Aktuální číslo:

2019/1

Téma měsíce:

Led

Těžba dřevní hmoty u Lesů České republiky, s. p.

 |  15. 2. 2007
 |  Vesmír 86, 106, 2007/2
komerční prezentace

Lesnická politika Lesů České republiky vychází ze Zásad státní lesnické politiky schválených vládou ČR. Jako hlavní úkol Lesů České republiky stanoví tvorbu optimálního vztahu mezi plněním všech funkcí lesů a tržním ekonomickým prostředím, zároveň také zajištění trvalé produkce kvalitní dřevní hmoty při respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesů. Významnou roli přitom sehrává důsledné naplňování Programu trvale udržitelného hospodaření v lesích, který ukládá zabezpečit podporu druhové rozmanitosti při obnově a výchově lesních porostů, péči o genofond lesních dřevin s cílem podpořit původní kvalitní zdroje pro obnovu porostů a uplatňování přirozené obnovy. Tyto úkoly podnik důsledně naplňuje v celém svém hospodaření, včetně realizace významné součásti svého hospodaření, kterým je těžba dřevní hmoty.

Druhy těžeb a způsob jejich stanovení

Objem těžeb se stanoví na základě výpočtu přírůstu dřevní hmoty. Platí přitom zásada, že se nesmí těžit více dřevní hmoty, než v lese přiroste. Lesníci tento způsob plánování těžeb respektují již dvě stě let. Zásoby dřevní hmoty v našich lesích proto dosud neustále stoupají.

V rámci těžeb jsou rozlišovány těžby úmyslné, plánované především za účelem zlepšení zdravotního stavu lesa (tzv. výchovné zásahy) a za účelem jeho obnovy (mýtní těžby). Mýtní těžby jsou omezeny věkem porostů. Dle lesního zákona nelze úmyslně těžit, až na schválené výjimky, dokud porosty nedosáhnou stáří 80 let. Skutečný věk, kdy se porosty těží, bývá však o poznání vyšší.

Kromě úmyslných těžeb existují rovněž těžby nahodilé, vyvolané nepředvídanými vnějšími příčinami. Nejčastějšími příčinami nahodilých těžeb jsou vítr, sníh, námraza či sucho a také napadení porostu hmyzími škůdci nebo dřevokaznými houbami.

Objemy těžby podle ročních období

Celkový roční objem se rozdělí do čtyř kvartálů. Výše objemů těžeb v jednotlivých ročních obdobích (kvartálech) závisí na mnoha okolnostech, především na počasí (např. vysoký sníh znemožňuje vstup do porostů a práce v nich), dále na poptávce po dříví, na zastoupení dřevin, zastoupení cenných sortimentů. Lze říci, že z hlediska nižšího obsahu mízy ve stromech i z důvodu příznivějších ekologických podmínek se dává přednost zimní těžbě.

V současnosti již odběratelský průmysl výrazně nerozlišuje odběr dřevní hmoty podle ročních období, jak tomu bývalo kdysi. Pouze u nejkvalitnějších sortimentů, obvykle určených na výrobu dýhy nebo u rezonančního dřeva, se těžba provádí v zimním období, kdy dřevo obsahuje nejméně vody a nedochází tak k jeho následnému rychlému znehodnocení. Objemy těžeb jsou závislé především na lesnatosti oblastí. Největší objemy těžeb se proto realizují v krajích Moravskoslezském, Jihočeském a Plzeňském.

Objemy těžby dle dřevin

Výše těžeb odpovídá zastoupení dřevin v České republice a rovněž zájmu o dřevo jednotlivých dřevin. Největší podíl připadá již tradičně dřevu smrkovému. Dalšími v pořadí jsou borovice, buk a dub.

Vlastní těžba dříví

U státního podniku Lesy České republiky je dříví těženo ve dvou režimech. Lesní závody, které obhospodařují v rámci podniku celkově menší plochu, a mají tedy i menší podíl těžeb, zabezpečují těžby vlastními zaměstnanci. Na lesních správách je těžba zajišťována dodavatelsky.

Z celkové výměry lesů svěřených státnímu podniku Lesy České republiky obhospodařuje zhruba 7 % pět přímo řízených lesních závodů Lesů České republiky. Na zbývajících 93 % zajišťuje podnik lesnické činnosti smluvně, prostřednictvím privátních podnikatelských subjektů. Ty však nerealizují pouze těžbu, ale zabezpečují komplexní dodávku lesnických prací. Realizaci těžeb u Lesů České republiky tak zajišťují především společnosti, které na základě těžebních projektů provádějí jak těžbu, tak přibližování dříví a jeho odvoz odběrateli.

Těžby v lesích jsou prováděny klasickou technologií (motorová pila, kůň či traktor) i moderními harvestorovými technologiemi. Využití moderních technologií se přitom trvale zvyšuje, jejich podíl na celkové těžbě neustále roste. To se pozitivně odráží v bezpečnosti práce (operátor je chráněn kabinou stroje a nepřichází do styku s pilou) i v menší míře poškození stromů, jež po těžbě zůstávají v lese (stroj pomocí kácecí hlavice usměrňuje pád stromu, který je následně zkrácen a odvezen vyvážecí soupravou; při odvozu není vlečen porostem, a tedy jsou mnohem méně poškozovány kořenové náběhy).

V těžko přístupných horských terénech jsou k dopravě vytěženého dřeva využívány rovněž lesní lanovky.

Projekty lesnických činností zpracovává odborný personál Lesů České republiky, který také zadává a přebírá práce provedené podnikatelskými subjekty. Obrat z těchto činností tvoří rozhodující část ekonomiky LČR.

Celkový roční objem těžby u Lesů České republiky

V České republice se ročně těží zhruba 15 milionů m3 dřeva. Z toho se 7,5 milionů m3 dřeva vytěží v rámci podniku Lesy České republiky. Tato hospodářská činnost tvoří rozhodující část ekonomiky LČR. Převážná většina dříví, které se v rámci podniku vytěží, končí ve zpracovatelských kapacitách působících na území České republiky.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

O autorovi

Ladislav Půlpán

 

Doporučujeme

Vědec, který manipuloval genomem lidí, přišel o práci

Vědec, který manipuloval genomem lidí, přišel o práci

Marek Janáč  |  23. 1. 2019
Univerzita v čínském Šen-čenu propustila vědce Che Ťien-kchueje (v anglické transkripci Jiankui He), stojícího za kontroverzním experimentem s...
Dostali jsme obrovskou šanci

Dostali jsme obrovskou šanci

Eva Bobůrková  |  7. 1. 2019
Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, jíž jsou oceňováni myslitelé „přesahující svým dílem do kulturního, společenského i každodenního...
Nedopsaný příběh červeného sněhu

Nedopsaný příběh červeného sněhu

Červené zabarvení sněhu v horských a polárních oblastech způsobené masivním namnožením mikroskopických řas přitahuje pozornost od dávných dob....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné