Ministerstvo píše vědcům: vyvineme úsilí

Přesně po 14 dnech od zveřejnění Otevřeného dopisu šesti vědců ministerstvu školství (Vesmír.cz 27.4. 2014) přichází odpověď. Rovněž ve formě otevřeného dopisu. Jeho autorkou je Petra Bartáková, náměstkyně ministra školství spravující evropské fondy.

 

Vážení,

dovolte mi, abych reagovala na Váš otevřený dopis, ve kterém se vyjadřujete ke zrušení výzvy 2.1 Prioritní osy 1 Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace.

Je skutečně politováníhodné, že tato výzva nebyla vyhlášena dříve než v listopadu 2013, kdy bylo jasné, že tak jako u jiných výzev trvá hodnocení zhruba sedm měsíců. Pak by totiž bylo k dispozici více finančních prostředků a mohla tak tato výzva pomoci k minimalizaci hrozící ztráty za celý operační program za rok 2014. Už tehdy však byl exministr Dalibor Štys upozorňován na to, že může v této výzvě dojít k výše uvedeným problémům. I přes tato varování však byl celý proces spuštěn. Důležitým předpokladem podpory projektů v této výzvě byl totiž právě dostatek peněžních prostředků na pokrytí výdajů, které jsou spojené na samotnou realizaci projektů.

S ohledem na vývoj finančního čerpání v rámci celého operačního programu se ale hned na začátku roku 2014 ukázalo, že Řídící orgán, vydá-li Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům úspěšným ve výzvě 2.1, nebude disponovat dostatkem peněžních prostředků na pokrytí všech svých závazků. Z tohoto důvodu tedy neměl současný ministr školství Marcel Chládek jinou možnost než projekty v této výzvě nepodpořit, a tím tedy snížit riziko zatížení státního rozpočtu v následujících letech.

Velmi si vážím Vašeho velkého zájmu o participaci na realizaci výše uvedených projektů. Proto je mým cílem do budoucna, i přes tento nezdar, takovéto záměry podporovat. Prostor by pro tyto aktivity měl být zejména v rámci  výzev nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je v současné době připravován a měl by být spuštěn v roce 2015.

Zároveň jsem si vědoma komplikací, které nastaly zainteresovaným osobám na přípravě projektů, finanční zátěže spočívající v pokrytí nákladů na jejich přípravu, i související případný pokles důvěry v poskytovatele podpory výzkumu a vývoje v České republice.

Celou situaci považuji stejně jako Vy za nešťastnou a osobně se zasadím o možnost podpořit projekty směřující k vědecké excelenci z nového operačního programu, a to v nejbližším možném termínu. Mohu Vás ujistit, že ministerstvo školství vyvine maximální úsilí proto, aby v budoucnu k podobným překážkám nedocházelo a úspěšnost realizace projektů závisela jen na jejich vědecké vyzrálosti.

S pozdravem

Petra Bartáková

náměstkyně ministra školství

Print Friendly, PDF & Email

9 komentářů

 1. Dalibor Štys

  Podle analýzy v době spuštění výzvy bylo prostředků dost. Na podzim 2013 přišel program VaVpI o více než 2,5 mld. Kč v důsledku nevyúčtování dostatečného objemu prostředků. Byl by zázrak, kdyby se podařilo podobné ztrátě zabránit v letech 2014 a 2015. Výzva 2.1 byla jedním z pokusů jak si s hrozící ztrátou poradit. Konečný účet za program VaVpI rozhodne, zda mělo pravdu mé vedení MŠMT, nebo to současné. Každopádně já bych nikdy výzvu 2.1 nezrušil, ostatně i z mnoha odezev z praxe se dozvídám, že tento formát byl považovaný za velmi přínosný. Navíc otevřel program VaVpI – a následné programy NPU – mnohým, kteří se do velkých infrastruktur „nedostali“ i když se jedná o velmi kvalitní týmy.

  Odpovědět
 2. Pavel Tomancak

  Přikládám překlad do angličtiny, na který ministerstvo jaksi zapomělo. Hlavně, že my jsme museli psát ty naše stostránkové slohovky ve dvou jazycích. Jinak nechávám odpověď bez komentáře.

  Dear All,

  let me react to your Open letter where you express Your opinion regarding the cancellation of the call 2.1 of the priority axis 1 of the Operation program for research and development for innovation.

  It is truly regretful, that this call was not made public before November 2013,
  when it was clear that similar to other such calls, the evaluation will last
  approximately seven months. In that case more financial resources would be available and this call could help minimize the losses that threatened the operation program in the year 2014. The former minister, Dalibor Štys, was already back then warned that the above mentioned problems could occur. Nonetheless the program was initiated. An important pre-requisite for support of the projects in this call was indeed the availability of sufficient financial resources for covering the expenses that are connected with the realization of the projects.

  Already at the beginning of 2014 it became clear that even if the Governing organ decides to grant the subsidy for the projects successful in call 2.1, it will
  not have sufficient financial resources to cover all its commitments given the
  development in the utilization of financial resources in the entire operation
  program. For that reason the current minister of education Marcel Chládek had no other choice but to deny support to the projects in this call and thus reduce the risk of further burdening the state budget in the coming years.

  I appreciate very much Your great interest in participating in the realization of the above mentioned projects. Therefore it is my goal for the future, despite this failure, to support such intentions. Especially the new Operation program for Research, development and education, that is currently under preparation and should be initiated in 2015, should provide room for these activities.

  At the same time I am aware of the complications, that occurred to the persons involved in the preparation of the projects, the financial burden represented by the covering of the expenses for the preparation and the associated potential decline in the credibility of the providers of research and
  development funding in the Czech Republic.

  I also consider the entire situation as unfortunate and I will personally make
  sure that the possibility to support projects aiming for scientific excellence
  is realized under the new operation program as soon as possible. I can assure you that the ministry will make every effort that in the future similar obstacles do not occur and that the success of projects depends only on their scientific maturity.

  With Best Wishes

  Petra Bartáková

  deputy of the minister of education

  Odpovědět
 3. Jaroslav Turánek

  Paní náměstkyně neodpověděla na jednoduché základní otázky:

  1. Kdo schválil alokaci 1 Miliardy Kč na výzvu?
  2. Jak byly tyto prostředky z této výzvy vyvedeny a kdo to schválil?
  3. Proč byly výzvy dovedeny do stadia kompletního vyhodnocení a teprve poté bylo oznámeno žadatelům, že je program zrušen?

  Nepřijetí finančního závazku k již vyhlášené výzvě je v naprostém rozporu
  s volebním programem ČSSD i jejich koaličních partnerů.

  Cituji z volebvního programu ČSSD:
  Čerpání evropských strukturálních fondů bude naší prioritou. Budeme minimalizovat škody, které vznikly nekompetencí pravicových vlád v letech 2007–2013, a uděláme maximum pro hladké čerpání evropských fondů v letech 2014–2020.
  Posílíme oblast vědy, výzkumu a inovací. Dlouhodobým cílem hospodářské politiky ČSSD je využít znalosti a dovednosti lidí a vrátit Českou republiku mezi technologicky nejvyspělejší země světa, které opírají svůj blahobyt o absorpci vědy a výzkumu do ekonomiky, vyspělé školství a fungující právní, regulační i ekonomické instituce.
  Zrušení výzvy je je důkazem kompetentnosti vedení MŠMT.

  Odpovědět
  • Dalibor Štys

   Dobrý den,

   představa, že se „něco udělá“ v roce 2014 s programem, který je naplánován na roky 2007-2013, je jistě málo reálná. A tak se už od poloviny roku 2013 dělaly záchranné práce. Měly se začít dřív, ale nebyl k tomu „politický konsenzus“. Jednoduše rok 2014 a první polovina roku 2015 měly být využity především k doúčtovávání a jinému dokončování a ne k hektickému stavění silnic – a výzkumných infrastruktur.

   Jak jsem psal níže, výzvu 2.1 schválilo vedení MŠMT pod mým vedením po dlouhé přípravě a diskusích. Škoda, že nebyl schválen dříve, protože se mohlo být víc času na hodnocení. A, při všech oslavných řečech, hodnocení nedopadlo úplně dobře. Námitky jsou proti některým zdůvodněním neudělení a já zas mám (osobně) pochybnosti o nejméně jednom uděleném projektu. Práce kvapná málo platná. Takže pláču méně než mnozí, navíc Německo (na velvyslanectví 15.5.) vyhlásilo, že twinningové iniciativy bude platit samo, takže kdo chtěl projekt Německo – Česká republika má šanci, že si bude moci požádat u důvěryhodnějšího poskytovatele.

   Důvodem, proč se schválení výzvy 2.1 táhlo, byla přednostní práce na výzvě PO4 pro Prahu. Ta byla zcela proti smyslu programu VaVpI a předcházelo jí dlouhé vyjednávání s Evropskou komisí. Jak jsem několikrát napsal, ve slušných bohatých Evropských regionech, jako je například Dolní Rakousko nebo Vídeň, si regiony své univerzity podporují. A tak to Evropská komise chápe. VaVpI je pro ty, kdo na takovou podporu nejsou dost bohaté.

   Peníze z VaVpI, které vypadaly, že zbudou – a ony zbudou a budeme o tom v příslušném termínu kňučet v tisku – se alokovaly do výzvy 2.1 . Navíc se Pražákům některé stavby nejspíš nepodaří včas postavit a i když ano, jistě budou mít neuznatelné a neauditované výdaje.

   K tomu všemu program VaVpI má oproti ostatním jednu velkou výhodu, kterou je povolené fázování projektu ELI. Fázováním se myslí, že se místo programu VaVpI může čerpat z následného programu VVV (2014-2020, tedy již jsme v něm). V ELI se zatím z plánovaných téměř 7 miliard vyčerpalo zatím ani ne 1 miliarda. Program VVV byl jako první zaslán Evropské komisi k posouzení (na podzim 2013) a byla dobrá šance, že bude schválen před koncem roku 2014 – jak to je teď, nevím. Každopádně VaVpI má, díky fázování ELI, flexibilitu v rozsahu možná 4 miliardy Kč v tom, o kolik prostředků požádá EK do konce roku 2015. To jiné operační programy nemají a tam je ztráta jistá !!!!

   Historie rozhodne – ale mám dobrou naději, že mi dá za pravdu.

   Zdraví – Dalibor Štys, bývalý ministr školství

   Odpovědět
   • Redakce Vesmír

    Na žádost redakce Vesmíru reaguje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na příspěvky bývalého ministra Dalibora Štyse (DŠ) v této diskusi. Text není redakčně upravován.

    DŠ: Představa, že se „něco udělá“ v roce 2014 s programem, který je naplánován na roky 2007–2013, je jistě málo reálná. A tak se už od poloviny roku 2013 dělaly záchranné práce. Měly se začít dřív, ale nebyl k tomu „politický konsenzus“. Jednoduše rok 2014 a první polovina roku 2015 měly být využity především k doúčtovávání a jinému dokončování a ne k hektickému stavění silnic – a výzkumných infrastruktur.

    MŠMT: Je skutečně politováníhodné, že tato výzva nebyla vyhlášena dříve než v listopadu 2013, kdy bylo jasné, že tak jako u jiných výzev trvá hodnocení zhruba sedm měsíců. Pak by totiž bylo k dispozici více finančních prostředků, a mohla tak tato výzva pomoci k minimalizaci hrozící ztráty za celý operační program za rok 2014. Už tehdy však byl exministr Dalibor Štys upozorňován na to, že může v této výzvě dojít k problémům. I přes tato varování však byl celý proces na jeho popud spuštěn.

    S ohledem na vývoj finančního čerpání v rámci celého operačního programu se ale hned na začátku letošního roku ukázalo, že Řídící orgán OP VaVpI, jímž je MŠMT, nebude disponovat dostatkem peněžních prostředků na pokrytí všech svých závazků do konce operačního programu, pokud by vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům, které uspěly ve výzvě 2.1. Z tohoto důvodu tedy neměl současný ministr školství Marcel Chládek jinou možnost, než projekty v této výzvě nepodpořit, a tím tedy snížit riziko zatížení státního rozpočtu v následujících letech.

    DŠ: Jak jsem psal níže, výzvu 2.1 schválilo vedení MŠMT pod mým vedením po dlouhé přípravě a diskusích. Škoda, že nebyla schválena dříve, protože mohlo být víc času na hodnocení. A, při všech oslavných řečech, hodnocení nedopadlo úplně dobře. Námitky jsou proti některým zdůvodněním neudělení a já zas mám (osobně) pochybnosti o nejméně jednom projektu doporučeném k financování. Práce kvapná málo platná. Takže pláču méně než mnozí.

    MŠMT: Diskuse nad možným vyhlášením výzvy na posílení výzkumných kapacit VaV center byla započata v únoru 2013 a probíhala ve spolupráci s věcně příslušným odborem v té době pod vedením ředitele Dalibora Štyse.
    Co se týče hodnocení výzvy 2.1, byla výběrová kritéria pracována daleko detailněji než u předešlých výzev (přibližně 50) a vybraní externí hodnotitelé prošli výběrem s přísnými kvalifikačními kritérii. Samotné hodnocení prošlo také dvojí kontrolou kvality a bylo provedeno v souladu s pravidly OP VaVpI.

    DŠ: Německo (na velvyslanectví 15. 5.) vyhlásilo, že twinningové iniciativy bude platit samo, takže kdo chtěl projekt Německo – Česká republika, má šanci, že si bude moci požádat v krátké době u důvěryhodnějšího poskytovatele. Viz níže: už jsme v období, kdy měl běžet následný program VVV, který měl být složen z takovýchto výzev. I z průběhu hodnocení je zřejmé, že pro podobnou aktivitu by se hodilo spíše dvoukolové hodnocení, kde v průběhu by bylo možno reagovat na připomínky hodnotitelů.

    MŠMT: Dvoukolové hodnocení v případě výzvy 2.1 nebylo nutné a navíc by bylo i časově náročnější, což by v případě výzvy 2.1 bylo značně rizikové.

    DŠ: Důvodem, proč se schválení výzvy 2.1 táhlo, byla přednostní práce na výzvě 3.4 pro Prahu. Ta byla zcela proti smyslu programu VaVpI a předcházelo jí dlouhé vyjednávání s Evropskou komisí. Jak jsem několikrát napsal, ve slušných bohatých evropských regionech, jako je například Dolní Rakousko nebo Vídeň, si regiony své univerzity podporují. A tak to Evropská komise chápe. VaVpI je pro ty, kdo na takovou podporu nejsou dost bohaté.

    MŠMT: Toto zcela není pravda. Na obou výzvách se pracovalo paralelně a pracovaly na nich odlišné týmy. Během realizace projektů v OP VaVpI se kvůli disproporcím ukázalo, že je velmi vhodné podpořit i projekty pražských univerzit. Tento postoj nyní zastávají i představitelé Evropské komise.

    DŠ: Peníze z VaVpI, které vypadaly, že zbudou – a ony zbudou a budeme o tom v příslušném termínu kňučet v tisku – se alokovaly do výzvy 2.1. Navíc se Pražákům některé stavby nejspíš nepodaří včas postavit a i když ano, jistě budou mít neuznatelné a neauditované výdaje.
    K tomu všemu program VaVpI má oproti ostatním jednu velkou výhodu, kterou je povolené fázování projektu ELI. Fázováním se myslí, že se místo programu VaVpI může na tento projekt čerpat z následného programu VVV (2014–2020, tedy již jsme v něm). V ELI se zatím z plánovaných téměř 7 miliard vyčerpala zatím ani ne 1 miliarda. Program VVV byl jako první zaslán Evropské komisi k posouzení (na podzim 2013) a byla dobrá šance, že bude schválen před koncem roku 2014 – jak to je teď, nevím. Každopádně VaVpI má, díky fázování ELI, flexibilitu v rozsahu možná 4 miliardy Kč v tom, o kolik prostředků požádá EK do konce roku 2015. To jiné operační programy nemají a tam je ztráta jistá!!!!

    MŠMT: Informace, že fázování projektu ELI znamená výhodu oproti ostatním operačním projektům, není zcela správná. Je pravdou, že fázováním bude projektu ELI umožněno čerpat peněžní prostředky z nového OP VVV, který bude spuštěn v roce 2015, ve vztahu k OP VaVpI ale znamená značnou ztrátu. Nevyčerpané plánované peněžní prostředky pro rok 2014 tímto projektem dojde ke zvyšování dekomitmentu (tzn. finanční ztráty programu způsobené nesplněním pravidla n+2 při čerpání finančních prostředků).
    Ministerstvo školství vyvine maximální úsilí proto, aby v budoucnu k podobným překážkám nedocházelo a úspěšnost realizace projektů závisela jen na jejich vědecké vyzrálosti.

    Odpovědět
    • Dalibor Štys

     Asi není z důvodů možného poučení pro budoucnost vhodné nechat tuto odpověď bez komentáře. Tedy:
     1) I kdyby projekty podpořené výzvou 2.1 skutečně znamenaly závazek pro státní rozpočet, domnívám se osobně, že tyto projekty ba bylo vhodné podpořit neboť byly kvalitnější a kvalitněji vyhodnocené než …. omluvám se ale uvedu všeobecně diskutovaný příklad na GAČR, i jiné by se našly …. projekty na podporu excelence u nichž bylo předsednictvem neoprávněně změněno pořadí (podle odpůrců předsednictva ) nebo naopak bylo-li by zachováno nesprávné pořadí (podle těch, kdo s předsednictvem souhlasí),
     2) Z politických důvodů nebylo možné vyhlásit výzvu 2.1 před výzvou 3.4 .
     3) Stížnosti na způsob hodnocení výzvy 2.1 ke mně přišly hned poté, co byly výsledky známy…. A svůj osobní, dobře podložený, názor na jeden z projektů také mám. A byli i lidé, kteří se na mne se stejným názorem hned po vyhlášení výsledků sami od sebe obrátili.
     4) Dekomitment VaVpI v roce 2015 bude též, podle mého odhadu ve vyšší než by byl závazek výzvy 2.1. A, ano, může to být i díky tomu, že bude nutno navýšit fázování ELI. Protože jestli na něčem z našich infrastruktur EU opravdu záleží, je to ELI, tu EU sleduje a vůči změnám v projektu je tam vstřícná. Ale dekomitment bude spíše kvůli nesplnění projektů z výzvy 3.4 a neuznatelným výdajům v nich .

     Bylo by fajn, kdybychom se dokázali poučit alespoň do dalšího programového období …

     A také, omlouvám se, s diskusí končím. 15. 8. máme deadlinu na tři články do konferenčního sborníku a do NPU I jsme i v příštím roce slíbili 13 publikací. Tak s tím musíme pohnout, aby stihly vyjít.

     S pozdravem

     Dalibor Štys

     Odpovědět
     • Dalibor Štys

      PS: Budova ČIIRK – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, se z prostředků VaVpI stavět nebude. Zato se se bude (možná) stavět „z jiných národních prostředků“. (= ISPROFIN nebo prostředky získané úsporou na ISPROFIN ) . Ani jsem nečekal, že na moje slova dojde až tak brzo.

 4. Jaroslav Turánek

  Při
  čtení dopvědi paní náměstkyně ministra si nemohu nevzpomenout na pohádku Boženy
  Němcové “ O chytré horákyni”

  JT:
  Kdo schválil alokaci 1 miliardy Kč
  na výzvu?

  PB: Alokace na výzvu se finálně schvalovala spolu s
  textem výzvy Poradou vedení 15. října 2013, poté šel celý materiál na hlasování
  per rollam (formou oběžníku, pozn. red) do Monitorovacího výboru, který výzvu
  schválil a ta byla předsedou MV podepsána 4. 11. 2013, tentýž den byla i
  vyhlášena.

  Reakce
  JT: Byla nebo nebyla na výzvu alokována 1 miliarda Kč? Pokud tato miliarda byla
  alokována, pak představuje závazek MŠMT a tudíž státu.

  Paní
  náměstkyně ve své odpovědi uvádí: „S ohledem na vývoj finančního čerpání
  v rámci celého operačního programu se ale hned na začátku roku 2014
  ukázalo, že Řídící orgán, vydá-li Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům
  úspěšným ve výzvě 2.1, nebude disponovat dostatkem peněžních prostředků na
  pokrytí všech svých závazků.“

  Reakce
  JT: I tato výzva představuje závazek. Paní Petra Bartáková uvádí, že informace
  o nedostatku finančních prostředku byla známa již na počátku roku, avšak tyto
  informace nebyly poskytnuty jednotlivým předkladatelům návrhu projektů, byli nadále
  udržováni v klamu, vynakládali značné veřejné prostředky na přípravu
  projektů, stejně tak jako MŠMT. Dochází tak plýtvání veřejnými prostředky, aniž
  by MŠMT přijalo okamžitá opatření pro zamezení těmto škodám.

  JT: Jak byly tyto prostředky z této výzvy vyvedeny
  a kdo to schválil?

  PB: Řídicí orgán provádí aktualizaci výše alokace
  sledované v CZK i v EUR vždy před vyhlášením plánované výzvy, aby se ujistil,
  že má k dispozici v rámci daného operačního programu dostatečné množství
  volných prostředků. Řídicí orgán má i v současné době k dispozici volné
  finanční prostředky, ale dle aktuálních predikcí vývoje čerpání finančních
  prostředků (již schválenými projekty) velmi reálně hrozí jejich snížení z
  důvodu nenaplnění pravidla n+2 v roce 2014. Proto je nutné při posuzování celé
  situace kalkulovat s touto výší předpokládaného dekomitmentu (snížení alokace).
  Toto se mělo stát i před vyhlášením výzvy 2.1, informace byly známy. Výše
  dekomitmentu je bohužel v současné době odhadována větší, než je hodnota
  disponibilních prostředků (volné alokace), to bylo zřejmé i z dat k listopadu
  2013. V důsledku toho dojde v roce 2015 k přezávazkování operačního programu.
  Jakákoliv nově vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace toto přezávazkování
  zvyšují.

  Reakce
  JT: Zde nerozumím tomu, že Řídící orgán na výzvu alokoval 1 Mld Kč a výzvu
  schválil, ač měl údajně informace o nedostatku finančních prostředků. Doposud
  má volné prostředky, ale vlastně je už nemá. Naprosto snadným řešením pro
  využití prostředků v rámci schválených projektů Podpory Center by bylo
  dojednat s řešiteli realizaci investic do konce roku 2014, což by nebyl problém.
  Na rok 2015 by pak zbyly finanční závazky jenom odhadem 10-15% z celého projektu,
  což, by se týkalo převážně mzdových nákladů. Vzhledem k tomu, že postoupilo
  pouze 6 projektů, byly celkové náklady na výzvu kolem 500 Milionů Kč. Z této
  částky by se do státního rozpočtu vrátilo odhadem 150 Milionů Kč ve formě DPH a
  odvodu ze mzdy. Na výzvu by tedy bylo potřeba kolem 350 Milionů Kč. Částka tedy
  zanedbatelná ve srovnání s nejméně 7.5 Mld Kč, který budou vráceny do EU.

  JT: Proč byly výzvy dovedeny do stadia kompletního
  vyhodnocení a teprve poté bylo oznámeno žadatelům, že je program zrušen?

  PB: V úvodu je nutné drobně terminologicky upřesnit
  znění. V případě výzvy 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center se nejedná se
  o program, ale o výzvu. Ta nebyla zrušena, nebylo schváleno financování
  projektů doporučených v rámci hodnocení. Hlavním důvodem neschválení
  financování projektů, které úspěšně prošly hodnocením byl negativní vývoj
  čerpání finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
  (OP VaVpI) způsobený zejména pozdním využitím úspor z projektů, tedy pozdním
  vyhlášením výzvy 2.1 a zpomalením realizace finančně objemných projektů
  prioritních os 1 a 2 který zvýšil riziko tzv. dekomitmentu (tzn. finanční
  ztráty programu způsobené nesplněním pravidla n+2 při čerpání finančních
  prostředků) v roce 2014. Výše závazků OP VaVpI by tak po snížení alokace
  programu v roce 2015 byla vyšší než disponibilní prostředky OP VaVpI celkem. Z
  tohoto důvodu vedení MŠMT nakonec neschválilo přijetí finančního závazku pro
  financování projektů výzvy 2.1 a všechny projekty, které úspěšně prošly
  hodnocením, nebyly schváleny.

  Reakce
  JT: Pokud nebyla výzva zrušena, pak by měly být zveřejněny výsledky hodnocení
  projektů. Na stránkách MŠMT jsem to nenašel. Pokud nebudou tyto projekty
  financovány v blízké budoucnosti (2015), jedná se o faktické zrušení
  výzvy.

  Pokud
  velké projekty center nejsou schopny čerpat určené prostředky a způsobují
  neuvěřitelné ztráty finančních prostředků určených pro celou českou vědu, je
  načase začít uvažovat o jejich ukončení nebo zastavení jejich financování. Za
  tuto situaci by měla by být vyvozena zodpovědnost jak MŠMT, tak institucí,
  které tyto projekty zaštiťují. V podstatě tyto projekty způsobují deformaci
  financování vědy, jejich přínos je sporný, potýkají se s celou řadou
  problémů a neobejdou se bez masivní podpory z rozpočtu na vědu. To vše
  negativně ovlivňuje financování stávajících vědeckých ústavů. Zatím co se
  budují nové výzkumné kapacity, stávající kapacity mají nedostatek financí na
  provoz a údržbu. Grantové agentury jsou podfinancované a jejich existence
  ztrácí smysl.

  Požadovanou reakci na komentář bývalého ministra
  Dalibora Štyse (text najdete v diskusi pod článkem) náměstkyně Bartáková přes
  urgenci dosud nezaslala.

  Reakce JT: Dr. Štys zřejmě uvedl fakta, na která se
  těžko odpovídá stylem „chytrá horákyně“.

  Závěrem chci poznamenat, že výzva „Podpora Center“
  mohla být, na rozdíl od výstavby megacenter, skutečným a rychlým přínosem pro
  českou vědu. Jenom těch nevyužitých 7.5 Mld Kč (nebo snad odhadem 16 Mld Kč?)
  by stačilo na zhruba 100 projektů, který by vytvořily špičkové vědecké týmy s kvalitním
  vědeckým obsazením. Chci poděkovat managementu, který tuto výzvu připravil a
  zajistil její realizaci až do stádia vyhodnocení.

  S pozdravem,

  Jaroslav Turánek

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *