Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Genové základny jedle bělokoré

8. 3. 2012
 |  Vesmír 91, 162, 2012/3
komerční prezentace

V lesním hospodářství České republiky i dalších evropských zemí je v posledních desetiletích věnována zvýšená pozornost realizaci různých opatření k zachování a reprodukci autochtonních porostů lesních dřevin. Tyto dílčí populace, popřípadě již jen jejich pozůstatky, které se do současnosti podařilo zachovat, jsou ve své další existenci více či méně ohroženy. V ČR jsou proto, podobně jako v jiných zemích s vyspělým lesnickým hospodařením, cenné zbytky původních porostů vyhledávány a evidovány a realizují se opatření k záchraně, zachování a reprodukci jejich genofondu. Jedním z nejvýznamnějších realizačních nástrojů těchto činností se stalo navrhování a vyhlašování genových základen, které bylo iniciováno v České republice. Po příkladu ČR se této problematice věnuje stále větší pozornost i v dalších evropských zemích.

Význam genových základen, které tvoří komplexy většinou cenných původních lesních porostů a jejich souborů, spočívá hlavně v tom, že původní populace lesních dřevin a ostatních organismů vznikly na určitých konkrétních lokalitách přirozeným výběrem, a jsou proto adaptovány na místní podmínky prostředí. Mají tak značný význam pro lesní hospodářství, zejména s ohledem na předpokládanou stabilitu, adaptaci k místnímu prostředí a adaptabilitu k jeho možným změnám. Význam genových základen pro lesnickou praxi spočívá především v tom, že mohou být využívány jako potenciální zdroje reprodukčního materiálu, který má mimořádnou hodnotu pro lesnický geneticko-šlechtitelský výzkum.

Jedle bělokorá byla na našem území v minulosti významnou součástí druhové skladby lesů. Její původní zastoupení se odhaduje asi na 18 % redukované plochy. Až do současné doby došlo k významné redukci zastoupení jedle v důsledku holosečného hospodářství, kalamit, znečištění ovzduší aj. Současné zastoupení jedle v lesích ČR již kleslo pod 1 % a existence tohoto druhu tak začala být ohrožena. S ohledem na hospodářsky cenné vlastnosti, stabilitu a další pozitivní ekologické vlivy na lesy a lesní produkci je žádoucí jedli v lesích ČR udržet a na vhodných stanovištích její zastoupení zvýšit.

Zaměření a cíle projektu Využití genových základen jedle bělokoré v komplexu výzkumných opatření k záchraně a reprodukci genových zdrojů této dřeviny v lesním hospodářství České republiky vycházejí z výše uvedených skutečností, přičemž hlavní pozornost je věnována problematice jedle bělokoré, resp. cenným autochtonním původním porostům této dřeviny, které jsou v současné době již v České republice většinou registrovány v genových základnách vyhlášených pro jedli bělokorou jako hlavní nebo jednu z více zájmových dřevin. Pozornost je věnována také ověřování potomstev uznaných porostů jedle bělokoré registrovaných v genových základnách s cílem zařadit dílčí populace, které se ve srovnávacích výsadbách osvědčí, do kategorie porostů ověřených, testovaných. Při plnění dílčích úkolů projektu jsou využívány poznatky z hodnocení výzkumných ploch, na kterých jsou ověřovány i provenience jedle z genových základen. Zároveň jsou realizována i opatření k založení nových ověřovacích ploch, na kterých bude posuzována geneticky podmíněná morfologická a fyziologická proměnlivost dalších, dosud neověřovaných dílčích populací jedle bělokoré z genových základen. Při řešení projektu jsou využívány i metody molekulární biologie, kdy je pomocí isoenzymových analýz ověřována genetická variabilita vybraných populací jedle v genových základnách.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

doručovací pošta: 156 04 Praha 5 – Zbraslav

tel.: +420 257 892 222, fax: +420 257 921 444

www.vulhm.cz, info@vulhm.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné