Pravidla soutěže

Poslední aktualizace pravidel: 13. srpna 2015

1. Pořadatelé

Pořadateli soutěže jsou Vesmír s. r. o. (vydavatel přírodovědeckého časopisu Vesmír), Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, IČ: 16191986, DIČ: CZ16191986 a Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, IČ: 68378271 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Územní a časový rámec soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky od 8. dubna 2015, 00:00 hod. do 23. srpna 2015, 24:00 hod. Je rozdělena do čtyř kol, jimiž musí vítěz projít.

1. kolo

Trvání: 8. dubna 2015, 0:00 hod., až 15. května 2015, 24:00 hod.

Do 2. kola postupuje 150 prací, splňujících podmínky dle článku 3 těchto pravidel

2. kolo

Trvání: 16. května 2015, 0:00 hod., až 30. června 2015, 24:00 hod.

Do 3. kola postupuje 30 soutěžících vybraných odbornou porotou

3. kolo – semifinále

Trvání: 17. srpna 2015, 9:30 hod., až 18. srpna 2015, 19:00 hod.

Do 4. kola postupuje 5 soutěžících vybraných na základě výsledků ve všech úkolech semifinále

4. kolo – finále

Trvání: 18. srpna 2015, 19:00 hod., až 23. srpna 2015, 17:00 hod.

 

Průběh jednotlivých etap podrobně popisuje dokument Průběh soutěže.

 

3. Soutěžící

Soutěžícím se stane jakákoli fyzická osoba, která je občanem České republiky, ke dni 15. května 2015 dosáhla nejméně deseti, nejvýše 15 let věku a odeslala v termínu prvního kola soutěže ve všech kategoriích pravdivě vyplněnou elektronickou přihlášku. Osoby nesplňující tyto podmínky do soutěže nejsou přijaty.

 

4. Odborná porota

je složena z ve svém oboru renomovaných osobností: astrofyzik Jiří Grygar, psychiatr prof. Cyril Höschl, pilot-kosmonaut Oldřich Pelčák, fyzik Tomáš Mocek, fyzik Bedřich Rus, lékařka Jana Šeblová, publicista Pavel Toufar a dokumentarista Marek Janáč.

Porota posuzuje práce Soutěžících, přijaté ve 2. kole soutěže formou elektronické zásilky na adresu expedice@vesmir.cz. O výsledcích rozhoduje do konce července 2015 (poté – nejpozději však 3. srpna 2015, ve 12:00 – bude jmenný seznam semifinalistů zveřejněn na stránce expedice.vesmir.cz a informace s podrobnostmi zaslány na maily semifinalistů a jejich zákonných zástupců, uvedené v elektronické přihlášce).

V semifinále odborná porota hodnotí Soutěžící na základě osobního pohovoru a výsledků v aktivitách, kterými Soutěžící v semifinále projde.

 

5. Vyřazení ze soutěže

Soutěžící, který již byl vybrán do vyšších kol soutěže, může být ze soutěže vyřazen pro zamlčení či nedodání důležitých skutečností, týkajících se zdravotní způsobilosti absolvovat soutěž, závažné porušení pravidel fair-play, plagiátorství, či hrubé porušení pokynů, jež dal Pořadatel Soutěžícímu v průběhu konání soutěže. Pořadatel k tomuto opatření přistoupí v krajní nouzi, maje na zřeteli regulérnost soutěže a bezpečnost Soutěžících. Proti rozhodnutí o vyřazení Soutěžícího není odvolání.

 

6. Náhradníci

V případě vyřazení soutěžícího či jeho náhlého onemocnění je osloven náhradník podle pořadí, stanoveného odbornou porotou. Pro semifinále jsou jména prvních pěti náhradníků z každé soutěžní kategorie zveřejněna stejně, jako jména semifinalistů a stejně je jim zaslán také informační e-mail.

 

7. Startovné

Soutěžící, kteří z 2. kola postoupili do 3. kola zaplatí startovné 500,- Kč. Soutěžící jej uhradí formou bankovního převodu na účet Pořadatele, které Pořadatel Soutěžícímu zašle s vyrozuměním o postupu do 3. kola. Soutěžící pro platbu uvede jako variabilní symbol své soutěžní číslo, které od Pořadatele obdrží se zadáním úkolů pro 2. kolo.

 

8. Odpovědnost

Po dobu semifinále a finále Pořadatel zodpovídá za svěřené soutěžící. Aby mohl dbát o jejich bezpečnost, vyžádá si v průběhu soutěže informace o zdravotním stavu vybraných semifinalistů s potvrzením jejich ošetřujícího lékaře formou dotazníku, který Soutěžící předloží v první den semifinále. Současně s tímto dokumentem podepíší souhlas s účastí Soutěžícího v soutěži oba zákonní zástupci, nebo Pořadatel získá jejich úředně ověřený souhlas ve znění: „Souhlasím s účastí mého dítěte, jméno příjmení, v semifinále a finále Expedice vesmír 2015 a Pravidly soutěže, zveřejněnými na stránce expedice.vesmir.cz. Jméno příjmení zákonného zástupce + podpis“. Po skončení 3. a 4. etapy soutěže předá Pořadatel Soutěžící v předem stanoveném termínu jejich zákonným zástupcům nebo zmocněncům.

 

9. Bezpečnost

Všechny aktivity spojené se soutěží jsou prováděny s nejvyšším možným zřetelem k bezpečnosti Soutěžících. Pořadatel ctí princip dobrovolnosti a každému soutěžícímu umožní svobodně se rozhodnout některé z aktivit se nezúčastnit. Soutěžící bere na vědomí, že v určitých etapách soutěže může mít neprovedení některé aktivity vliv na jeho umístění v soutěži.

 

10. Cena

Hlavní cenou v soutěži je účast ve finále, simulovaný let k asteroidu, právo pojmenovat část významné vědecké aparatury a parabolický let v letadle.

Všichni semifinalisté navíc získají roční předplatné časopisu Vesmír a budou pozváni na speciální exkurzi v laserových centrech ELI Beamlines a HiLASE v souvislosti se slavnostním otevřením ELI Beamlines v říjnu 2015.

 

11. Ostatní ustanovení

Hlavním komunikačním médiem soutěže je oficiální stránka projektu: expedice.vesmir.cz. Okamžikem zveřejnění jmen semifinalistů na této stránce se má za to, že je semifinalista uvědoměn o svém postupu do dalšího kola. Pořadatel semifinalisty současně informuje e-mailem, uvedeným v elektronické přihlášce, avšak neodpovídá za nedoručení e-mailu, které nevzniklo jeho zaviněním.

Každý soutěžící svojí účastí v soutěži (zasláním přihlášky do soutěže) vyjadřuje souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Soutěže se nesmí zúčastnit děti zaměstnanců Pořadatele, členů poroty, ani jejich rodinní příslušníci.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla.

V případě, že vybrané práce nebo jejich části nejsou původní (soutěžící není autorem textu) nebo jiným způsobem porušuje práva třetích osob, ztrácí soutěžící bez dalšího nárok na postup v soutěži.

Podáním přihlášky  do soutěže vyslovuje soutěžící svůj souhlas se zpracováním svých  osobních údajů (jméno, adresa, datum narození, e-mail) pro účely soutěže. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje  bude zpracovávat v nezbytné míře,  pouze pro účely soutěže a pouze po dobu jejího trvání. Další nakládání s osobními údaji podléhá výslovnému souhlasu soutěžícího.

 

Zpět na hlavní stránku soutěže