Aktuální číslo:

2019/6

Téma měsíce:

Výboj

Pedologové a studenti se dočkali

Bořivoj Šarapatka: Pedologie a ochrana půdy.Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2014, 232 stran, ISBN 978-80-244-3736-1.
 |  9. 10. 2014
 |  Vesmír 93, 597, 2014/10

V červnu letošního roku se na trhu objevila publikace, na kterou naši pedologové a pracovníci souvisejících oborů (např. agronomie, lesnictví, ekologie, ale i geologie či geografie) čekali dlouhou dobu. Kniha profesora Bořivoje Šarapatky Pedologie a ochrana půdy je uceleným dílem pro pochopení a zvládnutí daného oboru na úrovni magisterského studia.

Knihu tvoří dvanáct na sebe didakticky navazujících kapitol. Již z úvodu je patrné, že nejde o nějaké všeobecné povídání a lehké čtení. Vznik půd začíná zvětráváním hornin, čemuž je věnována druhá kapitola. Aby šlo o půdu, a ne pouze o zvětralý materiál, je důležitý život v půdním prostředí, čemuž je věnována následující kapitola – podrobně představuje jednotlivé skupiny edafonu, jejich životní nároky i význam pro kvalitu půdy. Činnost těchto organismů souvisí s organickou hmotou v půdě, jíž autor věnuje prostor v dalších statích, přičemž jeho snahou bylo vybrat z nepřeberného množství vědeckých informací podstatné, pochopitelné a důležité. To se mu v plné míře podařilo, a tak je čtenář seznamován s principy přeměn organických látek v půdě a s jejich tříděním na současné úrovni poznání. Organické látky souvisejí i se sorpčními vlastnostmi a s půdními koloidy. V dalších částech se dovídáme, co to je sorpční komplex, jak dochází k vazbě iontů a k jejich uvolňování. Kéž by poznatky zde uvedené byly daleko více akceptovány v oblasti plánování a dávkování minerálních hnojiv.

Text knihy pak přechází k vlastnostem půdy počínaje vlastnostmi fyzikálními. Uvedeny jsou poznatky nejen z tzv. klasického období studia fyziky půdy (textura, vlastnosti stanovované pomocí Kopeckého válečků), ale i poznatky z dnes stále více se uplatňující nauky o energetice půdní vody, tedy z tzv. moderního období studia půdy. Jako pedagog jsem byl často svědkem toho, že právě zmíněné novější poznatky byly pro posluchače „noční můrou“. V Šarapatkově knize Pedologie a ochrana půdy je matematický aparát nutný k vysvětlení doplněn řadou grafů a je tak srozumitelně vysvětlena podstata problému. Věřím, že posluchači po prostudování pochopí značné možnosti, které lidstvu právě tato část pedologie nabízí (např. při hospodaření v aridních oblastech Země).

Závěr tzv. statické pedologie je zaměřen na chemické vlastnosti půd, kde je popsáno elementární složení půd, koloběhy prvků, ale i nebezpečí kontaminace půd.

Kapitolou Půdotvorné procesy se otvírá pohled na tzv. dynamickou část pedologie, která pojednává o vzniku půd a přeměnách v půdním prostředí. Tyto procesy jsou popsány pro všechny oblasti světa a tvoří vstup k pochopení klasifikačních systémů. Ty zaujímají nejvýznamnější a také nejrozsáhlejší část knihy. Autor, zkušený pedagog, si byl vědom složitosti způsobené rozdíly mezi mezinárodní klasifikací a klasifikacemi národními. Naše národní klasifikace procházela složitým historickým vývojem a nejen půdoznalci, ale také pracovníci blízkých oborů či studenti jsou dnes nuceni do značné míry ovládat všechny. V učebnici jsou uvedeny tři z poválečné pedologie České republiky a popsán je i celosvětově platný mezinárodní klasifikační systém půd. V textu jsou důležité i převodníky, které dovolují nejen vzájemné, ale i historické srovnání půd. Z geografického hlediska jsou důležité stati o rozšíření půd na Zemi a v České republice. Čtenář je rovněž seznámen s principy bonitace půdy.

Předposlední kapitolu o degradaci půdy jsem jako pedolog-agronom velmi přivítal, neboť současné zemědělské technologie přihlížejí podle mého názoru ke kvalitě půdy nedostatečně. Abychom mohli kvalitu půdy i její rozsah dostatečně chránit, je důležité právní hledisko, o němž pojednává z evropského i národního hlediska poslední kapitola. Základní orientace v právních normách by měla být vlastní každému, kdo se půdou profesně zabývá.

Věřím, že kniha doplněná řadou zdařilých obrázků, schémat a grafů potěší mnohé zájemce nejen o půdu, ale i o životní prostředí a přírodu a stane se dobrým průvodcem, zdrojem informací a inspirací pro další práci.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Eduard Pokorný

 

Doporučujeme

Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

Když se rodí nová země: příběh ostrova Surtsey

Petr Brož  |  14. 6. 2019
Když jednoho listopadového rána 1963 spatřila posádka rybářské lodě nedaleko Islandu stoupat nad horizontem černý kouř, domnívala se, že má co...
Jak vosy dobývají svět

Jak vosy dobývají svět uzamčeno

Pavel Pipek  |  3. 6. 2019
Vosy jsou pro lidi jedním z nejnenáviděnějších organismů. Zatímco v původním areálu výskytu je jejich špatná pověst nezasloužená, protože v něm...
Hledá se blesk

Hledá se blesk uzamčeno

V chápání elektrických jevů jsme za uplynulých 250 let udělali obrovský pokrok. Úplnému porozumění ale stále vzdoruje záhadné chování obyčejných...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné