Aktuální číslo:

2021/6

Téma měsíce:

Fluor

Kritika, nekritika a pakritika

 |  5. 4. 1998
 |  Vesmír 77, 183, 1998/4

Růst poznání plně závisí na existenci nesouhlasu.

Karl Popper

Nehádám se, střílím!

Nacistický mládežník ke K. Popperovi 1)

Miluji diskuse, debaty a dialogy, které mají úroveň. Zažil jsem takové, někdy jako divák, řidčeji jako účastník. Úroveň mají zejména tehdy, když účastníci dovedou mluvit, slyšet a myslet, a to vše zároveň, když žádný nepřichází s nezvratnou jistotou své pravdy, ale ani se zdvořilou ochotou nechat druhé mluvit v nesmyslech. Nepamatuji se, že by někdy došlo k totální prohře jedné ze stran: zpravidla chybí ten, kdo by zvedl ruku vítězi. Aniž kdy došlo k jasné dohodě na něčem prostředním. Vždy se však něco projasnilo, vždy se vynořilo něco nového, skoro vždy.

Časem jsem dospěl k přesvědčení, že vzájemná kritika různých názorů a hledisek vnáší do vědy život a pomáhá jí porozumět světu - zejména poté, co se vyhynutím polyhistorů věda stala podnikem kolektivním. Proto mě zaujaly názory Karla Poppera v této věci. Čtěme:

Racionální diskuse [...] je vzácnost. Je však důležitým ideálem a můžeme se naučit potěše z ní. Nesměřuje ke konverzi a je skromná co do svých očekávání - stačí, víc než stačí, pocítíme-li, že věci lze vidět v jiném světle nebo že jsme dospěli aspoň o kousek blíž k pravdě. 2)

Racionalita u Poppera úzce souvisí s kritičností. Racionalizmus v jeho slova smyslu zahrnuje "nejen intelektuální aktivitu, ale také pozorování a experiment". Je to "postoj, který se snaží vyřešit co možno nejvíce problémů apelem na rozum, tj. jasné myšlení a zkušenost, spíše než apelem na emoce a vášně", a navíc - to chci zvlášť zdůraznit - "postoj, kdy jsme připraveni naslouchat kritické argumentaci". 3)

Kritika je umění. Snad je snazší mluvit o tom, čím kritika není. Kritika není odmítáním, není žalováním, není zakazováním, není bojováním. Žádá-li někdo, aby kritika byla "tvrdá", "nesmlouvavá", "zdrcující", něco mi to připomíná, něco, co s rozumem nesouvisí.

To, co Popper označuje jako kritický racionalizmus, je jednou z hlavních záruk růstu poznání. Předpokladem ovšem je, že jednak je tu různost a jednak nesouhlas - podobně jako pro každý vývoj musí existovat variabilita a soutěž. Jak však se svým nesouhlasem naložit?

Představme si, že se v mém okolí objevilo nějaké tvrzení, hypotéza, teorie, téma či názor, který je nepříjemně netradiční, nový, třeba i zviklává mé jistoty a ohrožuje můj postoj - prostě mě nějak dráždí. Říkejme tomu třeba vrtoch. Existuje celé spektrum různých reakcí na takový vrtoch. Především jej mohu chtít okamžitě zakázat, zničit, vyhlásit mu válku. Mohu se též chovat vyhýbavě: vrtoch odmítnu s odůvodněním, že si nezaslouží, abych se jím vůbec zabýval. Lze jej i tolerovat - v tom smyslu, v němž tolerance je pasivní trpění: nelíbí se mi to, ale nesmím či nehodí se proti tomu vystoupit. A tak dále, až na zcela opačném konci spektra je nekritické nadšení, s nímž vrtoch ochotně a bez výhrad přijmu jako shůry seslanou zvěst.

Někde mezi tolerancí a nekritickým nadšením najdeme onen Popperův kritický racionalizmus. Vrtoch vyslechnout, snažit se jej pochopit tak, jako by byl míněn dobře a vážně, a pak teprve hledat a kriticky se obírat jeho chybami a slabinami. Současně však v jeho zpětném zrcátku sledovat náš původní názor - a ať to dopadne tak či onak, budeme všichni moudřejší. Je to něco zcela jiného než přehnaný neboli nekritický racionalizmus, jenž je dle Poppera charakterizován zásadou, že "každý předpoklad, který nelze podpořit argumentem nebo zkušeností, je třeba zavrhnout".4) Dřív, než tu byla jakákoliv snaha jej pochopit. Dva extrémy našeho spektra - nekritické přijímání a nekritické odmítání - si podávají ruce, majíce v sobě iracionální prvek: jednou víru v seslanou zvěst, podruhé ve vlastní racionalitu.

I nekritický racionalista se ovšem snaží své rozsudky zdůvodňovat. Svému zdůvodnění říká "kritika"; my to raději nazývejme pakritikou. Pěstuje-li pakritik v sobě apriorní odpor k tomu, co si předem zafixoval jako názor oponenta, čte v jeho textech skrze své začerněné brýle něco zcela jiného, než kdyby četl se snahou opravdu pochopit oponentův postoj. Svůj apriorní odpor nedokáže zatajit, takže jeho pakritiku naštěstí snadno prohlédneme. Prozradí se již celkovým tónem, který připomíná spíš soudní žalobu než seriózní, poučený a poučný nesouhlas.

Pakritik je natolik přesvědčen o správnosti svého pohledu, že si vystačí se zkratkovými argumenty a logickými poklesky. Stačí přece ocitovat výroky kritizovaného a jen konstatovat, že jsou neudržitelné, neakceptovatelné, snadno vyvratitelné, matoucí a v rozporu s téměř všeobecně akceptovanými poznatky. Občas se lze pro změnu odvolat na kolektivní autoritu "drtivé většiny současných vědců" (jako by nebylo důležité, že každý velký objev si na svou většinu musel nějakou dobu počkat). Jako argumenty poslouží negativně míněné nálepky, bez rozlišování, co je co. Nálepky ,reakční názor', ,idealistická pavěda', ,buržoazní teorie', ,liberální nihilizmus' byly nahrazeny novějšími nálepkami jako ,mystika', ,iracionalita', ,postmodernizmus', ,strukturalizmus', dokonce i ,filozofie' (ta jakožto něco, co je ve sporu s vědeckým viděním světa - i s tím jsem se setkal!). Nálepkou mohou být i jména učenců, Neubauerem počínaje a Popperem konče.

K logickým pokleskům patří nerozlišování slučitelných a neslučitelných alternativ a ignorování kvantifikátorů (podle vzoru: "Kdo tvrdí, že plachetnice mohou být vybaveny motorem, popírá všeobecně známou skutečnost, že plachetnice jsou poháněny větrem."). Pakritik též rád argumentuje dvoubarevnou logikou (typu: "A nebojuje proti B. Tudíž A obhajuje B.").

Nejsem proti kritickému duchu, je-li kritický a nikoliv pakritický. Jsem pro to, aby každý byl vnímavý k svým vlastním souhlasům a nesouhlasům, aby je formuloval a vystavil souhlasům a nesouhlasům druhých. Nebýt obojího, zamrzlo by poznání. Nechci, abychom odlišné názory jen tolerovali, čili se skrytou nechutí pasivně trpěli, je třeba je brát jako výzvu, být připraveni se poučit, ba i ustoupit.

To všechno se netýká jen vědy. Zalistujte na s. 217 a přečtěte si tam esej Karla Čapka.

Poznámky

1) Oba citáty viz K. R. Popper: The Myth of the Framework. Routledge, London 1994, s. 34 resp. xiii
2) Tamtéž, s. 44.
3) K. R. Popper: Otevřená společnost a její nepřátelé II. OIKOYMENH, Praha 1994, s. 191 (tam je chyba v překladu: ‚nejasné' místo ‚jasné' myšlení)
4) Tamtéž, s. 196

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Různé
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan M. Havel

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) Po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také vystudoval automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená mysl a Zjitřená mysl a kouzelný svět. Soupis významnějších publikací: (Úplný soupis publikací I.M. Havla je v knize Jana Lukeše „Právě proto, že jsem“ – rozhovor s Ivanem M. Havlem). Havel, I. M., The theory of regular events, I., II., Kybernetika 5, 400–419, 520–544, 1969. Havel, I. M., Strict deterministic languages, Ph.D. dissertation, Department of Computer Science, California at Berkeley, December 1971. Štěpánková O., Havel, I. M., A logical theory of robot problem solving, Artificial Intelligence 7, 129–161, 1976. Havel, I. M., On branching and looping I., II., Theoretical Computer Science 10, 273–295, 1980. Havel, I. M., Robotika. Úvod do teorie kognitivních robotů, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1980. Havel, I. M., Hájek P., Filosofické aspekty strojového myšlení, in Sborník SOFSEM’83, 7–64, 1983. Havel, I. M., Podivná setkání, In: Laudatio Z. N., samizdat 1982. Havel, I. M., Palouš M., Neubauer Z., Svatojanský výlet, s. 145–157 in Laudatio R. P., Edice Expedice, sv. 196. Později též jako kniha Svatojanský výlet, Malvern & B. Just, Praha 1999. Havel, I. M., Způsoby poznání, s. 137–148 in: samizdat, Edice Expedice, sv. 209, 1985. Později tiskem in: Hostina, Sixty-Eight Publishers, Totonto 1989, též in: Slovenské pohľady č. 7, 1991. Angl. Překlad pp. 222–232 in Good-bye, Samizdat, ed. M. Goetz-Stankiewicz, NorthwesternUniversity Press, Evanston, Ill. 1992. Neubauer Z. Havel I. M., Sidonia a Sakateky dialogů patero, ed. D. Bohdan, samizdat Praha 1986. Později rozšířené tiskem in: Sidonia a Sakateky Čtrnáctero vykročení, SOFIS, Praha 2004. Havel I. M., Artificial Thought and Emergent Mind, pp. 758–766 in Proc. IJCAI’93, Morgan Kaufman Profesional Book Center, Denver, SO, USA, 1993. Havel I. M., Scale Dimensions in Nature, Int. J. of General Systems 24, 295-324, 1996/3. Havel I. M., Arsemid, Hrnčířství a nakl. Michala a Evy Jůzových, Praha 1997, druhé rozšířené vydání: KANT, Praha 2004. Třetí, třikrát rozšířené vydání KANT – Karel Kerlický, Praha 2016. Havel I. M, Otevřené oči a zvednuté obočí, Vesmír, Praha 1998. Havel I. M., Causal Domains and Emergent Rationality, pp. 129–151 in: Rationality and Irrationality, B. Brodgaard and B. Smith (eds.), Vienna 2001, öbv & hpt. Havel I. M., Přirozené a umělé myšlení jako filosofický problém, s. 17–75 in Umělá inteligence III., ed. V. Mařík a kol., Academia, Praha 2001. Havel I. M., Modality subjektivně prožívaných situací, s. 159–178 in Kognice a umělý život IV., J. Kelemen a V. Kvasnička (eds.), Slezská univerzita v Opavě, Opava 2004. Havel I. M., Zvednuté obočí a zjitřená mysl. Dokořán, Praha 2005. Havel I. M., A structure of Experienced Time, pp. 163–188 in Endophysics, Time, Quantum and Subjective, R. Buccheri et al. (eds.), World Scientific Publisching Co., 2005. Ajvaz M., Havel I. M., Snování. Rok dopisů o snech. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2008. Havel I. M., Sixty years of cybernetics: Cybernetics still alive, Kybernetika 44, 314, 2008/3. Ajvaz M., Havel I. M., Sindibádův dům. Korespondence o epizodických situacích a také o dvou scénách, okamžicích, vzpomínkách, počátcích, prostředcích a koncích, pobřežních skaliskách, vlnách a gejzírech, hromadách, skládkách, patafyzických a jiných strojích, nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2010.  Havel I. M., Dopisy od Olgy. Knihovna Václava Havla, Praha 2010. Havel I. M., Epizodické situace našeho života, s. 213–238 in Spor o přirozený svět, eds. B. Velický et al., Filosofia, Praha 2010. Havel I. M., Seeing numbers, pp. 312–329 in Best Writings on Mathematics 2010, ed. Mircea Pitici, Princeton University Press 2011. Havel I.M., Cestou k inteligenční singularitě, s. 183–217 in Hlavou zeď – Úvahy nad civilizací a její budoucností, ed. A. Pelán, dybbuk, Praha 2011.  Havel I. M., Slavná Hofstadterova kniha konečně v českém překladu, část I., Vesmír 91, 746, 2012/12, část II. Vesmír 92, 51, 2013/1 , část III. Vesmír 92, 116, 2013/2, část IV. Vesmír 92, 181, 2013/3. Havel I. M., Zjitřená mysl a kouzelný svět, Dokořán, Praha 2013. Havel I. M., Odvěta, s. 171–237 in Protázky a odvěty, Lucerna & nakl. Lidové noviny, Praha 2015. Havel I. M., Model prožívaného času podle Petra Vopěnky, Filosofický časopis 2016/4, s. 539-560. Havel I. M., Mitášová M., Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou, s. 64–70 in Kognicia a umelý život 2017, eds. I. Farkaš a kol., Univerzita J.A. Komenského, Bratislava 2017. Ajvaz M., Havel I. M., Pokoje u moře. Sedm let korespondence o živém těle, o trčení a vyčnívání, o větvení a sítích, o písmenech, houbách, kostrách a kostlivcích, o škálových úrovních, o agregátech a seskupeních, o totalizaci a diferenciaci, o prázdnotách, o přidávání a odebírání, o moři, o vánicích a sněhových vločkách, o obrazech, o jednotícím rozvrhu a nakonec i o rámech uvnitř rámů. Nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2017. Havel I. M., Zápisky introspektora, OIKOYMENEH, Praha 2018
Havel Ivan M.

Doporučujeme

Havlův Vesmír

Havlův Vesmír

Ivan Boháček  |  31. 5. 2021
Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…
35 let s HIV

35 let s HIV

Eva Bobůrková  |  31. 5. 2021
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...
Fluor v organických sloučeninách

Fluor v organických sloučeninách

Jaroslav Kvíčala  |  31. 5. 2021
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné