zastoupení jedle v důsledku holosečného hospodářství, kalamit, znečištění ovzduší aj. Současné zastoupení jedle v lesích ČR již kleslo pod 1 % a existence tohoto druhu tak začala být ohrožena. S ohledem na hospodářsky cenné vlastnosti, stabilitu a další pozitivní ekologické vlivy na lesy a lesní produkci je žádoucí jedli v lesích ČR udržet a na vhodných stanovištích její zastoupení zvýšit.

Zaměření a cíle projektu Využití genových základen jedle bělokoré v komplexu výzkumných opatření k záchraně a reprodukci genových zdrojů této dřeviny v lesním hospodářství České republiky vycházejí z výše uvedených skutečností, přičemž hlavní pozornost je věnována problematice jedle bělokoré, resp. cenným autochtonním původním porostům této dřeviny, které jsou v současné době již v České republice většinou registrovány v genových základnách vyhlášených pro jedli bělokorou jako hlavní nebo jednu z více zájmových dřevin. Pozornost je věnována také ověřování potomstev uznaných porostů jedle bělokoré registrovaných v genových základnách s cílem zařadit dílčí populace, které se ve srovnávacích výsadbách osvědčí, do kategorie porostů ověřených, testovaných. Při plnění dílčích úkolů projektu jsou využívány poznatky z hodnocení výzkumných ploch, na kterých jsou ověřovány i provenience jedle z genových základen. Zároveň jsou realizována i opatření k založení nových ověřovacích ploch, na kterých bude posuzována geneticky podmíněná morfologická a fyziologická proměnlivost dalších, dosud neověřovaných dílčích populací jedle bělokoré z genových základen. Při řešení projektu jsou využívány i metody molekulární biologie, kdy je pomocí isoenzymových analýz ověřována genetická variabilita vybraných populací jedle v genových základnách.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

doručovací pošta: 156 04 Praha 5 – Zbraslav

tel.: +420 257 892 222, fax: +420 257 921 444

www.vulhm.cz, info@vulhm.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

Doporučujeme

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Peníze z chemie, peníze pro chemii

Ondřej Vrtiška  |  16. 7. 2018
Manželé Hana a Dalimil Dvořákovi se seznámili v laboratoři. A nebylo to naposledy, co zaujetí pro organickou chemii ovlivnilo jejich životy i mimo...
Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

Co když se probudí sopky pod antarktickým ledem?

John Smellie  |  16. 7. 2018
Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. Funguje jako obří...
Ztracený potápník

Ztracený potápník uzamčeno

Josef Lhotský  |  16. 7. 2018
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné