Michal Žurovec

Michal Žurovec

Prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. (*1962) V letech 1980 až 1985 studoval Univerzitu J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova universita), Přírodovědecká fakulta, katedra molekulární biologie V letech 1986-1991 absolvoval interní vědeckou aspiranturu v Entomologickém ústavu (tehdy) ČSAV v Českých Budějovicích V roce 1991 obhájil kandidátskou dizertační práci Izolace a charakterizace genů kódujících hedvábí u zavíječe voskového (Galleria mellonella L.), získal titul CSc. Od roku 1991 dodnes působí jako vědecký pracovník v Entomologickém ústavu AV ČR a Biologického centra AV ČR (vyjma sedmi let zahraničních stáží v USA). Přednáší též na Přírodovědecké fakultě Jihočeské university. Letos byl jmenován profesorem pro obor Molekulární a buněčná biologie a genetika. V posledních letech studuje rovněž regulaci vývoje mušky octomilky (Drosophila melanogaster) a použití umělých programovatelných nukleáz pro mutagenezi genů u octomilek a bource morušového.

Poslední