mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Stanislav Mentl – antropolog

10. 11. 1894 – 12. 9. 1981 Vzpomínka k 100. výročí narození
 |  5. 10. 1994
 |  Vesmír 73, 557, 1994/10

Profesor Stanislav Mentl se narodil v Malé Losenici v okrese Žďár nad Sázavou. Patřil mezi nejlepší české kardiology. V letech 1935 až 1945 byl přednostou kardiologického oddělení Vinohradské nemocnice v Praze. Redigoval sborník „Choroby koronárních tepen i jejich léčba“. Ve spolupráci s profesorem Vondráčkem vydal publikaci „Posuzování srdečních a cévních chorob z hlediska pracovní neschopnosti“.

Členem Antropologické společnosti Národního muzea se stal brzy po jejím založení v r. 1955. Když byla začátkem sedmdesátých let ustavena Československá antropologická společnost při ČSAV, byl jedním z prvních, kteří se do ní přihlásili. Mezi antropology ho přivedl odborný zájem klinika-internisty o antropologický přístup k výzkumu a hodnocení člověka žijícího v dobách minulých i člověka současného. Jak v Národním muzeu, tak na antropologických konferencích přednášel o lidské konstituci ve vztahu k vzniku a léčení vnitřních onemocnění, zabýval se i gerontologickou problematikou. Vždy šlo o zasvěcený pohled a názor vědce, který vyšetřil desítky tisíc pacientů, roztřídil je a klasifikoval na základě somatického typu. Tuto odbornost získal dlouholetým studiem biotypologické literatury, zejména francouzské, a jako zakládající člen a první místopředeseda Biotypologické společnosti, která byla po vzoru francouzské Société de biotypologie založena r. 1937 v Praze. U svých pacientů si všímal tvaru hrudníku, obličeje a rukou, vážil a měřil je a vypočítával různé indexy. Výsledkem bylo poznání, že kardiologickými potížemi a srdečním infarktem jsou ohroženy především pyknické typy podle Kretschmera (endomorfní podle Sheldona), méně ohroženy jsou typy muskulární (resp. mezomorfní), zatímco leptosomické (ektomorfní) typy jimi téměř netrpí. Ženy jsou postihovány srdečním infarktem méně často, což pan profesor vysvětloval působením estrogenu, který u žen do menopauzy zpomaluje proces zužování průsvitu koronárních cév.

Po přednášce v Národním muzeu obvykle několik členů společnosti posedělo v některé z blízkých kaváren, kde jednak debatovali o tématu přednášky, důvodem k setkání však byla i radost z nenuceného hovoru s lidmi těšícími se vzájemné úctě. Tam se plně projevila osobnost prof. Mentla jako vynikajícího společníka a jedinečného vypravěče. Hlavním zdrojem informací mu byli jeho pacienti, kteří se rekrutovali ze všech vrstev národa. Rád se smál – a smál se hezky, nakažlivě. Rád maloval, měl rád přírodu, byl i zdatným turistou. Oblíbil si Řevnice pro jejich krásnou polohu v brdských lesích. Dobře se cítil mezi studenty.

Pana profesora Mentla mám v paměti jako ušlechtilého a krásného člověka v pravém slova smyslu. Vysoký, vzpřímený, bezvadně oblečený, šedovlasý, s krátce přistřiženým vousem pod nosem a na bradě, ve tváři laskavý úsměv, vždy ochoten vyslechnout a pomoci.

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Biografie

O autorovi

Miroslav Prokopec

Doc. RNDr. Miroslav Prokopec, DrSc., (1923) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Ve Státním zdravotním ústavu a v Antropologickém ústavu PřF se zabývá výzkumy růstu a vývojem dětí i mládeže. V Austrálii studoval domorodce a jejich minulost a v USA život a dílo Dr. Aleše Hrdličky

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...