Aschermann Michael

Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., (*1944) vystudoval Lékařskou fakultu UK. Je přednostou II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty UK, prezidentem České kardiologické společnosti (pro období 2005–2007), koordinátorem výměnného programu lékařů „Texas-Czech Physician Exchange Program“, jímž prošlo již 112 českých lékařů. Byl hlavním autorem a pořadatelem dvousvazkové monografie Kardiologie, Galén, Praha 2004.

Počet článků: 1

Využití kmenových buněk v regeneraci myokardu

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 320, 2005/6
V posledních letech jsme svědky velkého pokroku v léčbě nemocných s akutním infarktem myokardu. Příčinou vzniku této nemoci je postižení věnčitých...