Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Pedologové a studenti se dočkali

Bořivoj Šarapatka: Pedologie a ochrana půdy.Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2014, 232 stran, ISBN 978-80-244-3736-1.
 |  9. 10. 2014
 |  Vesmír 93, 597, 2014/10

V červnu letošního roku se na trhu objevila publikace, na kterou naši pedologové a pracovníci souvisejících oborů (např. agronomie, lesnictví, ekologie, ale i geologie či geografie) čekali dlouhou dobu. Kniha profesora Bořivoje Šarapatky Pedologie a ochrana půdy je uceleným dílem pro pochopení a zvládnutí daného oboru na úrovni magisterského studia.

Knihu tvoří dvanáct na sebe didakticky navazujících kapitol. Již z úvodu je patrné, že nejde o nějaké všeobecné povídání a lehké čtení. Vznik půd začíná zvětráváním hornin, čemuž je věnována druhá kapitola. Aby šlo o půdu, a ne pouze o zvětralý materiál, je důležitý život v půdním prostředí, čemuž je věnována následující kapitola – podrobně představuje jednotlivé skupiny edafonu, jejich životní nároky i význam pro kvalitu půdy. Činnost těchto organismů souvisí s organickou hmotou v půdě, jíž autor věnuje prostor v dalších statích, přičemž jeho snahou bylo vybrat z nepřeberného množství vědeckých informací podstatné, pochopitelné a důležité. To se mu v plné míře podařilo, a tak je čtenář seznamován s principy přeměn organických látek v půdě a s jejich tříděním na současné úrovni poznání. Organické látky souvisejí i se sorpčními vlastnostmi a s půdními koloidy. V dalších částech se dovídáme, co to je sorpční komplex, jak dochází k vazbě iontů a k jejich uvolňování. Kéž by poznatky zde uvedené byly daleko více akceptovány v oblasti plánování a dávkování minerálních hnojiv.

Text knihy pak přechází k vlastnostem půdy počínaje vlastnostmi fyzikálními. Uvedeny jsou poznatky nejen z tzv. klasického období studia fyziky půdy (textura, vlastnosti stanovované pomocí Kopeckého válečků), ale i poznatky z dnes stále více se uplatňující nauky o energetice půdní vody, tedy z tzv. moderního období studia půdy. Jako pedagog jsem byl často svědkem toho, že právě zmíněné novější poznatky byly pro posluchače „noční můrou“. V Šarapatkově knize Pedologie a ochrana půdy je matematický aparát nutný k vysvětlení doplněn řadou grafů a je tak srozumitelně vysvětlena podstata problému. Věřím, že posluchači po prostudování pochopí značné možnosti, které lidstvu právě tato část pedologie nabízí (např. při hospodaření v aridních oblastech Země).

Závěr tzv. statické pedologie je zaměřen na chemické vlastnosti půd, kde je popsáno elementární složení půd, koloběhy prvků, ale i nebezpečí kontaminace půd.

Kapitolou Půdotvorné procesy se otvírá pohled na tzv. dynamickou část pedologie, která pojednává o vzniku půd a přeměnách v půdním prostředí. Tyto procesy jsou popsány pro všechny oblasti světa a tvoří vstup k pochopení klasifikačních systémů. Ty zaujímají nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší část knihy. Autor, zkušený pedagog, si byl vědom složitosti způsobené rozdíly mezi mezinárodní klasifikací a klasifikacemi národními. Naše národní klasifikace procházela složitým historickým vývojem a nejen půdoznalci, ale také pracovníci blízkých oborů či studenti jsou dnes nuceni do značné míry ovládat všechny. V učebnici jsou uvedeny tři z poválečné pedologie České republiky a popsán je i celosvětově platný mezinárodní klasifikační systém půd. V textu jsou důležité i převodníky, které dovolují nejen vzájemné, ale i historické srovnání půd. Z geografického hlediska jsou důležité stati o rozšíření půd na Zemi a v České republice. Čtenář je rovněž seznámen s principy bonitace půdy.

Předposlední kapitolu o degradaci půdy jsem jako pedolog-agronom velmi přivítal, neboť současné zemědělské technologie přihlížejí podle mého názoru ke kvalitě půdy nedostatečně. Abychom mohli kvalitu půdy i její rozsah dostatečně chránit, je důležité právní hledisko, o němž pojednává z evropského i národního hlediska poslední kapitola. Základní orientace v právních normách by měla být vlastní každému, kdo se půdou profesně zabývá.

Věřím, že kniha doplněná řadou zdařilých obrázků, schémat a grafů potěší mnohé zájemce nejen o půdu, ale i o životní prostředí a přírodu a stane se dobrým průvodcem, zdrojem informací a inspirací pro další práci.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Eduard Pokorný

 

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné