Aktuální číslo:

2019/2

Téma měsíce:

Barvy

CENIA cesta k informacím o životním prostředí

15. 9. 2005
 |  Vesmír 84, 494, 2005/9

Získat informace o stavu prostředí, ve kterém žijeme, bude brzy výrazně jednodušší. Rozhodnutím ministra životního prostředí České republiky vznikla 1. dubna 2005 transformací Českého ekologického ústavu CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Úkolem CENIA je budovat a spravovat Jednotný informační systém životního prostředí. Agentura zaplní bílé místo, které v tomto systému dosud je – propojí datové zdroje tak, aby „spotřebitel“ – zájemce o informace o životním prostředí – získal snadným způsobem všechny údaje, které potřebuje. Vzniklé rozhraní se stane univerzálně použitelnou cestou k ověřeným, kvalitním a směrodatným informacím o životním prostředí na lokální i celostátní úrovni.

Adresáti informační podpory

Informace poskytované agenturou CENIA jsou určeny zejména veřejnosti, která má na ně nárok podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Budou také využívány státní správou pro tvorbu a průběžnou korekci politik a strategií, pro naplňování mezinárodních závazků v oblasti pravidelného informování o stavu životního prostředí v ČR a k řadě dalších účelů.

Produkty agentury

Agentura začala vyvíjet publikační činnost a spravuje některé databáze a elektronické prezentační a publikační systémy. Dále se bude rozšiřovat a doplňovat zejména Brána k informacím o životním prostředí (viz portal.env.cz). Cílem agentury je rychlé rozšiřování věrohodných informací o životním prostředí – jako vítr snadno rozfoukne semínka pampelišky do širokého okolí, tak snadné bude získávat informace o životním prostředí – tuto myšlenku vyjadřuje logo CENIA.

Zahraniční aktivity CENIA

CENIA je národním partnerem Evropské agentury životního prostředí v Kodani. Je členem Sítě evropských agentur životního prostředí (European Protection Agencies Network, EPA) a bude hlavním organizátorem nadcházejícího jednání sítě EPA, jež se uskuteční v Praze ve dnech 29.–30. září 2005.

Životní prostředí v ČR 15 let po sametové revoluci

První publikací nové edice CENIA je hodnocení vývoje stavu životního prostředí ČR za posledních 15 let (vzniká pod pracovním názvem 15 let poté…). Zveřejní se tak informace o pozitivní tendenci vývoje životního prostředí v „porevolučním“ období. Zatímco koncem 80. let 20. století patřilo životní prostředí v ČR k nejhorším v Evropě (a v některých ukazatelích i na světě), v současné době se sledované parametry pohybují na průměru ostatních zemí Evropské unie.

Jako příklad lze uvést emise oxidu siřičitého. Tato znečišťující látka významným způsobem poškodila lesy v našich pohraničních horách. V roce 1990 produkovala Česká republika téměř 180 kg SO2 na obyvatele. Do roku 2004 se emise snížily na 23 kg, poklesly tedy od roku 1990 o 156 kg na obyvatele, zatímco evropská patnáctka vykázala za stejné období pokles o necelých 30 kg. Stav životního prostředí se postupně zlepšuje a zároveň roste ekonomika České republiky (viz obrázek).

Ve srovnání s průměrnými hodnotami OECD je v České republice poměrně nízký odběr vody a podprůměrné užití pesticidů. Na druhé straně energetická náročnost tvorby HDP je stále poměrně vysoká. Podíl chráněných území z rozlohy státu odpovídá průměru zemí EU. Česká republika je osmou nejlesnatější zemí Evropy.

Na tuto publikaci budou navazovat další tituly zaměřené na udržitelný rozvoj České republiky, vliv vývoje ekonomických sektorů (dopravy, zemědělství, průmyslu, energetiky) na životní prostředí a další.

Mapový server

Agentura CENIA převzala od Ministerstva životního prostředí správu mapového serveru (geoportal.cenia.cz). Jde o veřejný portál prostorově vztažených informací z různých zdrojů, který poskytuje státem garantovaná data. V současné době je na geoportálu k dispozici 14 tematických úloh, například Biosférické rezervace UNESCO, Chráněná území, Chráněná území přirozené akumulace vod, CORINE 2000 a CORINE 1990, NATURA 2000, Geomorfologické členění ČR, staré ekologické zátěže a územní systémy ekologické stability (ÚSES).

Grafické rozhraní mapového serveru umožňuje interaktivní práci s mapou: měnit měřítka, vyhledávat pomocí souřadnic, měřit vzdálenosti, vypínat a zapínat zobrazování jednotlivých vrstev atd. Kromě zobrazení prostorových dat v mapě nabízí i možnost vypsat textové informace o vybraném objektu.

Integrovaný registr znečišťování

Pokud hledáte informace o stavu životního prostředí v určité lokalitě, zajímavým zdrojem by mohl být Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Jde o databázi údajů o vybraných znečišťujících látkách, jejich emisích a přenosech, které podniky nahlašují dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

V současné době IRZ eviduje 72 znečišťujících látek. IRZ obsahuje také informace o registrovaných látkách a o jejich účincích na lidské zdraví. V přípravě je interaktivní aplikace k vyhledávání a zobrazení podniků v mapě. IRZ bude bezplatně přístupný veřejnosti a bude pravidelně aktualizován. Údaje budou k dispozici na stránkách irz.cz od 30. 9. 2005.

Další služby

CENIA podporuje využívání dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí. Zajišťuje např. certifikaci výrobků a služeb značkou Ekologicky šetrný výrobek a evropskou ekoznačkou „The Flower“, řídí Národní centrum čistší produkce. Agentura také vytváří podporu výkonu státní správy v oblasti Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) se zaměřením na problematiku nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques – BAT). Agentura vede informační systém ekologické osvěty a výchovy a spravuje informační systém EIA/SEA.

Smyslem existence CENIA je poskytovat kvalitní, ověřené a aktuální informace a tím přispívat k naplňování principů trvale udržitelného rozvoje. Informace budou poskytovány v takové podobě, aby byly srozumitelné nejen specialistům, kteří se oboru věnují profesionálně, ale podstatně širšímu spektru uživatelů. To umožní informovaný vstup občanů do rozhodovacích procesů, které se jich týkají, a větší angažovanost lidí v záležitostech ochrany životního prostředí.

CENIA česká informační agentura životního prostředí

Kodaňská 10/54

100 10 Praha 10

telefon: +420 267 225 111

fax: +420 271 742 306

e-mail: info@cenia.cz

www.cenia.cz

portal.env.cz

Ke stažení

Doporučujeme

Lov kýchajících demokratů

Lov kýchajících demokratů uzamčeno

Tomáš Grim  |  4. 2. 2019
Spatřit loveckou akci volně žijících predátorů je svátek. A být jejím svědkem od úplného začátku po úplný konec, z bezprostřední blízkosti, s...
(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb uzamčeno

Zuzana Musilová  |  4. 2. 2019
Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...
Optická pinzeta a světelný záblesk

Optická pinzeta a světelný záblesk

Hana Turčičová  |  4. 2. 2019
Nobelova cena za optickou pinzetu a za triky, jak zvýšit výkon a nezničit aktivní prostředí laseru.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné