Aktuální číslo:

2022/11

Téma měsíce:

Cytoskelet

Úloha lesů v rozvoji venkova (EAFRD)

 |  16. 2. 2006
 |  Vesmír 85, 112, 2006/2

Lesy pokrývají třetinu území našeho státu a lesní hospodářství hraje velmi významnou roli v rozvoji venkova. S ohledem na rozsah veškerých užitků, které lesy přinášejí, se tato role jeví jako jedinečná, nenahraditelná, nezastupitelná a neimportovatelná.

Lesy plní veřejností očekávané tři skupiny funkcí. Jde o skupiny funkcí produkčních, ekologických a sociálních. Společnost má nepochybně zájem na tom, aby všechny tyto skupiny funkcí byly poskytovány na principu trvalosti.

Lesy jsou na jedné straně předmětem soukromého práva, na straně druhé také práva veřejného. V praxi to znamená, že vlastník je sice oprávněn využívat plody svého vlastnictví (dřevo, lesní plodiny ad.), ale je poměrně významně omezován na základě veřejného zájmu. Tímto veřejným zájmem jsou ekologické funkce (ochrana přírody, funkce hydrická, protierozní ad.) a sociální funkce (např. rekreační, estetická, možnost volného vstupu veřejnosti do lesů bez rozdílu vlastníků).

Hospodář se musí vyrovnávat s dalšími podstatnými škodlivými vlivy, které působí na životní prostředí obecně. Kyselé deště v rozsahu, jehož dosahovaly v osmdesátých letech, jsou bohudík již minulostí, nastupují však jiné vlivy(NOX, O3), jež v konečném důsledku produkci ovlivňují. Jsou produktem společnosti, ale ve většině případů nejsou takto způsobené škody vlastníkovi dostatečně nahrazovány.

Přitom ekonomická situace vlastníků lesa, zejména v některých oblastech s nižším produkčním potenciálem, není dnes nikterak růžová. Pod vlivem klesající poptávky po hlavní surovině – dříví – dochází na tuzemském trhu k snižování cen tohoto základního produktu lesnictví, zatímco ceny vstupů souvisejících s hospodařením spíše vzrůstají. S tímto trendem lze samozřejmě bojovat pomocí nejrůznějších racionalizačních opatření (snižováním počtu zaměstnanců, snižováním nákladů na pěstební činnost, snižováním nákladů na údržbu, opravy apod.), s čímž lze jistě souhlasit, ovšem ne na úkor kvality péče o les. Aby se lesní hospodářství do takto mezní situace nedostalo, je potřeba velmi pozorně sledovat ekonomický vývoj lesního hospodářství a včas intervenovat. Jasné definování lesnické strategie, optimalizace legislativy a vhodná volba druhu podpor jsou ty nejdůležitější úkoly, které stojí před politickými orgány.

Připravovaný Akční plán pro lesy Evropské unie, aktualizace Národního lesnického programu, příprava nového lesního zákona, připravované podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ad. jsou důkazem, že příslušné orgány nespí.

Jsme již skoro dva roky členy Evropské unie a také lesní hospodářství má šanci využívat podpory, které Evropská unie nabízí. Počátky nebyly pro žadatele nijak jednoduché, chyběly zkušenosti s přípravou projektů a jejich následnou komplikovanou administrací, což se odrazilo i ve výsledcích. Rada Evropské unie dospěla k závěru, že současné programové období příliš administrativně zatěžuje vlastníky lesů při získávání těchto financí. Lze proto očekávat zjednodušení administrace a kontrol, a tím i snazší dostupnost nabízených podpor.

Prvním krokem je již pouhý fakt, že rozvoj venkova byl sloučen do jediného rámce pro plánování programů a financování. Nařízení Rady (ES) číslo 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova bylo přijato 20. září 2005. Tento fond, s nímž se spíše setkáme pod zažitým anglickým označením EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development) se zabývá rozvojem venkova komplexně, tedy i lesním hospodářstvím jako jeho nedílnou součástí.

Program se dělí do čtyř os, z nichž první tři jsou osy tematické, zatímco čtvrtá řeší spíše způsob dosažení podpor:

 • Osa 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (Podpora produkčních funkcí lesů).
 • Osa 2: Zlepšování životního prostředí a krajiny (Podpora ekologických funkcí lesů).
 • Osa 3: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova (Podpora sociálních funkcí lesů).
 • Osa 4: Leader

Každá osa zahrnuje soubor opatření, která slouží k dosažení cíle osy. Pro lesnictví jsou to zejména následující opatření v rámci prvních dvou os:

Osa 1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

 • Odborné vzdělávání a informační akce, včetně šíření vědeckých poznatků a inovačních postupů určených pro osoby činné v zemědělství, potravinářství a lesnictví.
 • Využívání poradenských služeb zemědělci a držiteli lesů.
 • Zřizování řídících, pomocných a poradenských služeb pro zemědělství a poradenských služeb pro lesnictví.
 • Zvyšování hospodářské hodnoty lesů.
 • Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům.
 • Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství, potravinářství a lesnictví.
 • Infrastruktura související s rozvojem a přizpůsobením zemědělství a lesnictví.
 • Seskupení producentů.

Osa 2. Zlepšování životního prostředí a krajiny

 • První zalesnění zemědělské půdy.
 • První zalesnění nezemědělské půdy.
 • Platby v rámci Natury 2000.
 • Lesnicko-environmentální platby.
 • Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření.
 • Podpora neproduktivních opatření.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že Rada Evropské unie si je plně vědoma závažnosti a nezastupitelnosti úlohy lesů v další existenci a rozvoji venkova. V rámci předkládaných opatření lze nalézt lék na mnoho problémů, které trápí naše současné lesnictví. Proto nezbývá než věřit, že finální podoba dokumentů, podle kterých se bude řídit poskytování podpor v naší republice (na nichž se nyní intenzivně pracuje), bude dostatečně transparentní a použitelná a umožní tak kvalitní zacílení nabízených prostředků v rozsahu dostatečném pro co nejlepší dosažený efekt v rozvoji venkova.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem

www.uhul.cz

Literatura

Úpné dokumenty jsou k stažení v českém nebo angcké jazyce na adresách:
europa.eu.nt/eur-ex/ex/JOHtm.do?ur=OJ:L:2005:277:SOM:CS:HTML > europa.eu.nt/eur-ex/ex/JOHtm.do?ur=OJ:L:2005:277:SOM:EN:HTML >

Ke stažení

O autorovi

Jaroslav Kubišta

Doporučujeme

Léčba před narozením

Léčba před narozením audio

Jaroslav Petr  |  17. 11. 2022
Smrtelnou, dědičnou Pompeho chorobu, které těžce postihuje už novorozence, léčili lékaři ještě před narozením dítěte tak, že postiženému plodu...
Mentální anorexie a mikrobiom

Mentální anorexie a mikrobiom

S pozměněným či nepříznivým složením mikrobioty dnes spojujeme nejrůznější onemocnění. Dysbióza se popisuje u idiopatických střevních zánětů,...
Vojna proti ukrajinskej kultúre

Vojna proti ukrajinskej kultúre uzamčeno

Roman Liubun  |  31. 10. 2022
Ako ospravedlnenie svojich plánov na ovládnutie Ukrajiny predniesol Vladimír Putin 21. februára tohto roku krátku „prednášku“ z histórie. V jeho...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné