Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Oxlade Ch., Stockley C., Wernheim J.: Fyzika, Ilustrovaný přehled

České vydání: BLESK, Ostrava 1994. Překlad: Doc. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Recenze: neuvedeno. Cena 119 Kč.
 |  5. 5. 1995
 |  Vesmír 74, 287, 1995/5

PARODIE NA FYZIKÁLNÍ UČEBNÍ TEXT

Můj kolega - dějepisec je muž širokého rozhledu. Mimo jiné se vyzná i v základních fyzikálních oborech, své znalosti shrnuje do tří zákonů:

1. Práci na páce neušetříš

2. Dva tisíce voltů - jistá smrt

3. Hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená

Tyto rezolutní a archaické formulace sice vyvolávají úsměv, ale stěží se jim dá něco podstatného vytknout. Chtěl jsem kolegovy fyzikální obzory přece jen trochu rozšířit a zakoupil jsem knihu - ilustrovaný přehled - Fyzika. Pevná omyvatelná vazba, přehledné uspořádání textu a stovky barevných ilustrací - to všechno působí velmi příznivým dojmem. Český překlad z angličtiny vznikl ve spolupráci s pedagogy Ostravské univerzity a vydavatel knihu doporučuje jako učební text pro žáky základních a středních škol. Když jsem se dočetl, že přípravy knihy se zúčastnili experti, definice že jsou stručné a  jednoduché a vysvětleny jsou i technické termíny, bylo rozhodnuto. Co víc bych si mohl přát?

Knihu jsem tentýž večer (a hluboko do noci) četl a ve dvě ráno už jsem najisto věděl, že se mi do ruky dostala vydavatelská a překladatelská perla. Jde o velmi názornou ukázku, že doslovně přeložit anglický text se slovníkem v ruce je sice v podstatě snadné, ale smysl originálu a překladu se mohou vzájemně podobat jen velmi volně.

Má-li být tento příspěvek považován za pokus o recenzi, krátce nejprve k členění textu. Názvy jednotlivých kapitol vystihují jejich obsah: Mechanika a obecná fyzika, Teplo, Vlnění, Elektřina a magnetismus, Atomová a jaderná fyzika, Obecné. Každá kapitola je rozdělena na dvoustrany, věnované jedné skupině pojmů, např. Pohyb, Jevy přenosu tepla, Lom světla, Použití radioaktivity apod. Takto strukturované příručky nejsou u  nás novinkou, známe je už z kvalitních překladů populárních anglických ilustrovaných encyklopedií (Svět čísel, atomů a molekul, Pozvánka do vesmíru, Lidské tělo a další).

I při zběžném čtení začne čtenář zakrátko pociťovat zvláštní neklid, který s dalšími stránkami neustále narůstá. Většina slov v knize je nepopiratelně česká, ale z jejich řazení do vět a souvětí dýchne na člověka zvláštní atmosféra. Text knihy, o které je řeč, je poctivě členěn na věty, každá začíná velkým písmenem a končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Kromě těchto formálních znaků by ale bylo vhodné, aby věty měly i obsah vyhovující klasické definici: "Věta je napsaná nebo vyslovená myšlenka." Pro učební text to platí měrou vrchovatou.

V další části příspěvku už omezíme komentáře na minimum a na několika doslovných citátech dopřejeme čtenáři plně vychutnat jazykový a  obsahový styl knihy, výslovně doporučené k vzdělávání našich dítek školou povinných. Nejprve na rozcvičení několik spíše žertovných neobratností, které ani vnímavou dětskou duši nijak zvlášť nepoznamenají (v závorce uvedeno číslo stránky):

Váhy skutečně měří sílu, která na ně působí, ale stupnice údaj "překládá" do hmotnosti. (18)

Příčiny velkého zesílení tlaku (rázová vlna) tlačeny vpředu před letadlem a nedovolují mu "dostat se pryč". (40)

Tkanina je stejně, ale opačně zelektrována. (56)

Kapacita kondenzátoru závisí na použitém dielektriku, takže je vybráno jedno určité, aby byla vytvořena kapacita, kterou požadujeme, a  na velikosti rozměru kondenzátoru, kterou požadujeme. (59)

Pozor, tlak působící v plynu k tomu, aby udržel konstantní objem, musí vzrůst o stejnou hodnotu jako ten, který na něj působí. (33)

Jestliže velikost rychlosti tělesa je konstantní, říkáme, že se pohybuje rovnoměrnou velikostí. (10)

A k tomu ještě roztomilá maličkost z odstavce Dopplerův princip - u obrázku velkou rychlostí uhánějící moderní lokomotivy se píše: "Tramvaj houká, zatímco se přibližuje a míjí posluchače X." (41)

Pro nás je však z hlediska možného využití knihy podstatnější posoudit jazykovou a odbornou úroveň uváděných definic, fyzikálních zákonů a popisů činnosti různých strojů a přístrojů. V knize najdeme nepřeberné množství ukázek, charakterizujících způsob a úroveň překladu, recenzí, jazykové úpravy a korektur textu před vydáním knihy.

Bez správných, jasných a srozumitelně formulovaných definic fyzikálních pojmů se neobejde ani vědecké zkoumání, ani výuka v osmé třídě. Také naše kniha je jich plná Nakolik splňují byť i skromné požadavky na správnost a srozumitelnost, posuďte na následujících ukázkách:

KMIT - pohyb mezi libovolným bodem a stejným bodem, když se pohyb opakuje. (16)

ZÁKLADNÍ BOD - teplota, na kterou mají vždy vliv poznatelné změny (za daných podmínek) a které proto mohou být uvedeny konkrétní hodnotou, zatímco všechny ostatní mohou být měřeny teplotou. (26)

RELATIVNÍ OBJEMOVÁ ROZTAŽNOST - velikost zlomku jejího objemu, o který se kapalina poměrně zvětší při zvýšení teploty o 1 K. Ve skutečnosti přijaté teplo způsobí velmi malé zvětšení objemu nádoby, takže takto kalibrovaná měření nejsou dále platná. (33)

PODÉLNÉ VLNĚNÍ - jsou to všechna mechanická vlnění, například ve směru šíření kmitající částice. (35)

KMITNY - body, ve kterých interferenční zesílení je stálé a které jsou následkem tohoto zpravidla body o maximálním rozruchu, tj. body, kde dva vrchy, doly, zhuštění nebo zředění se potkávají. (39)

STOJATÉ VLNĚNÍ (stacionární, stojící) - vlna, která nejeví, že by se pohybovala. Toto není ve skutečnosti opravdová vlna, ale je místo toho vytvořena dvěma vlnami stejné rychlosti a  frekvence, které se trvale pohybují v opačných směrech mezi dvěma pevnými body. (43)

OBRAZ - pohled na předmět na místě jiném, než kde předmět je. Stejně, jako předmět je pouze pozorován, protože světelné paprsky přicházejí z  něho; proto tam obraz je pozorován, kde odražené paprsky (původně z  předmětu), skutečně se z něho rozbíhají (reálného obrazu) nebo se zdá, že se z něho rozbíhají (zdánlivého obrazu). (49)

ZDÁNLIVÁ HLOUBKA - poloha, ve které předmět v  jednom prostředí se zdá, že je, když je pozorován z  jiného prostředí. (51)

Čtenář zdeptaný těmito a podobnými "stručnými a jednoduchými definicemi" se může ponořit do vlastního fyzikálního obsahu, jehož kvalita si nijak nezadá s úrovní uvedených definic. Zjistí, že dodržování jakýchsi závazných norem, tak typické pro učebnice domácí provenience, se zde považuje za zbytečné puntičkářství. Bez stylistických zábran se zaměňují příčiny a následky: "Jestliže je těleso v klidu nebo jeho velikost rychlosti a směr jsou konstantní, potom výsledná síla působící na těleso je nulová." (12)

"Když není těleso zrychlováno, potom výsledná síla je nulová a říkáme, že těleso je v rovnováze." (14).

Gravitační konstanta je zásadně označována G, silové pole charakterizováno jako oblast kolem objektu (explicitně na str. 104), zcela libovolně se v textu zaměňují pojmy gravitační síla a tíha, resp. gravitační a tíhové zrychlení. Apropos, zrychlení je údajně změna rychlosti v časovém intervalu (11). Podle textu není rozdíl mezi reproduktorem a elektromagnetickým sluchátkem (75) ani notou a zvukem (42). V hustším prostředí se údajně vlnění šíří pomaleji (35), i když kantoři žáčky trapně přesvědčují, že např. u zvuku je tomu právě naopak. Ostatně s vlněním jsou v knize jenom problémy, už výše uvedené definice mnohé napovídají. Dítě se také dozví o zobrazení čočkami vypuklými (konvergujícími) a dutými (divergujícími), ale nikde se nesetká s pojmy spojka a  rozptylka. Také veličina napětí byla v knize dána do klatby, téměř výhradně je nahrazena potenciálovým rozdílem. Atakdále, atakdále.

Na své si přijde čtenář i  v odstavci pojednávajícím o beztížném stavu a  pohybu umělé družice (19). Osvědčenou lámanou češtinou je nejprve charakterizován beztížný stav pravý (v oblasti bez gravitačního působení) a zdánlivý (když na těleso jakoby nepůsobí gravitační síly) a pak se u obrázku kosmické lodi nad povrchem Měsíce dočteme: "Astronaut volně padá stejným způsobem jako kosmická loď, a proto je uvnitř lodi v  pravém beztížném stavu." Bez jakékoliv omluvy za mystifikaci.

I klasické obrazové vysvětlení pro laiky, proč umělá družice obíhá kolem planety, lze překladem vylepšit. Barevná kresba je doplněna následujícím komentářem: "Povrch planety je ve skutečnosti zakřiven. Vesmírná loď se nedostává na nejbližší planetu, a proto obíhá."

Na frak dostávají v knize nejen fyzikální poznatky, ale i jejich technické aplikace. Ať už neobratným, a tudíž nesrozumitelným popisem (funkce hustoměru, přepínač místo spínač, nesprávně nakreslené schematické značky, typ fotoaparátu "reflexní se zrcadlovkou"), nebo chybným popisem funkce přístrojů a zařízení (relé, elektromagnetické měřidlo, nejasnosti kolem nulového vodiče, vznik točivého magnetického pole v elektromotoru). Na rozdíl od všeobecně uznávaného vlivu ionosféry na šíření krátkých vln se můžeme na str. 45 dočíst: "Rádiové vlny s krátkými vlnovými délkami mohou pronikat ionosférou, proto jsou používány ke komunikaci na velké vzdálenosti přes satelity. Rádiové vlny s dlouhými vlnovými délkami se odrážejí od ionosféry."

Pokračovat bychom mohli velmi dlouho. Kniha má 128 stran a na každé z nich, snad s výjimkou titulní strany a rejstříku, najdeme nejrůznějších zajímavostí nepočítaně. Většina z nich je k vzteku, ale pár jich nepostrádá vskutku cimrmanovskou poetiku, jako např. tato definice (115):

"PŘÍMÁ ÚMĚRNOST. Když ji použijeme pro dvě veličiny, znamená to, že jsou přímo úměrné, tj. jestliže y je přímo úměrné x, potom y se bude měnit o určitou hodnotu s každou určitou změnou veličiny x."

Brak může mít různé podoby. Jednou je to zboží nabízené pokoutními zásilkovými firmami, jindy odfláknutý počítačový program nebo umělecky se tvářící americký filmový krvák. V mé knihovně se objevil brak fyzikální. A navíc kvůli němu budu mít zřejmě problémy s autorskými právy, protože "žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenána v rešeršních systémech nebo přenášena nějakým způsobem nebo nějakými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopií, záznamem nebo jinak, bez předchozího souhlasu vydavatele". Ale uznejte sami, měl jsem s uveřejněním citátů čekat až na souhlas vydavatele?

Literatura

[1] Leacock, S.:Literární poklesky. Mladá fronta, Praha 1966.
[2] Smoljak, L.,Svěrák, Z.: Divadlo Járy Cimrmana. Melantrich, Praha 1987.

It is not my bread and butter - anglická věta

To není můj chleba s máslem - doslovný překlad

To mě nezajímá - význam, v jakém je uvedená věta užívána

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Jaroslav Kusala

 

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné