Obchodní podmínky

Pro stažení elektronických aplikací/produktů časopisu Vesmír je nutný Váš souhlas s Obchodními podmínkami této služby.

§ 1. Úvodní ustanovení

1. Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen Podmínky) firmy Vesmír, spol. s r.o., se sídlem Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, IČ 16191986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2143, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (Poskytovatele a koncového Uživatele) vznikající v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím portálu www.vesmir.cz a elektronických aplikací provozovaných Poskytovatelem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

2. Uživatelem se rozumí účastník smluvního vztahu o poskytování produktu Poskytovatelem. Uživatelem se může stát pouze fyzická nebo právnická osoba, která přijme tyto Obchodní podmínky a uhradí cenu za objednaný produkt.

§ 2. Uzavření smlouvy a uživatelský účet

1. Uzavření smlouvy, podle které dochází k poskytování produktů nabízených Poskytovatelem, nastává okamžikem odsouhlasení Podmínek v elektronických aplikacích provozovaných Poskytovatelem a vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.vesmir.cz. Smlouva a veškeré informace vážící se k jejímu uzavření jsou v českém jazyce.

2. Při uzavřením smlouvy každému uživateli vzniká Uživatelský účet. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu a při realizaci objednávky jsou Poskytovatelem považovány za správné. Při registraci a při objednávání služby je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

3. Odsouhlasením Podmínek nebo registrací Uživatel potvrzuje, že je s Podmínkami seznámen, že souhlasí se všemi ustanoveními a se shromažďováním, zpracováním a využitím zadaných údajů Poskytovatelem pro administrativní a statistické účely v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

4. Registrací Uživatel souhlasí se zasíláním informačních a obchodních sdělení zaslaných Poskytovatelem na elektronickou adresu zadanou Uživatelem při registraci. Tento souhlas může Uživatel kdykoli zrušit v nastavení svého uživatelského účtu nebo e-mailem na adresu obchod@vesmir.cz.

5. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran.

§ 3. Poskytování služby

1. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba Poskytovatele spočívající ve zpřístupnění díla v nehmotném elektronickém formátu Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání díla Uživatelem a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

2. Poskytování služby Poskytovatelem je realizováno prostřednictvím stránky www.vesmir.cz.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o zpřístupňovaných produktech, včetně cen jejich zpřístupnění. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve zmíněném webovém rozhraní.

4. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

5. Poskytovatel po obdržení objednávky potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, kterou Uživatel uvedl v objednávce (dále jen „elektronická adresa Uživatele“).

6. Objednávka je vyřízena, jakmile Poskytovatel obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od zprostředkovatele platebního systému.

7. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ad.) si hradí Uživatel sám.

§ 4. Platební podmínky

1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy může Uživatel uhradit bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay.

2. Uživatel bere na vědomí, že rozsah platebních možností se může v čase měnit.

3. Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu.

4. Případné slevy poskytnuté Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

§ 5. Ukončení smlouvy

1. Uživatel, který se zaregistroval na webové stránce nebo odsouhlasil Podmínky, prohlašuje, že si je vědom toho, že produkty poskytované Poskytovatelem nemohou být kvůli jejich povaze vráceny, a proto nemůže odstoupit od smlouvy, ale může smlouvu rozvázat za následujících podmínek.

2. Ukončit smlouvu může Uživatel na základě prohlášení odeslaného na e-mail: obchod@vesmir.cz. Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracovávání údajů o Uživateli, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího produkty popsané v Podmínkách.

3. K ukončení smlouvy ze strany Poskytovatele může dojít, jestliže Uživatel použije svůj uživatelský účet v rozporu s Podmínkami nebo s Licencí Uživatele, využije nebo se pokusí využívat produkty Poskytovatele v rozporu s jejich účelem, pronikne nebo se pokusí proniknout na servery Poskytovatele, či vyvíjí jinou činnost poškozující Poskytovatele.

4. Ukončení smlouvy má za následek zrušení uživatelského účtu.

§ 6. Reklamace

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (dále jen Reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Uživatel může odesílat Reklamace v záležitostech týkajících se poskytování produktů uvedených v Podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: obchod@vesmir.cz.

3. Poskytovatel posoudí Reklamaci nejpozději do 30 pracovních dnů od jejího obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude Poskytovatel Uživatele informovat.

§ 7. Ochrana soukromí

1. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluvního vztahu a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

2. Veškeré osobní údaje Uživatele jsou chráněny proti zneužití a nejsou sdíleny s jinými subjekty. Pouze souhrn statistik sestavených na základě informací může být poskytnut třetím osobám. Ten nebude obsahovat žádné osobní údaje.

3. Registrační formulář obsahuje pole prohlášení, ve kterém registrující se osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem. Toto vyjádření se podává jako souhlas na základě předpisů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění novel.

§ 8. Odpovědnost poskytovatele

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění uživatelů.

2. Poskytovatel není odpovědný za škody, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci výše.

3. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.

4. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené.

§ 9. Objednané služby

1. Uživatel může používat produkt jen v souladu s uživatelskou licencí.

2. Všechna díla, která jsou k dispozici v rámci služby poskytované Poskytovatelem, jsou chráněna v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).

3. Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k dílům tak, že by díla mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Poskytovatel ukončit smlouvu a podat trestní oznámení za porušování autorských práv.

§ 10. Licence Uživatele

1. Zpřístupněním díla Uživatel získává právo používat dílo podle následujících ujednání.

2. Dílo získané v rámci poskytování služby Poskytovatelem má Uživatel právo používat pouze pro osobní potřebu.

3. Uživatel může reprodukovat a kopírovat dílo jen do svých elektronických zařízení, uložit je do paměti svého počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.

4. Uživatel není oprávněn:

a. nabízet, distribuovat, prodávat či licencovat stažená díla dle § 46 a následujícího Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

b. zasahovat do obsahu díla,

c. veřejně dílo publikovat a rozmnožovat,

d. pronajímat dílo,

e. jakkoli komerčně dílo využívat.

§ 11. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Znění těchto podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Změny vstupují v platnost dnem zveřejnění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.