Marco Stella a Jaroslav Brůžek

Mgr. Marco Stella, Ph.D., (*1982) je kurátorem sbírek Hrdličkova muzea. Působí také na Katedře obecné antropologie FHS UK. // Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D., CSc., (*1949) vystudoval antropologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Dizertaci obhájil v roce 1992 na Institutu lidské paleontologie (IPH) při Národním muzeu přírodních věd (MNHN). Posledních 25 let pracoval na Univerzitě v Bordeaux jako vědecký pracovník (Directeur de Recherche au CNRS). Dnes působí ve funkci docenta na katedře antropologie a genetiky člověka PřF UK v Praze. Jeho specializací je studium pohlavního dimorfizmu lidského skeletu.

Poslední